Peter Fyhns mindelegat

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 08 - side 154-156

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Peter Fyhns Mindelegat

Ved de Musikstuderendes Sørgefest den 14. April 1945 for deres dræbte Kammerat Peter Wessel Fyhn skænkede hans Forældre til Minde om deres Søn Københavns Universitet et Legat, for hvilket Universitetet søger nedenstaaende Fundats kongeligt konfirmeret:

Den 6. April 1945 blev Stud. mag. Peter Wessel Fyhn efter fire Maaneders Fængsling henrettet af den tyske Besættelsesmagt i Danmark.

Peter Fyhn fødtes paa Frederiksberg den 13. juni 1920, optoges som Elev paa »Sangskolen« (nu »De forenede Kirkeskoler«) ved dennes Oprettelse i 1929 og knyttedes derved til »Københavns Drengekor", hvor han siden medvirkede ogsaa som voksen. I 1941 begyndte han sine Studier ved Københavns Universitet med Musik som Hovedfag og bestod Forprøven heri 1943, hvorefter han ofrede sin Tid og sine Kræfter paa et omfattende patriotisk Arbejde.

Til Minde om ham har vi, hans Forældre, Fabrikant Hans Fyhn og Hustru Marie Fyhn besluttet at oprette et Legat for Musikstuderende ved Københavns Universitet, og vi fastsætter hermed for dette Legat følgende

FUNDATS

§ 1.

Legatets Navn er »Peter Fyhns Mindelegat".

§ 2.

Legatets Kapital bestaar af 10.000 Kr., som er indbetalt til Kurator for Københavns Universitet, af hvem den forvaltes som en for sig bestaaende Formue, men iøvrigt paa samme Maade som Universitetets øvrige Legatmidler. Kapitalen maa ingensinde angribes; hvad der indvindes af den udover sædvanlig aarlig Rente, f. Eks. Kursgevinst ved Udtrækning af Obligationer, bliver at lægge til Kapitalen. Til denne lægges ogsaa de Beløb, som eventuelt senere maatte blive skænket Legatet.

§ 3.

Legatets aarlige Renter skal tilfalde danske og norske Studerende ved Københavns Universitet, som studerer Musik som Hoved- eller Bifag ved Skoleembedseksamen, eller som studerer Musikvidenskab med Magisterkonferens i dette Fag for Øje, og som trænger til økonomisk Støtte. Saadanne, som har været Elever i »De forenede Kirkeskoler« (»Sangskolen«), har under iøvrigt lige Vilkaar Fortrinsret.

Legatet uddeles af Universitetets Stipendieudvalg efter Indstilling af de faste Universitetslærere inden for det filosofiske Fakultet, som giver Undervisning til Skoleembedseksamen og Magisterkonferens i Musik (Musikvidenskab) ; Indstillingen, der affattes af de faste Lærere efter Samraad med de øvrige Lærere i Musik (Lektorer og Undervisningsassistenter) samt med Sangskolens Sanginspektør, bliver at følge af Stipendieudvalget, saafremt ikke almindelige Grunde taler herimod. Stipendieudvalget bestemmer tillige - efter Indstilling fra forannævnte Indstillingsmyndighed - for hvor lang Tid Legatet skal tillægges en og samme Studerende, dog ikke over 3 Aar ialt og begrænset af Legatnyderens Embedseksamen.

Legatet uddeles i Portioner á 400.- Kr. Hvad Legatets Kapital indbringer herover i Renter, ved Henlæggelser etc. (jfr. § 2), lægges til Kapitalen, indtil denne er i Stand til at yde to eller flere Legatportioner af ovennævnte Størrelse som Rente.

§ 4.

Legatet tildeles en Gang aarligt, og Tildelingen meddeles Legatnyderen (evt. -nyderne) paa Mindedagen den 6. April. Den hver Gang tildelte Legatsum udbetales i halvaarlige Rater. Skulde en Legatnyder forlade Musikstudiet inden Udløbet af en Periode, for hvilken Legatet er ham tillagt, skal det til ham afsatte, men endnu ikke hævede Beløb enten tillægges Kapitalen eller tildeles en ny Ansøger.

§ 5.

Ændringer i eller Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken bliver at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling af den i § 3 nævnte Indstillingsmyndighed ved Uddelingen af Legatet, af Universitetets Stipendieudvalg, Rektor og Kurator - saa længe nogen af os er i Live dog kun med vort Samtykke -, dog at Legatets Navn og Hovedøjemed ingensinde skal kunne forandres.

København, den 13. September 1945.

Marie Fyhn. Hans Fyhn.

Da Ønsker om Oprettelsen af et saadant Mindegat ved den nævnte Sørgefest imidlertid ogsaa fremkom fra andre Sider, har Legatstifterne billiget, at Legatet maatte staa aabent for fremtidige Forøgelser, det være sig smaa eller større Enkeltbidrag fra Personer og Institutioner eller evt. Indtægten af fremtidige Koncerter med dette Formaal.

I Taknemmelighed over den kærkomne Støtte, som det bestaaende Legat allerede vil yde vore Studerende, og i Haabet om at kunne skaffe dem yderligere haardt tiltrængt Hjælp indbyder derfor Undertegnede alle interesserede Kredse til paa denne Maade at være med til at mindes og ære Peter Fyhns Indsats.

Bidrag af enhver Størrelse vil kunne indbetales til: Universitetets musikvidenskabelige Laboratorium. Amaliegade 29 A. København K. Postgiro Konto Nr. 4288.

For De forenede Kirkeskoler
Mogens Wöldike. Vilhelm Schepelern. Gunnar Heerup.

For Faggruppen Musik ved Københavns Universitet
Erik Abrahamsen. Jens Peter Larsen. Arthur Arnholtz. Finn Viderø.

For Studenterraadet og De Musikstuderende
Henrik Glahn. Torben Emmeluth.

For Studentermusikforeningen
Sven Lunn.