Nye grammofonplader

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 01 - side 14-15

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Nye Grammofonplader Ved Erling Winkel

M. v. C. wcbej', - Ouvertitre til Jægerbritden.

To#4o X 2-5ø43

Tysk Svulstighed ligger fjernt fra Tangos Opfattelse af Weber, omend enkelte Betoninger tenderer lidt mod det bombastiske. Det er det rent orkestermæssige, den umiddelbare friske Musikalitet og de rent instrumentale Effekter, der bærer denne Indspilning, ved hvilken Det k-gl. Kapel er hans lydige Instrument. Klangen er paa enkelte Steder for fuldt Orkester en Smule karakterløs, ellers er Optagelsen vellykket, ikke mindst hvad Dynamiken angaar.

M. C. -Lumbye: Champagnegaloppen, - Salut for Bournøjtville, Tøjto 1, 28005

Det maa indrømmes,. at Foredrag og Betoninger i denne Indspilning er særdeles fine. Det skulde vel ogsaa være garanteret gennem Tippe Lumbyes kødelige og Tivoli-Orkesterets aandelige Slægtskab med afgangne Krigsraad Lumbyes festlige Toner. I Optagelsen dominerer de »ordførende« Instrumenter lidt rigeligt, særlig Trompeten; men Resultatet er og bliver nu særdeles besnærende.

1P~ Kuhlau: Øverture til Elverhøj.

To,no X C5044-45

Bortset fra en ældre Indspilning forelaa der kun en Række forkortede Udgaver af Elverhøj Ouverturen; en komplet Indspilning maa derfor i høj Grad siges at være paakrævet. I den foreliggende Indspilning præsterer Felumb og Kapellet en rigtig hæderlig Hverdagsudførelse; Rytmen er ikke ovgdrevent spændstig og præ-cis, Klangen ikke overalt saa besnærende som Kuhlau har Krav paa, Tempoet i Hovedsatsen lovlig hurtigt. Selv om Klangen kunde v.- 3ere naturligere maa Optagelsen siges at være god. Man maa ha4be, at ogsaa andre af Kuhlaus prægtige Ouver~urer snart. maa blive indspillet, og paa værdig Maade. Paa 4de Pladeside findes den kendte Menuet. Udførelsen er ikke overdrevent pompøs.