Koncertlivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 10 - side 194-195

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Koncertlivet

Aalborg

De første Maaneder af Aalborgs Musiksæson 1945-46, den første Freds-Sæson, overgaar alt, hvad man før har oplevet. Koncert er fulgt paa Koncert, og den Omstændighed, at Aalborg har

faaet sit Teater tilbage og har aabnet fast Sæson paany, har bidraget til at Aalborg By-Orkester kvalitativt er forbedret ved Tilførsel af en ikke ringe Procent »frisk Blod«. Ganske vist synes man i Aalborg, at Staten paany har svigtet, idet en Bevilling til Orkestret under samme Forudsætninger som til Aarhus er blevet stillet i Bero, til Landsdelsorkestersagen engang kan løses, men en Snes Tusinde fra Kulturfonden og endnu engang et klækkeligt kommunalt Tilskud fra Kommunen har dog gjort saa meget, at 10 af Aalborg By- Orkesters Medlemmer - foruden naturligvis Dirigenten, Jens Schrøder - er fastengageret og fungerer dels som Teaterorkester, dels som fast Stamme i By-Orkestret. Som ny Koncertmester har Orkestret i Aar den talentfulde unge Violinist Herman Kjær Jensen, som gør udmærket Fyldest i Stillingen.

Aalborg By-Orkester aabnede Sæsonen først i Oktober med en offentlig Koncert, hvor kongelig Operasanger Henry Skjær var Solist og Orkestret f GIdede sig ud i Beethovens anden Symfoni. Aftenens Solist var desværre let indisponeret, hvilket fortegnede Helhedsindtrykket noget, og Symfonien blev trods solid og forsvarlig Udførelse blot en Forsmag paa, hvad der skulde komme. Sidst i Maaneden fulgte den neeste Koncert - denne Gang for Filharmonisk Selskabs Medlemmer og med Cellisten Guido Vecchi fra Gøteborg som Solist i Dvoraks Violoncelkoncert, som blev tolket aldeles mesterligt med fuldt Udtryk for Koncertens svulmende Melodiøsitet og uimodstaaelige Rytme. Ogsaa for Orkestret var det en stor Aften, idet Hovedværket: Carl Nielsens »De fire Temperamenter« blev spillet til Sejr og bød det ikke alt for Carl Nielsen-vante Publikum en, smuk Oplevelse. I Begyndelsen af November fulgte den tredie Koncert - ligeledes i Filharmonisk Selskab - med Emil Telmanyi som Gæstedirigent og Solist. Koncerten blev i Aalborg mindst lige saa stor Succes som det tilsvarende Arrangement i sidste Sæson, og ved Koncerter de følgende Dage i Hjørring og Frederikshavn blev dens Ry yderligere befæstet som en nordjydsk Musikbegivenhed.

Paa Planen for den resterende Del af Sæsonen staar mange interessante Ting. En Populær-Koncert byder paa Warszawa-Koncerten med Ellen Gilberg ved Flyglet samt Coates Saxofon-Rapsodi med Winstrup Olesen som Solist, og videre kan nævnes en Koncert i. December, hvor Georg Høeberg dirigerer Værker af Sibelius i Anledning af Komponistens 80 Aars Dag, en Koncert med Endre Wolf som Solist og meget andet.

I September - endnu inden Sæsonen for Alvor kom i Gang - gav først Telmanyi og Ugen efter Victor Schiøler f or fulde Huse egne Koncerter, ligesom Musikselskabet lagde ud med en Koncert under Medvirkning af Cellisten Alberto Medici og Pianistinden Esther Vagning. En Koncert i samme Stil fulgte i November, hvor kongelig Kapelmusikus Niels Simon Christiansen og Aalborg-Pianisten Sigurd Mosborg i Fællesskab gav en ~onateaften, som fortjener Anerkendelse.

Heller ikke paa Kirkemusikens Omraade kommer Sæsonen til at staa dlbage for tidligere Aar * Tværtimod. En Koncert i Ansgars Kirken ved Organisten Frantz Allesch og Sangerinden Birthe Kallenbach dannede Optakten, og paa Planen staar to store Arrangementer, i Domkirken en stor Koncert i Lighed med »Skabelsen« sidste Aar ' som By-Orkestret holder, og en Koncert i Vor Frue Kirke, hvor H~ndels Oratorium »Messias« bliver opført under den energiske unge Organist Helvig Larsens Ledelse og under Medvirkning af Kunstnere som Aksel Schiøtz, Edith Oldrup, Else Brems og Einar Nørby. De to sidstnævnte samt Thyge Thygesen medvirkede iøvrigt i November ved »Aalborg Sangforening af 1843«s i to Aar udsatte 100 Aars Jubilæumskoncert, hvor Niels W. Gades »Korsfarerne« med mere blev opført med stort Held, og Einar Nørby dukker endelig til Foraaret op for tredie Gang for at medvirke ved Aalborg Korforeningens ligeledes udsatte 25 Aars Jubilæumskoncert.

Endelig har to Gæsteensembler i November koncerteret i Aalborg: De blinde Musikeres Orkester, der - Vilkaarene taget i Betragtning præsterede noget beundringsværdigt, og Kaj Julian, hvis Koncert med et 10 Mands »landskendte Transmissionsorkester fra Lorry og National Scala« paa Grund af det ualmindelig ondartede Repertoirevalg indbragte Kapelmesteren -en -saa knusende Kritik, at Foreningen, der havde engageret Orkestret, overvejer at søge en Del af de 1550 Kr., som blev betalt for Koncertea, tilbagebetalt,

Naar dertil føjes, at de aalborgensiske Musikinstitutter, i første Række Aalborg Musikkonservatorium, har taget et Opsving som ingensinde hvad Elevtal og alvorlig Interesse angaar, tør Aalborg i hvert Fald for sit Vedkommende allerede nu afvise Paastanden om den store Musikinteresse som et Krigsfænomen. Nu er Freden kommet og nu er det først for Alvor, der sker noget.

Jørgen Drackmann.