Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 10 - side 196-196

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Musiktidsskrift

Da jeg i sin Tid overtog Redaktionen af Dansk Musiktidsskrift, meddelte jeg samtidig de udgivende Foreninger, at jeg kun kunde paatage mig dette Hverv et begrænset Aaremaal. Med Udgangen af 1945 har jeg nu i 3 Aar ledet Udgivelsen, og dermed maa jeg nødtvungent trække mig tilbage, da mine andre Hverv ikke er blevet mindre tidkrævende, og jeg saaledes ikke har den Tid disponibel, som egentlig er nødvendig for at føre Tidsskriftet videre i saa god Form, som jeg hidtil har stræbt at give det. Jeg takker for den Tillid, man har vist mig, takker for den Iver, hvormed man har søgt at faa mig til at f ortsætte, takker endelig og ikke mindst mine Medarbej - dere og hilser Dansk Musiktidsskrifts Læsere og min Efterfølger, Sverre Forchhammer.

Nils Schiørring.

Dansk Musiktidsskrift afslutter med dette Hefte sin 20. Aargang og det er derfor Hensigten, som det skete for 10 Aar siden, at udgive et Generalregister for alle Artikler i de forløbne 10 Aar. Waldemar Wolsing har foretaget den omfattende Registrering og det nye Index ligger faerdigt til Trykning, hvis det iøvrigt lader sig gøre at fremskaffe de fornødne Midler. Meddelelse om Fremkomsten af dette Index vil blive givet i et af de kommende Numre.