Koncertlivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 06 - side 115-115

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Koneertlivet

Aalbørg

Meddelelsen om Kulturfondens Bevilling paa 20,000 Kr. til Aalborg By-Orkester, der kom umiddelbart efter Vintersæsonens Afslutning, føltes i Aalborg dels som ~n Anerkendelse af By-Orkestret her paa lige Fod med Aarhus, dels .som en fortjent Belønning for en Sæson, som blev gennemført til Punkt og Prikke paa Trods af alle Vanskq,ligheder med at skaffe Solister, Nodemateriale og saa videre. Skønt man paa alle andre Omraader gav op overfor Vanske lighederne, fortsatte Orkestrets Bestyrelse ufortrødent og holdt sin sidste Koncert, med uden-bys Solister, saa sent som 15. April. Og da B.efrielsens første, glædesfyldte Dage oprandt, maatte Aalborg sande Værdien'af et have sit eget sammenspillede Orkester ved Haanden. Det muliggjorde nemlig de mange inden- og udendørs Koncerter med mere, som fulgte i Sejrstemningens Kølvand.

1.1# Sæsonens sidste Halvdel bød p-a en Række fine Koncerter, hvoraf.Højdepunkter naaedes, da Telmanyi i Spidsen for Orkestret tolkede gamle italienske Mestre samt Beethovens Romance i F-Dur og Mozarts G-Dur Koncert. En saadan Præcision, Nerve og Klangfylde havde Orkestret aldrig præ-. steret før, og Koncerten aabnede nye, - glædelige Perspektiver. Det andet Højdepunkt var Koncerrer~ i Domkirken 15. April, hvor -man opførte første,og,anden Del af Haydns »Skabelsen« samt Riisagers »Dansk Salme«, den første med Karin

- Munk, Karl Dall og Holger Nørgaard som Solister, og iøvrigt under Medvirkning af Aalborg By-Kor og Sange~e fra »Aalborg Sangforening af 1 1843« og »Aalborg Korforening«, et Opbud paa et Par Hundrede Mennesker. Jens Schrøder ledede Slaget og indlagde sig megen Fortjeneste.

Sæsonens fjerde Filharmoniske Koncert havde som Solist Ole Willu7z2.ren med Tschaikowskys Klaverkoncert, medens det symfoniske Hovedværk var Carl""Nielsens Symfoni Nr. 1, der paa Trods af alle bange Anelser rent umiddelbart gik i Publikum. løvrigt: kan nævnes en Koncert med Bodil Gjødvad baade som Violinist og Pianist, og Aarets traditionelle . Aksel Schiøtz-Aften, hvor man hørte den yndede Sanger baade som Operasanger og Romancefortolker.

Heller ikke Aalborgs Musikselskab laa paa den lade Side, men holdt i anden Sæsonhalvdel to Koncerter - en med Uno Broivall som Solist og en interessant Kammermusikafren, hvor AalborgkvaÉtetten, der er sammensat af Musikere fra By Orkestret samt enkelte Solister gjorde stor Lykke.

For den forestaaende Sprnmersæsons Vedkom.mende tegner Situationen saa godt som nogensinde, idet Kommunen omsider er gaaet med til ar opføre en ordentlig TFibune i Kildeanlægget, saa alle Koncerter kan holdes her, og O~kescret takket være Forbindelser i Gøteborg har faaet Repertoiret grundigt fornyet. med en Række engelske og amerikanske Soldatersange og Miliiærmelodier med mere af tidligere forbudte Sager, saa Strausserne, Lébar, - Waldteufel o.s.v. de første Aar kan hvile sig, efter at der indtil Uudholdejighed har været slidt paa dem i disse Aar.

førgen Drackmann. ,