Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 09 - side 175-177

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musiklivet ved Johanne Brandt-Nielsen

Bela Bartok døde, 64 Aar gammel, en af de sidste Dage i Septernber i USA, hvortil han drog efter Tysklands Besættelse af hans Fædreland, Ungarn. 1 en Mindeartikel i næste Nr. af DMT vil Niels Viggo Bentzon give et Bidrag til Forstaaelsen af hans Indsats i Nutidens Musik.

Af Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond er uddelt Portioner paa 1000 Kr. til Operasanger Frans Andei-sson og Operasangerinde lnger Lis Hasfing.

Den udmærkede Violinbygger I. N. Frost, der var meget kendt og personlig uhyre afholdt i Musikerkredse, døde 8. Oktober.

Medlemmerne af »kirkekorforeningeri« har længe kæmpet en haabløs Strid med Kirkeministeriet om en beskeden Forhøjelse af Lønningssatserne for Medvirken udover de saakaldte Standardtjenester. Man er nu indstillet paa, hvis ikke andet hjælper, da at forsøge ad Strejkens Vej.

Bach-Foreningen er gaaet ind. Efter 20 Aars overordentlig paaskønnelsesværdig Virksomhed er Foreningen ophørt at eksistere, idet dens Maal maa siges at være naaet, nemlig at skaffe Barokmusikken, og navnlig J. S. Bach, den Stilling i Musiklivet, som den har rimeligt Krav paa.

Efter Konkurrence er en Violinplads blevet besat i det kgl. Kapel med Mogens Heimann, der allerede sidste Gang, der var en ledig Plads, stod for Tur. Mogens Heimann har siden Oktober 43 opholdt sig i Sverrig, hvor han bl. a. har forberedt sig til Magisterkonferens.

Orgelbygger Th. Frobe,,:zius fyldte 60 Aar den 7. Oktober.

Efter de 6 Krigsaar begynder saa smaat Udvekslingen af Kunstnere. Saaledes har de to rus

siske Komponister Sjaporin og Sjebalin været paa Besøg i Danmark og Norge og har bl. a. truf - fet Aftale om norske Gæstespil i Moskva. Af danske Kunstnere skal bl. a. Telmanyi, Henrik Sachsenskjold, Dora og Haraldur Sigurdsson, Aksel Schiøtz og Erik Sjøberg paa kortere eller længere Koncerttournéer.

Debut: Gudrun Venge, Violin, Elev af Peder Møller og Ludvig Gunder, 5. Oktober. - Inga Gotha, Sopran, 10. Oktober, Elev af Else Schøtt. - Inger Sillasen, Mezzo, 12. Oktober, Elev af Ely Hjalmar. - Ib Kromann, Klaver, 19. Oktober, Elev af Otto Olsen, Hermann D. Koppel og Ole Willumsen.

Musikpædagoglsk Forening har i Dagene 16. -19. Oktober afholdt et særdeles vellykket Efteraarsstævne i København. Der var Studiekredse om Klaverpædagogik for Begyndere ved Asta Whitta Jørgensen, for Viderekomne ved Chr. Christiansen, Violinpædagogik for Begyndere ved Gerda von Bfilow, for Viderekomne ved Erling Bloch; desuden Rytmik ved Gerda Alexander og Formlære ved Finn Høffding. Om Eftermiddagene var der Foredrag: Strømninger i Renæssancens og Barokkens Musik (Kai Aage Bruun), Faser og Former i den nyere Tids Musik (JUrgen Balzer), Gennemgang i Musikhistorisk Museum (Nils Schiørring), Gennemgang af Musik for Skoleorkestre ved cand. mag. Povl Fledelius, og Gennemgang med Demonstrationer af moderne Musik ved Knud Leopold Nielsen. M-ødet sluttede med en Koncert i Konservatoriets Sal; der var godt halvandet Hundrede Deltagere i Stævnet og god Arbejdsstemning, saa man maa haabe, der bliver Tratdition for saadan et Efteraarsmøde, hvor Provinsfolkene kan høre Musik i København og træffe Kolleger.

I Efteraarsferien har ligeledes Foreningen af Sanglærere ved Gymnasieskolerne holdt Møder. Der indledtes Torsdag Formiddag med et Besøg i Radiohuset; om Eftermiddagen -var der Foredrag af de to nye Musikmagistre Henrik Glahn og Søren Sørensen og Diskussion om Musikstudiet ved Universitetet med Adjunkt Haase og cand. mag. Vagn Andersen som Indledere; dette foregik paa Universitetet, og Fagets Lærere og studerende var indbudt til at deltage. Fredag holdtes Generalforsamling; til Bestyrelsen valgtes: Lektor Ræbild, Hillerød (Formand), Lektor Carstens, Maribo (Sekretær), Adjunkt 1-laase, Slagelse (Kasserer), Lektor Olrik, Haderslev, Adjunkt Karl S. Clausen, København, Adjunkt C. Willum Hansen, Nykøbing M. - Man mindedes afdøde Lektor Heering, Aarhus. - løvrigt drøftedes forskellige Spørgsmaal af Betydning for Gymnasieskolernes Musikopdragelse og Spørgsmaal i Forbindelse med Ansættelse af ikke--akademikere ved Skolerne; da man paa Grund af Forholdene ikke havde kunnet samles i 3 Aar, var der rigeligt Stof til Drøftelserne.