21. aargang

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

21. AARGANG

Naar jeg fra og med dette Nummer overtager Redaktionen af Dansk Musiktidsskrift, kommer jeg i nogen Grad med Døren ind i Læserens Stue. Med kortest, tænkelige Varsel har jeg overtaget dette ansvarsfulde Hverv, og har saaledes ikke haft Lejlighed til paa Forkaand at lagge Planer for Bladets Fremtid.

Men det er min Agt at søge at skabe et Tidsskrift, der foruden at beskæftige sig med Emner af historisk og pædagogisk Art, ogsaa rummer Stof af aktuel Interesse.

Jeg finder, at det er af største Vigtighed, at der indenfor Fagkredse findes et Organ, hvori Tidens musikalske Begivenheder kan blive belyst og diskilteret ud fra mere faglige Synspunkter end Tilfældet er muligt i Dagspressens Spalter. Men selv om Bladet først og fremmest skal være et Organ for den fagligt uddannede Musiker, bør dets Indhold ogsaa give den musikinferesserede Lægmand Mulighed for videre musikalsk Orientering.

Det er naturligvis umuligt i et Tidsskrift med en saa forskelligartet Lwsekreds udelukkende at.bringe Stof, der henvender sig til alle Læserne, men vil søge i videst muligt Omfang at variere Indholdet saaledes, at der som Regel vil være nbget, der rammer den enkelte Læsers specielle Inleressg.

Men selv om Krigen er slut, og Ordet atter er frit, hemmer forskellige Restriktioner endnu de tekniske Muligheder for en ønskelig Udvidelse af Bladet, saaledes at der i for høj Grad maa tages Hensyn til Plads og Sideantal.

Til Slut vil jeg udtale Haabet om, at Dansk Musiktidsskrift ogsaa i Fremtiden maa indtage en værdig Plads i vort Musikliv, og have Bud til enhver, der med Kærlighed og Interesse dyrker Musikens Kunst.

SVERRE FORCHHAMMER