Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 09 - side 177-178

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekttnstner -Føreniny

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstr,~ede 1, 1. Sal, København K. Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler. Reprfflsentantskab:

Eri~ Abrahamsen (Pædagog), En2ilius Bangert

(Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage

Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen

(Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Or-

ganist), Axel Hildingsen (Iiis~rumenfirt),

Georg Høeberg' (Dirigent), Finn Høffding

(Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max

M,i Wer (Sanger), Knudåge Riisager (Kompo-

nist), Godtfr. Skjerne (.Musikforfatter), Mo-

gens 1Vildike (Organist).

Sekret,z-r og juridisk Konsulent:

Højesteretssagfører Eiv. Helsled, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7-5 76.

_Dansk Kontpottist.-roi,-ening

Bestyrelse:

Knudåge Råsager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe. Kontor:

Tietgensgade 30, K ' øbenhavn V. Kontortid:

10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 540-5. Post-

girokonto Nr. 3252.

Juridisk Konsulenf:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter ~orudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

I December 1945 vil der være at uddele 4 Portioner af »Det Anckerske Legat« til Rejsestipendier for Kunstnere.

Legatet er bestemt til Anvendelse til en Rejse til Udlandet af mindst 3 Maaneders Varighed,

men det vil under de nuværende Forhold ikke være udelukket efter Ansøgning at dispensere fra Rejsebetingelsen.

Af Portionerne, der hver udgør 2,200 Kr., vil to være at tildele Malere eller Billedhuggere, een en Digter og een en Komponist. Den, der engang har oppebaaret Legatet, kan ikke oftere komme i Betragtning.

Ansøgninger vil være at indsende til Undervisningsministeriet inden den 14. November d. A. og maa indeholde Plan for den Rejse, hvortil Legatet søges.

D,et unge, Tonekuni9tnerselskab

Kontor:

Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726.

Kontor~id 11-15.

Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl.

T~~. Ordrup 1812.

Næstformand:

Sverre Forchhammer, St. Kongensgade 77A, K.

Tlf. Pa~æ 7879 x.

Kasserer:

Johan Bentzon, Emdrup Bank.- 159, Ø.

Ti~. Ryvang 836 x.

Postkonfo:

3474 Dd unge Tonekunsmerselskab, Kron

prinsessegade 263, K.

lste Ulig Aften

.finder Sted Fredag den 16. November Kl. 19,30 .i Hornung & Møllers Sal.

Program:

1) Friedrich H~ndel: Arie af Operaen Rodelin-

de: In dunklen rauschen Tönen.

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade af Operaen Don juan.

Einar Hartmand.

2) Robert Schumann: Carneval.

Sofie Agerskov. 3) Peter Heise: Arnes Sang.

Peter Heise: Vaagn af din Slummer.

Einar Hartmand, Minna Borre. 4) Camille Saint-Saéns: Fantasi a-moll for Harpe

Solo.

Marcel Tournier: 2 Præludier.

Minna Borre. 5) Maurice Ravel: Sonate (1927).

Astrid Reisinger, Carl Georg Reisinger. Flygel: Hornung & Møller.

Medlemskort giver Adgang.

Onsdag den 28. November Kl. 19,30 afholdes i Hornung & Møllers Sal en

norsk -dansk After~,

hvor Pianistinden Frk. Eva Knardahl vil spille nye norske Klaverværker (bl. a. Sonate af Klaus Egge).- Af danske Værker -vil blive fremført: Niels Viggo Bentzon: Pasacaglia (Bengt Johnsson) og Carl Nielsen: Sulte Op. 45 (Herman D. Koppel). Muligvis vil ogsaa den svenske Pianist Hans Leygraf medvirke med nogle svenske Klaverværker. Medlemskort giver Adgang.