Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 07 - side 130-134

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningsmeddelelser

Dansk Tottekunstner Forening

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstrxde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh .(Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler. Repræsentantskab:

Erik Abrakamsen'(Pædagog), Emi IIUS Bangert

(Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage

Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen

(Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn. (Or-

ganist), Axel Hildingi-en (Insirumentist),

Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding

(Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max

M;Wler (Sanger), Knudåge Riisager (Kompo-

nist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mo-

gens IV,51dike (Organist). Sekretær og luridisk Konsulent:

Højesleretssagfører Eiv. Helsted, Raadhiisstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Ørdi,,umi- Generalforsamling

afholdtes i Odd-Fellow Palæets lille Sal Fredag den 29. juni 1945 Kl. 31/-,» med Dagsorden:

i. Formanden aflægger Beretning.

2. Kassereren fremlægger Regnskaberne.

3. Valg af Bestyrelse og Suppleanter.

4. Valg af 7 Repræsentanter.

5. Valg af Revisorer.

6. Eventuelt (jfr. Lovenes § 11).

I Formandens Forfald bød Næstformanden, Dr. phil. Torben Krogh velkommen og bad Højestere.tssagfører Eiv. Helsted overtage Dirigenthvervet.

Højesteretssagfører Helsted. takkede og bemærkede, at Generalforsamlingen paa Grund af Forholdene ikke havde kunnet afholdes inden Udgangen af April Maaned, hvorfor han udbad sig Forsamlingens Godkendelse af, at den først fandt Sted nu.

Koncertsanger-Max Freuler anbefalede, at man godkendte Generalforsamlingen som lovlig, men kunde have ønsket, at der til sædvanlig Tid var tilgaaet Medlemmerne en Underretning om, at Generalforsamlingen var udsat.

Forretningsfører Andreasen-Nordstrøm kritiserede, at Bestyrelsen og Repræsentantskabet ikke havde givet fuldtalligt Møde.

Forsamlingen godkendte derefter enstemmigt, at Generalforsamlingen først fandt Sted nu, hvorefter Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for lovlig.

ad Dagsordenens Punkt 1:

Dr. phil. Torben Krog aflagde Beretning og oplyste, at Foreningens Medlemstal var omtrent uforandret.

Han mindedes de i Aarets Løb afdøde Medlemmer: Komponisten P. Andersen, Violoncellist jul. Boesen, Musiker j. N. Fischer, Pianistinde Fru Agnes Glass, Koncertsangerinde Fru Kamma Larsen, Musiker H. C. Madsen, Operasangerinde Fru Margrethe Mortensen, Komponisten Vilhelm Rosenberg, Violinist Max Schldter, Violinist Fr. Sterup-Møller og Klaverpædagog Fru Karen Wedel, samt udenfor Medlemskredsen: Billedhuggerinden Fru Anne Marie Carl Nielsen og Højesteretssagfører'Oskar Fich, der gennem mange Aar havde ledet Foreningens Generalforsamlinger og vist den sin Interesse.

Foreningens Tilskud fra Staten var fortsat bevaret, medens justitsministeriets Tilskud til Musikraadets Kontorhold var forhøjet fra 600 Kr. til 8oo Kr.

Af Regnskabet, som vilde blive forelagt senere, vilde det fremgaa, at der var et Underskud, men det var ham en Glæde at kunne oplyse, at der af Den kulturelle Fond ved dennes Uddeling i afvigte Foraar var ydet Foreningen et Tilskud til dens almindelige Virksomhed paa 2,000 Kr.l saaledes -at Spørgsmaalet om en eventuel Kontingentforhøjelse, der havde været paa Tale paa forrige Generalforsamling, kunde udskydes indtil videre.

Fra en anonym Velynder havde Foreningen i Vinterens Løb modtaget 2,000 Kr., som efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse skulde uddeles til yngre Pianister, der ved deres Koncerter i Sæsonen 1945-46 fremførte en Række danske Klaverværker. Der var al mulig Anledning til at yde den paagældende Giver en varm Anerkendelse for denne betydningsfulde Indsats.

Af Understøttelsesfondets Midler var der i Februar 1945 uddelt 1600 Kr. Naar det var muligt at uddele et: saa stort Beløb, skyldtes det fremdeles et Tilskud fra Journalistforbundets Rundskuedag, der nu var vokset til 500 Kr. For dette Tilskud var Foreningen Professor, Dr. phil. Erik Abraharnsen stor Tak skyldig.

Om Medlemmernes Adgang til Det k-gl. Teaters Musikforestillinger og de afsluttende Prøver paa Statsradiofoniens Torsdagskoncerter var der intet nyt at sige, udover at Foreningen stadig arbejdede paa at fremkalde en Forbedring af Adgangen til Prøverne paa Torsdagskoncerrerne, særlig med Henblik paa Færdiggørelsen af Statsradiofoniens nye Koncertstudie.

Samarbejdet indenfor Musikraadet var fremdeles forløbet upaaklageligt, og der var Grund til at vente, at den af Undervisningsministeriet nedsatte Kommission angaaende Landsdelsorkestre vilde kunne afslutte sit Arbejde til Efteraaret. Denne store og for det danske Musikliv betydningsfulde Sag mødte, efterhaanden som Kommissionens Arbejde skred frem, stedse større Forstaaelse hos Myndighederne, hvilket blandt andet ogsaa havde vist sig derved, at der fremdeles af Statskassens Midler ydedes Aarhus Byorkester et ekstraordinært aarligt Tilskud paa 50,000 Kr., og at Den kulturelle Fond ved sin seneste Uddeling havde forøget sit Tilskud ti ' I Aalborg Byorkester fra 8,000 Kr. til 20,000 Kr.

