indholdsfortegnelse årgang 20, 1945

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 10 - side 189-189

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

11ndhold:

Side

Abrahamsen, Erik: Nogle. Ord om Musik-

kritik 64

» » : Et Par Bemærkninger til

Povl Hamburger 125

Benton, Johan: Form- og andre Problemer 95

Bentzon, Jørgen: Komponist og Kritik 47

» » : Skam dig Johann Sebastian 127

Bentzon, Niels Viggo.- Mere om Symfoni-

problemet 14

» » » : Svar til Forchham-

mer . 15

» » » : Svar til Hamburger 17

» » » : Kommentar til

Hamburgers Gensvar 3 5

» » » : Béla Bartók 185

Berg, Sigurd: Den musikalske General (de

Meza) i

» » : Dansk musilditterær Biblio-

grafi for Aaret 1942 30, 49, 77

Bruhn, Birger: Om Tempofornemmelse og

Tempobevægelse - 72

Clausen, Karl: Ideologi og Praksis i Det

tredje Riges Musikliv 121, 136

» » : Hakon Andersen 70 Aar ... 173

Dansk Musiktidsskrift 20, 196

Det unge Tonekunstnerselskab, fylder 25 Aar 25

Den 5. Maj 1945 87

Emborg, I. L.: Den folkelige Sangs Proble-

mer 192

Friis, Niels: Johan Lorentz, Chr. IV's Orgel-

bygger 104

Frit Forum for ny Musik 115

Fyhns Mindelegat, Peter 154

Gamborg, Bjørn: Musikalsk Udrensning i

Praksis 127

Haase, Fritz: En populær Musikhistorie 81

Hall, Pauline: Norsk musikliv under okku-

119

pasj onen. .......................................

Side

Hamburger, Povl: Hvad klart Du ej kan sige 15

» » : Gensvar til N. V. Bentzon 35

» » : Bemærkning til Tarp 48

» » : joh. Seb. Bach og vor Tid 88

» » : Svar til Prof. Erik Abra-

hamsen 150

» » : En Smule Selvforsvar 167

Hansen, Carl Willum: Povl Hamburger og

vor Tid 112

» » »: Kultur og Friheds-

sang 129

» » »: Til Povl Hambur-

gers Forsvarer 150

» » »: »Den ægte danske

Folkesang« 170

Hegermann-Lindencrone, Knud: Diskogra-

fier IV: Borghild Bryhn Langaard il

» » » : V. Peter Cornelius ... 91, 113

Hjelmborg, Bjørn: Jørgen Bentzons Opera

»Sarurnalia« 6

Hove, Richard: Til Lykke, til Lykke gamle

Dreng! (Du T's 25 Aars ju-

bilæum) - 57

» » : Ny Klavermusik 179

Høffding, Finn: Tilfiældet Hamburger

kulturkritisk set 140

» » : Afsluttende Bemærkning. 169

Jeppesen, Knud: Et Nodefund paa Konser-

vatoriet 41, 67

Jespersen, Gudrun: Max Schlilter in memo-

riam 96

Lund, Hanna: Musikundervisning i Kanada. 159

Lunn, Sven: En ny Musikforening 71

» » : Veddeløbet i det Lave 171

Maegaard, Carl Chr.: Forsvar for Povl Ham-

burger 126

Mortensen, Olto: Frihedssang og Folkesang 148

Nielsen, Chr.: Musikens Pariaer 110

Side

Osiander, Irene: Kaukasiske Melodier 109

Petersen, Hanr Meyer: John Mc Cormack 174

Raasted, N. 0.: Om Tempofornemmelse 28.

Riisager, Knudåge: Om Musikkritik. Nogle

Betragtninger 25

» » : Præterea censeo 103

» » : Den norske Musikugc. 161

» » : Werner Egk 173

Ring, Oluf., Folkesangen 193

Stilretninger i den nye Tids Musik. Særhæfte

til April-Nr. samt 85

Søren.ren, Søren: stud. mag. Peter Wessel

Fyhn 87

Tarp., Svend Erik: Fornøjelig Lekture 35

» » » : Den folkelige Sangs Pro-

blemer 147

» » » : Røret om Folkesangen 190

Teuber, Ulrich: Hvad er Tem Pofornem-

melse? 74

Thybo, Leif: Komponist eller Kritiker 79

Weis, Flemming: Hvad man gerne vilde

have haft - og hvad man fik 135

Winkel, Erling: Nodemanuskripterne paa

Statsbiblioteket i Aarhus 164, 182

Wolsing, Waldemar: jeg en Gaard mig byg-

ge vil :**------** 80

» » Store Forventninger 145

» » : Radio-Orkestret gen-

nem 20 Aar 188

x: Pas paa 128

NV dansk År-usik

ved Niels Viggo Bentzon

Leif Thybo: Concerto for Kammerorkester... 36

Flemming Weis., Diverterende Musik (1943) 83

Otto Mortensen: Blæserkvintet 150

Side Nye Gramnitofonplader

ved Erling Winkel 153, 175, 193

Koncertli'vet

Aalborg (ved førg. Dra'chinann) 18, 115, 194

Aarhus (ved Georg Fjelrad) 84

Odense (ved johannes Nielsen) 153

Nykøbing F. (ved Harald Brøndlund) 19

Randers (ved Misse Worm førgensen) 85

Era Musiklivet

ved Johanne Brandl-Nielsen .... 21, 38,

,52, 86, 97, 116, 129, 156, 175, 196

Darisk Tonekunstner Forening ... 21, 39, 52, 117, 130 (Gen.fors.ref.)

Dansk Komponist-Forening .... 22, 39,

53, 88, 98, 118, 177, 198

Det unge Tonekunstnerselskab ... 23, 39,

54, 88, 98 (Gen.fors.ref.), 118, 158, 178

Stilretninger i den nyere. Tids Musik

jersild, Jørgen: Fra Debussy til Milhaud.

Bentzon, Niels Viggo: Fra Schónberg til Hindemith.

Balzer, Iiirgen: Igor Strawinsky og Béla Bartók.

I Særhefte udsendt af Det unge Tonekunstnerselskab'i Anl. af 25 Aars Jubilæet 10. April 1945, indlagt i April Nr.

Siderne 87-88 er talt 2 Gange, hvilket dog ikke medfører større Ulemper ved Benyttelsen af indholdsfortegnelsen.