Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 10 - side 196-198

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musiklivet

ved _Johanne Brandt-Nielsen

i

Dansk Organist- og Kantor-Samfund af 1905 har i Dagene 17.-18. November fejret sin 40 Aars Bestaaen ved en storstilet Festlighed, hvortil Repræsentanter for Norge, Sverige og Finland var indbudt. Samfundet blev i sin Tid stiftet af Otto Malling, Gustav Helsted, Julius Foss og August Møller for at varetage Købstadsorganisternes Interesser, baade med Hensyn til Opnaaelse af anstændige Arbejdsvilkaar og med Hensyn til en Forbedring af Organisternes faglige Dygtighed. Samfundet gik ind i Dansk Tonekunstner-Forening som en særlig Afdeling; Melemstallet, der til at begynde med var ret lavt, er i Øjeblikket oppe paa 233. Endnu er ikke alle Opgaver løst, f. Eks. mangler en forsvarlig Pensionsordning (Organisterne er ikke Tjenestemænd), men man maa dog ønske Samfundet til Lykke med de allerede opnaaede Resultater.

Ved Silkeborg Koncertorkesters Generalforsamling den 9. November oplystes det, at Byraadet har bevilget 2500 Kr. til Afholdelse af to Folkekoncerter; hvis Forsøget falder heldigt ud, haaber Orkestret at faa, bevilget ialt de 5000 Kr., som de havde ansøgt om. Orkestret kan glæde sig over en meget varm Interesse hos Publikum, til dets første Koncert var ca. 900 Mennesker til Stede

Radio-Orkestret har fejret sin 20-Aars Fødselsdag ved en Koncert i Radioens Koncertsals Studie den 28. Oktober; Orkestret blev ved den første Koncert 1 1925 ledet af Launy Grøndahl, der ogsaa ved denne Lejlighed dirigerede en Afdeling: Indtægtea ved Koncerten gik til Radio Orkestrets nyoprettede Pensionsfond.

Jonas og Alfred Wilh. Hansens Legat er i Aar blevet tildelt Komp. Finn Høff ding (800 Kr.) , den norske Komp. Klaus Egge (1270) og Kapelmester Hammelboe (635). Desuden har Violinisten Bodil Gjødvad faaet 635 og Pianisten Skjold Rasmussen ligeledes 635 Kr., som en ekstraordinær Hædersgave. Mindelegatet for Alfred Wilh. Hansen, som skal tilfalde Forfattere og Komponister af populære Stykker, er givet til Sven Gyldmark og Poul Henningsen.

Klaverpædagogen, Prof. Ove Christensens Mindelegat er i Aar tildelt den norske Pianist Robert Riefling. Legatet er paa 2500 Kr.

Danmarks amerikanske Selskab har udpeget 19 Stipendiater, som skal rejse til Staterne for at studere; blandt disse 19 er den unge Operasanger Franz Rabinowitz.

Violoncellisten kgl. Kapelmusikus Emil Bruun er død i en Alder af 75 Aar. Han var Medlem af Det kgl. Kapel indtil han paa Grund af Alder trak sig tilbage i 1940, desuden havde han en meget omfattende pædagogisk Virksomhed.

Den amerikanske Operette-Komponist Jerome Kern er død i en Alder af 60 Aar.

Debut: Egmont Olsen, Klaver 7. November, Agnete Maegaard, Sang, 10. November, Claus Bahnson, Klaver, 17. November, Elev af Victor Schiøler. Eli Berg, Sang, 17. November, Elev af Asta Zachariassen-Dalsgaard.

Universitetets Musikstuderende har afholdt en Koncert i Trinitatis Kirke til Fordel for Peter Fyhns Mindefond; der indkom lige ved 750 Kr. ,Mindefonden modtager stadig Bidrag paa Giro Nr. 4288, Adresse Mag. Brandt-Nielsen, Musik- videnskabeligt Laboratorium, Amaliegade 29 A, København K.

Violinisten, kgl. Kapelmusikus Erling Bloch og Pianisten Anders Rachlew er fra Nyraar ansat som Lærer ved Det kgl. Danske Musikkonservatorium.

Uropførelser: Peder Holm: Tre Kvartetsatser (Frit Forum for Musik, Forchhammer-Kvartetten 4. November), Niels Viggo Bentzon: Præludiurn og Fuga. Op. 37 (Bengt Johnsson 18. November), Knud Jeppesen: Symfoni »Sjællandsfar« (Statsradiofonien, Launy Grøndahl 30. November).

1 1939 afholdtes der under stor Tilslutning en international Musikerkonkurrence i Genéve. Der er nu udsendt Indbydelser til en lignende Konkurrence, som skal finde Sted mellem 23. September og 5. Oktober 1946 ved Genéves Konservatorium, som under Krigen, hvert Aar har afholdt indenlandske Konkurrencer. Der kan konkurreres indenfor Sang, Klaver, Violin, Violoncel, Fløjte, Obo og Strygekvartet. Deltagerne, som dels faar kontante Præmier, dels Diplomer og Medailler, maa være mellem 15 og 30 Aar. Prospekt og nærmere Oplysninger ved Henvendelse til: Secrétariat du concours international- d'exécution musicale au Conservatoire de musique de Gen~ve, Suisse.

Efter at Musikforlæggerraadet i Sommer havde protesteret mod, at Engstrøm & Sødring havde udgivet Frihedssangen, idet man udtalte Tvivl om Firmaets nationale Holdning, anlagde Forlaget Sag mod Forlæggerraadet, men det kom 7. Nov. ved Landsretten til Forlig, hvori de Sagsøgte bl. a, erkendte, at der ikke er noget at bebrejde Engstrøm. & Sødring m. H. t. dets nationale Holdning under Krigen. Retten paalagde Musikforlæggerraadet at afholde Sagsomkostningerne.

Fra i. januar fratræder Ingvar Blicher-Hansen Direktionen af Københavns Musikforlag, hvis Koncert- og Forlagsdirektion herefter bliver Komponisten, kgl. Kapelmusikus Siegfried Salomon, Disponent Henning 1~fetz og Redaktør Jørgen Rothenborg. Kunstnerbureauet varetages af Impressario Max Biltzing.