Den kulturelle Fonds Hædersstipendium var i Aar tildelt Komponisten Jørgen Bentzon med 2000 Kr. op-, Lange-Milller Stipendiet var bortgivet til Erling Br,~ne med 1000 Kr.

Af Besk2eftigelsesfondens Midler var i Sæsonen 1944 -45 anvendt ca. 103,000 Kr. til Foranstaltning af Koncerter for den storkøbenhavnske, nordsjællandske og vestsjællandske Skoleungdom. Henved 50,000 Børn og Unge havde haft Lejlighed til at høre god og veludført Musik af et Orkester, bestaaende af 81 arbejdsledige Musikere, hvis Virksomhed var udstrakt til ogsaa at omfatte 6 Koncerter i Slagelse. Der var Grund til atter at takke Odd-Fellow Palæet for udvist Velvilje i denne Forbindelse.

Desværre havde Forholdene ikke tilladt no-get særligt Initiativ fra Foreningens Side paa Koncertgivningens Omraade, hvorimod det var lykkedes at gennemføre Indsamlingen til Mindefonden for Johanne Stockmarr med et smukt Resultat. Incl. Overskudet af den afholdte Koncert var der ialt indkommet over 12,000 Kr. En ringe Del af disse Midler var anvendt til Anbringelse af en Mindesten paa Johanne Stockmaars Grav, der afleveredes til hendes Familie ved en enkelt Højtidelighed paa hendes Fødselsdag den 21. April 1945, og der vilde nu bliv, udarbejdet en Fundats for Fonden, hvis Renter aarligt skulde uddeles til en talentfuld ung Klaverkunstner.

I Lighed med tidligere Aar havde Foreningen deltaget i Arrangementet af Propagandaugen for den levende Musik, der i 1944 afholdtes for 11. Gang.

Det havde fortsat været Foreningen en Glæde at kunne lade Dansk Musiktidsskrift, som Foreningen var Medudgiver af, tilgaa Medlemmerne, og der var Grund til paany at f remh2eve, at Det unge Tonekunstnerselskab, der bærer Hovedparten af Udgifterne, herved ydede en betydelig økonomisk Indsats til Gavn ogsaa for andre end Selskabets Medlemmer.

Sine repræsentative Forpligtelser havde Foreningen varetaget i det sædvanlige Omfang saaledes at der til en Række Institutioner og Enkeltpersoner, som Foreningen stod i venskabeligt Forhold eller Taknemmelighedsgæld til, var sendt Lykønskninger og Blomsterhilsener i Anledning af jubilæer eller runde Fødselsdage, ligesom en Række Afdøde var hædret med Kranse.

Taleren sluttede med en Tak til Medlemmerne for udvist Tillid, ligesom han takkede Bestyrelsen og Sekretæren, der under Formandens langvarige Fraværelse havde varetaget Foreningens Interesser. Han bragte alle en Hilsen fra Formanden og udtrykte Haabet om, at de nu herskende frie Forhold i Danmark maatte føre til sund Vækst indenfor det danske Musikliv, ikke mindst gennem livlig Udveksling af skabende og udøvende Kunst med fremmede Lande.

Endelig bad han Forsamlingen med ham lykønske Sekretæren, der fornylig var blevet Højesteretssagfører, og takke ham for hans Indsats til Gavn for Foreningen og dansk Musikliv. Hertil sluttede Forsamlingen sig.

Ingen ønskede Ordet til Beretningen, der godkendtes enstemmigt.

ad Dagsordenens Punkt 2:

Kassereren, Redaktør Axel Kjerulf, fremlagde Foreningens og Understøttelsesfondens Regnska

ber, der godkendtes enstemmigt med Decharge til Bestyrelsen.

ad Dagsordenens Punkt 3:

Samtlige Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter genvalgtes enstemmigt.

ad Dagsordenens Punk~ 4.

De afgaaende 7 Medlemmer af Repræsentantskabet: Domkantor Emillus Bangert, Kgl. Kammersangerinde Frøken Ellen Beck, Musikkonsulent Kai Aage Bruun, Pianisten, Chr. Christiansen, Kapelmester Thomas Jensen, Komponisten Knudåge Riisager og Magister Mogens Wøldike genvalgtes enstemmigt,

ad Dagsordenens Punkt 5 --

Som Revisorer genvalgtes Violinbygger Knud Hjorth og Fløjtenisten Ernst Hye-Knudsen.

ad Dagsordenens Punkt 6.

Der forelaa ingen Sag til Drøftelse.

Generalforsamlingen hævet Kl. 41/4.

Efter Befrielsen. har Foreningen paa Norges Nationaldag den 17. Maj d. A. sendt Norsk Tonekunstnersamfund følgende Telegram:

»Daacbrog vajer idag frit til Ære for det frie Norge. De varmeste Hilsener fra Danmark.

Hakon Børresen.«

Som Gen-hilsen indløb paa Grundlovsdagen følgende Telegram til Foreningen:

»Idag lyser Danebrog overalt. Vi hylder Danmark av fuldt Hjerte.

Norsk Tonekunstner Samfund.«

Da,itsk Bestyrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næsiforinand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe Kontor.

Tielgensgade 30, København V. Kontortid.10-16., Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252. juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade ' 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Det #,t~,t Lge Toitelemitst,,tterselskab Kontor:

Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15.

Formand:

Fleinining Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tl~. Ordrup 1812.

Næstformand:

Sverre Forchhammer, St. Kongensgade 77 A, K. Tlf. Pal,~-, 5564.

Ka,rserer:

Johan Benizon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26-3, K.

Teatertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen -Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. De~ indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vej erkveri,ede Billetter er strengt personlige og nzaa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtrædelse a~ denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

Årgang 20/1945, nr. 07