Frit forum for ny musik

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 06 - side 115-116

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Frit Forum for ny Musik

I den nu afsluttede Sæson har der i Thorkild Hansens Kunsthandel »Tokanten« været afholdt syv Koncerter. Det har været Tanken her at skabe et »Frit Forum for Musik«. Der er blevet opført Værker af danske og udenlandske Komponister, der tidligere kun har været opført een gang eller yderst sjældent, og Uropførelser af unge, tildels ukendte Komponister.

I »Frit Forum for Musik« findes ingen censurkomité, idet Komponister, der har Værker, de gerne vil have opført dér, indleverer dem til Ledelsen. (Ragnhild Nielsen, Eivin Andersen, Poul Birkelund, Niels Viggo Bentzon, Waldemar Wolsing og Jens Bjerre). Den retter saa Henvendelse til Sangere, Instrumentalister og ensembler og giver dem Værkerne til Gennemsyn. Hvis Kunstnerne kan gaa ind for Værkernes kunstneriske Kvalitet, bliver de opført. Det vil med andre Ord sige, at det er Komponisten og den eller de Udførende, der staar til Ansvar for de enkelte Værkers kunstneriske Kvalitet.

Det er en ny Fremgangsmaade, der her praktiseres, og der har i den forløbne Sæson vist sig megen Interesse saavel fra Komponister, Udførende som fra Publikums Side; der har været udsolgt til alle Koncerter.

Blandt de Værker, der har været opført, maa særlig nævnes Uropførelserne af Børge Roger Henrichsens Concertino for Violin og mindre Jazzbesætning, Peder Holms Concertino i C, Højby Nielsens Suite for Fløjte og Klaver og sammes Seks psykiske Studier, Jens Bjerres Mosaiques musicale for Fløjte, Violin og Cello, Eivin Andersens Kvartetsats for Klaver, Violin, Bratsch og Cello og Ib Martens Caprice for Violin og Klaver. Endvidere af sjældent opførte udenlandske Værker Jean Francaix' Sonatine og Musique de cour, Milhauds Bratschkoncert, Fløjtekompositioner af Ibert, Tscherepnins Kammerkoncert o.m.m.

Ideen videreføres til næste Sæson; Komponister, der ønsker Værker opført, bedes indlevere dem til Poul Birkelund, Fuglebo 16, F, i Tiden 20. Juli til 15. August. Værkerne vil saa blive behandlet paa ovennævnte Maade.

Årgang 20/1945, nr. 06