Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 08 - side 156-158

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musiklivet ved Johanne Brandt-Nielsen

Torsdag den 6. Sept. afsluttedes to Magisterkonferenser i Musikvidenskab ved Københavns Universitet-; de nye Magistre er Henrik Glahn og Søren Sørensen. Deres Eksamensopgaver var: L Der ønskes en Redegørelse for Beethovens Stil

ling til »Wienerklassicismen«. 2. Italiensk Opera fr~t Cavalli til, Aless. Scarlatti. 3. Der ønskes en Redegørelse for Kompositionstekniken i Josquin

I

des Pres »Pange lingua-messe«, særlig ønskes en Paavisning af Anvendelsen af det gregorianske Stof og en Redegørelse for Forholdet til den klassiske Vokalpolyfonis Kompositionsteknik (Palestrinastil). Til Besvarelse af de to første Opgaver fik Kandidaterne fire Timer uden Hjælpemidler, til Besvarelse af den tredie ti Timer med Adgang til Hjælpemidler. For Mag. Glahns Vedkommende formede anden Del af Eksamen sig som en Specialopgave med Titlen: »Paa Grundlag af en Undersøgelse af Form og Stil i Brahms' Symfonier ønskes en Redegørelse for Anvendelsen af Sonateforinen (satsmæssig og cyklisk), herunder Benyttelsen af enhedsdannende Elementer, i de nævnte Værker«, samt Forelæsning over Emnet: »Bachs h-mol Messe«. Mag. Søren Sørensens tilsvarende Opgaver var betitlet: »Der ønskes en Redegørelse for Korets Stilling i Buxtehudes Kantater og for den i Korsatserne anvendte Kompositionsteknik. I Forbindelse hermed ønskes undersøgt, i hvilken Grad det vilde være muligt at vinde Holdepunkter for en kronologisk Inddeling af Kantaterne«, og Forelæsning: »Strømninger i italiensk Opera i det 19. Aarh.«

Efter Konkurrence har Siatsradiofonien ansat Kontrabassist Harald Bugge, der tidligere har spillet i Aarhus Byorkester,

En af Tivolis Musikere, Harry Liltgens, der paa Grund af forskellige Sigtelser mod ham efter Kapitulationen. blev suspenderet fra sin Stilling, er blevet renset for enhver Mistanke og har genoptaget sit Arbejde.

Ved Rundskuedagens Tivolikoncert den i. Sept. uddeltes for første Gang de københavnske Dagblades Mu~ikkritikeres Hædersgave, oprindeligt tænkt til den forløbne Sæsons dygtigste Debutant, men i Aar uddelt for de tre sidste Sæsoner, da den paa Grund af Forholdene ikke tidligere -har kunnet uddeles. De udvalgte var Otte Svendsen, Ellen Birgithe Nielsen og Kirsten Thrane Pedersen.

Organist Carl Kampmann Arnild ved Eliaskirken fyldte 60 Aar den 27. August.

Til Sangens Dag den 2. Sept. var til København indbudt den norske Dirigent, Komponisten Asbjørn W. Andersen, Oslo, den svenske Dirigent, Komponisten John Fernstrøm, Lund.

Toscanini, der under Fasciseregimet forlod sit Fædreland, vender nu tilbage til Scalaoperaen i Milano, hvor han skal dirigere ved Genaabningen.

Debut: Axel Pedersen som Dirigent den 17. Sept. ved en Koncert med Københavns filh. Orkester. Elev af Felumb og Emil Reesen. - Kammerkoret, stiftet og ledet af Org. Arne Bereelsen, Messiaskirken, har givet »Debutkoncert« i Palækets mindre Sal den 20. Sept. - Anna Rasmussen, Sopran, Elev af Kr. Riis, 24. Sept.

Aarhus Byorkester har faaee bevilget 50.000 Kr. af Den kulturelle Fond. Under de Forhandlinger, den i den Anledning blev ført udtalte Undervisningsministeren, at der for Fremtiden kan ventes ensartet Behandling af Ansøgninger om Tilskud til Landsdelsorkestrene.

Den finske Komponist Vainø Raitio er død, 54 Aar gammel.

Den dansk-canadiske Pianist Viggo Kihl, der v,,ir ansat ved Konservatoriet i Toronto, døde 10. juli af et Hjerteslag. Viggo Kihl, der blev 62 Aar, debuterede som 19-aarig, rejste derefter til England og Sydafrika og havde siden 1913 været bosat i Canada.

Salzburg-Festspillene er allerede genoptaget. Ganske vist under beskedne Former og kun for de allierede Soldater. Den eneste Forestilling i Aar var »Bortførelsen fra Seraillet«.