Koncertlivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 08 - side 153-154

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Koncertlivet

Ødense.

Sæsonen, 1941 5

Begyndelsen gjordes og gjordes godt af Emil Telmanyi i Domkirken. Senere kom Vasarhelyi, der altid har samlet fulde Huse her. En smuk Violinaften havde den odenseanske Amatør Fru Else Palle Jørgensen, der sammen med Teatrets Kapelmester, Ove Peters, bl. a. spillede César Franchs A-dur Sonate. Videre kan nævnes to Koncerter i Musikforeningen, hvor man navnlig husker Aksel Schiøtz og Ejvind Møller, samt en Sangaften givet af Skuespillerinde ved Odense Teater, Operasangerinde Rigmor Gadborg, der baade havde Musik og Stemme i Livet og forstod at jonglere med begge Dele. Den symfoniske Musik repræsenteredes ved to Koncerter: Fynsk Filharmonisk Orkester spillede under Emil Reesen Borodins 2. Symfoni. Ved denne Aften medvirkede Bassangeren Emil Christoffersen, Den anden Orkesterkoncert var Efteraarets Musikbegivenhed. Aarhus Byorkester gæstede Byen paa Foranledning af Odense Madrigalkor, der selv ved Lejligheden sang H~udels Kroningshymne under Senstius og akkompagneret af Byorkestret. Et saadant Orkester er vi ikke vant til her. Thomas Jensen musicerede bedaarende paa Instrument i Mozazrts Es-dur Symfoni og gav med jægerbrud-Ouverturen en Pragtpræstation. Den store Verden var kommet til Odense. Det fynske Musikkonservatorium gav to historiske Koncerter og en jubilæumskoncert (15 Aar), Organist Ove Jørgensen to Koncerter i Sct. Hans og Odense Madrigalkor fortsatte sine Kirkemusikaftener i Vor Frue Kirke. December bragte julikoncerter i alle Byens Kirker.

En lang Række velbesøgte Kammermusikaftener prægede Sæsonens sidste Halvdel, for en stor Del arrangeret af den musikalske Tobakshandler, Indehaver af Odense Koncertbureau H. C. Hansen, der med disse og tidligere Arrangementer har vist Vilje til at yde noget. Forbavselse ved sin tekniske og kunstneriske Formaaen vakte den tolvaarige »Celledreng« Erling Bløndal Bengtsson med Haydns Koncert i D-dur. Kjell Olsson akkompagnerede og spillede Chopin. Bodil Gjødwad spillede Beethoven med den ene Haand og Bruch med den anden, medens Ove Peters var Orkester paa Flyglet. Telmanyi beredte os en virkelig stor Aften med saa forskellige Ting som Castrucci, Beethoven, Ravel og Carl Nielsen. Han akkompagneredes af sin Fru. Vasarhelyi gav to paa hinanden følgende Aftener, bl. a. med »Apposionata«, der fremstod i Vælde under hans Hænder. Lærer ved det fynske Kanservatorium Frantz Rosenbaum havde ligeledes to KJaveraftener, af hvis Programmer kan nævnes Wanderer-Fantasien og en nok saa tør Gengivelse af ovennævnte Beethoven-Sonate. Ogsaa Kjell Olsson har givet en Klaveraften, man husker hans Spil i W. F. Barbs d-mol Koncert og i Chopins b-mol Sonate. Aksel Schiøtz sang i Domkirken og var med Schultz, Weyse og Sv. Ove Møller paa de store Højder; hans Ak~ompagnatør, Or-' ganist Aksel Andersen, spillede Bach. Emil Christoffersen gjorde ved en Sangaften et tilforladeligt Indtryk. Rigmor Gadborg havde Publik-ums Bevaagenhed ved to Sangaftener, og Bassangeren Mogens Wedel, Lærer ved Konservatoriet, gav bistaaet af Koncertsangerinde Fru Hilda Tove Petersen og Odense Motetkor (Dir.: W. Børner Nielsen) en Operaften. Odense Musikforening havde tre Koncerter: Aarhuskvartetten ydede kultiveret Ensemblespil i Værker af Mozart, Schubert og Borodin, Else jena, fortolkede danske og norske Romancer akkompagneret af Erik Starup og endelig havde unge Fynboer Ordet i Værker af Buxtehude, Bach og Brahms (bl. a. sidstnævnces Horntrio). Odenseanske Blæsere har med et

nydannet Ensemble vist deres. foreløbige, paa-

skønnelsesværdige Resultater i en Fremførelse af

Mozarts Es-dur Kvintet (med Ove Peters ved

Klaveret) og som Parthavere i Beethovens Septet.

Det fynske Musikkonservatorium har fortsat sine

historiske Koncerter, og her gjorde det fynske

Kammerorkester under Martin Andersen' sig

smukt gældende. Filhamonisk Orkester spillede

Mendelsohns italienske Symfoni dirigeret af Ove

Peters. Her mevirkende ogsaa Aksel Schi,5tz.

Odense Madrigalkor har haft yderligere to Kon-

certer i Vor Frue Kirke, hvor Sensiius fremførte

Vittorias Messa quarti toni samt Vokal- og In-

strumentalværker af Bach og HNndel, og hvor

Børner-Nielsen og Einar Povlsen spillede Or-

gelmusik af Bach og Sweelinck. Odense Motetk-or

. sang i Domkirken Motetter og Bachkoraler under

Ledelse, af Gæstedirigenten Herry Evig, og Or-

ganist Børner-Nielsen spillede med vanlig Dyg-

tighed Bach. Endelig en Koncert i Sct. Albani

Kirke, hvor Felix Schmitt med Kirkens Kor

fremførte en Messe af Wincenz Goller, og Char-

ley Olsen spillede Orgelværker af den gamle

Dansker Buxtehude og den endnu ældre Mat-

thison-Hansen.

To Debut'er: Preben Bichel afslørede ved Klaveret et lyrisk-følsomt Musiksind og en utilstrækkelig Teknik. jens Sørensen viste i Francks Sonate og i Mendelsohns Konce~t, at han et oplagt Violintalent, slet ingen Novice.

. Naar det nævnes, at endnu flere lokale Kræfter har været paa Podiet, og man tilføjer, at Folkernusikskole, privat Kammermusikforening osv. har arbejdet flittigt, vil man indrømme, at der ogsaa musikalsk skete noget i forrige Sæson. Lad os slutte med at nævne Wandy Tworek, der fornylig legede med Violinkoncerter af Mendelsohn, Brahms og Tjaikofsky, akkompagneret af Esther Vagning, der ogsaa spillede Saint-Saéns, Chopin og - Apposionata. Den trækker.

lokannes Nielsen.