Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 07 - side 129-130

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Fra Musiklivet ved johanne Brandt-Nielien

Sangpædagogen Fru Ida jubelsky er vendt tilbage fra sit ufrivillige Ophold i Sverige for at genoptage sin Undervisning i København; hendes Mand, den kendte Sangpædagog, døde som det vil huskes kort Tid efter Flugten til Sverige.

Operasangerinde ved det kgl. Teater Edith Oldrup Pedersen er efter at have,. sunget ved Ræbildfesten blevet opfordret til at synge i Amerika næste Sommer.

Sv. Erik Tarps Sinfonia divertente fik sin Uropførelse i Tivoli Lørdag den 30. Juni. Vagn Holmboe har ligeledes faaet en Symfoni uropført, mens Niels Viggo Bentzon mødte med en Klaverkoncert, hvor han selv spillede Solopartiet (d. 4. August).

Formanden for det kgl. Kapel, Komponisten og Violoncellisten Slegfred Salomon, fyldte den 3. August 60 Aar; Tivoli benyttede Lejligheden til at hylde den fra Sverige hjemvendte ved en Fødselsdagskoncert.

Paa Frihedsraadets Udstilling i Frimurerlogen fandtes blandt Fangearbejder fra Frøslevlejren et vellignende Portræt af Magister Erling Winkel, Aarhus.

Dansk Kirkesangs Sommermøde, der skulde have fundet Sted i Ryslinge i Beg. af August, blev aflyst, fordi Højskolen ikke kunde slippe af med sine ubudne Gæster; af samme Grund aflystes ogsaa Sanglærerforeningens Møde, der skulde have fundet Sted umiddelbart efter.

Magister Finn Viderø har ønsket at tage Orlov fra sit Universitetsarbejde i to Semestre for at dyrke privat Arbejde; som Vikarer kommer Mag. Povl Hamburger og Organist Henrik Glahn til at varetage hans Undervisning.

Prof. Erik Abrahamsen agter i Efteraarssernestret at gennemgaa Beethovens Symfonier og Ouverturer i Øvelsesform. og at holde Forelæsninger over danske Sangkomponister. Prof. j. P. Larsen vil forelæse over den dansk-lutherske Kirkesangs Historie.

6. juli døde den talentfulde Luthsangerinde Margrethe Krabbe Sadolin.

Koncertsanger Ernst Schønberg, i mange Aar en skattet Kraft i vore Musikforeninger, er afgaaet ved Døden. I en Aarrække var Schønberg, der tillige beklædte Stillingen som Ekspeditionssekretær i Østifternes Kreditforening, Kasserer i Dansk Tonekunstner Forening.

Sangpædagogen, Professor Herman Spiro er død 80 Aar gammel. Blandt Spiros mange Elever har vaeret Peter Cornelius, Ingeborg Steffensen, Emilie Ulrich og Poul Wiedemann.

Sverige fik alligevel intet Musikprofessorat. Rigsdagen har afslaaee UPpsala Universitets Ansøgning om fast Lærestol i Musikvidenskab.

Koncertsangeren, Skoleinspektør Kaj Oluf Buch, Studentersangforeningens, Vicedirigent og Leder af Koret »De Danske«, fyldte 18. juli 50 Aar.