Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 01 - side 13-14

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Fra musiklivet

Den finske Komponist Jean Sibelius fyldte den 8. December 80 Aar og blev fejret overalt i Norden ved store Koncerter.

Ved Uddelingen af Rundskuelegatet 4. 1. December kom to. Musikere i Betragtning, idet Kapelmester Arne Hammelboe fik 1000 Kr. til Studie'ophold i Udlandet, og Operasangerinde Kirsten Thrane Petersen fik 500 Kr. til fortsat Uddannelse.

En Portion af det Anckerske Legat, 2200 Kr., er tildelt Pianisten og Komponisten Herman D. Koppel.

En af Kapellets dygtige Træblæsere, Oboist johannes Bruce er død den 26. November, 67 Aar gammel.'Foruden Hvervet so~n Solo-Oboist i Ka-, pelet, var han Lærer ved Konservatoriet.

Ved Konkurrence er to Pladser blevet besat i Det kgl. Kapel, nemlig en Oboistplads, som blev besat med Radioens Solo-Oboist Mogens Steen Andreasen, og en Klarineitistplads, som gik til Stig Heinesen; som man vil huske, blev denne Plads opslaaet ledig efter Aage Oxenvads, Død, men der blev dengang ikke truffet endelig Afgørelse, idet Stig Heinesen og Ib Eriksson den Gang stod lige og begge maatte prøves nærmere; nu er Afgørelsen altsaa truffet til Fordel for Stig Heinesen.

Den ved Mogens S~een Andreassens Afgang fra Radioorkestret ledigblevne Oboistplads er - ligeledes efter Konkurrence - blevet besat med Oboisten Paul Tofte-Hansen, velkendt baade fra Unge Tonekunst'neres Orkester og fra Tivolis Koncertsal.

Komponisten Laurids Lauridsen, der i mange Aar var Organist i Skive, døde den 10. januar efter kort Tids Sygdom.

En Forbier. Fire Musikere har som bekendt væ~ ret stævnet for den ekstraordinære Undersøgelseskommission, for at faa deres Forhold under Besættelsen undersøgt- Resultatet er blevet en Degradering af den ejendommeligste Art, idet to Violinister, Koncertmestrene Otto Fessel og Mogens Hansen for Fremtiden kun maa medvirke som »almindelige« Violinister, førstnævnte dog kun for et begrænset Tidsrum. Tillige er kgl. Kapelmusicus Wilhelm Lanzky Otto reduceret fra Primohornist til »almindelig« Hornist, og sluttelig har Kapelmester Martellius Lundqvist faaet Paabud om »kun« at maatte lede Koret.

De kloge jurister, der har afsagt disse salomoniske Kendelser, har hermed dokumenteret deres aabenbare Mangel paa Kendskab til kunstneriske Forhold..

Der er da ogsaa. fra saavel Radiokoret som f ra - Radioorkestret blevet protesteret paa det kraftigste.

Pianistinden Olga Neruda, den yngste af de 7 musikbegavede Neruda-Søskende, er død i Stockholm 87 Aar. gl.

Den kendte spanske Cellist Pablo Casals har erklæret ikke at ville spille i England, saa længe Franco er ved Magten i Spanien; han haaber derved at paavirke Opinionen i England til at tvinge de forenede Nationer til Intervention i sit Fædreland.

Den finske Komponist Væino Haapalainen er død den 8. November, 52 Aar gamm~1.

Store Eksamen paa Konservatoriet er i December Maaned bestaaet af Kirsten Anker-Sørensen, Mogens Bruun, Karen Lund-Christiansen, Ellen Hansen, Gerda Winther, Asger -Lund-Christiansen og Sigvald Michelsen, de to sidste opnaaede Udmærkelse. - Samtidig med Eksaminerhes Afslutning er Konservatoriets forskellige Legater uddelt, bl. a. har Elvi Henriksen faaet 1200 Kr., Anker Blyme 1000 Kr., Eyvind Møller 800 Kr. og Bodil Gjødvad.700 Kr. af Dr. med William Richard Christensen. og Hustrus Legat. Andre Legatnydere er: Allan Schou, Astrid Skar, Agnete Wiel Bang, Poul Akerø, Frede Schandorf Petersen, Hjørdis Artlung, Ivan Kassow, Lis Hovgaard, Asger Lund-Christiansen, Sigvald Michelsen, Astrid Ringberg, Ruth Savery, Karen Lund Christiansen, Anette Voss, Dagmar Schou og Lillian Madsen.

Paukisten,kgl. Kapelmusikus Alfr. Danielsen, fyldte 28. Nov. 50 Aar.

Aarhus philharmoniske Selskab fejrede den 2. November sit 25-Aars jubilæum ved en Festkoncert dirigeret af Thomas Jensen. Selskabet er stiftet af Prof. Robert Hansen, og dets nuværende Formand er Dr. Gregersen.

' Til Sommer afholder Arl~ejdersangkorenes Lafidsforbund i Danmark et nordisk Arbejdersangstævne i Fælledparken. Der ventes Deltagelse af ialt 5000 skandinaviske Sangere.

Debut: Olga Demetriescu (østrigsk af Fødsel), Alt, Elev af Lucien Amatore i Frankrig, 27. Nov. - Randi Teglbjærg, Mezzo, Elev af Agnete Zacharias, 4. Dec. - Esther Rødtjer, Mezzo, Elev af Agnete Zacharias, 6. Dec. - Poul Børch, Orgel, Elev af E. Bangert, 7. Dec. - Rigmor Gadborg som Santuzza i Cavalleria rusticana, 10. Dec., - Elisabeth Klein (ungarsk af Fødsel), Klaver, Elev af Bela Bartok og Chr. Christiansen, 18. Dec.