Et ord paa vejen

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 02 - side 23-23

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Et Ord paa Vejen

Da Magister Niels Schiørring tidligt paa Efteraaret meddelte, at han ikke længere kunde paatage sig Redaktionen af Dansk Musiktidsskrif t, vakte det megen Bekymring indenfor de Kredse, som i sin Tid havde opfordret ham til at overtage denne Post, og hvem det lykkedes, trods hans store Betænkeligheder, at overtale ham dertil. Alle Forsøg paa at faa Redaktør Schiørring til at afstaa fra sit Forsæt, viste sig forgæves, og det maa erkendes, at han selv ved Tiltrædelsen havde sat en Tidsfrist for sin Forbliven.

Nu, da Redaktørskiftet er sket, synes jeg, det vil være paa sin Plads overfor Schiørring at give Udtr yk for vor Tak for det Arbejde, han udførte, de Impulser han har tilført Bladet, og den rolige og fornemme Aand, hvormed han har røgtet det ikke altid lette Hverv at prøve paa at dele Sol og Vind i dansk Musikliv, tilmed i en Periode, hvor Vanskelighederne var ekstraordinært store paa Grund af de herskende politiske Forhold. Det er mit Indtryk, at Schiørring er, en passioneret Tilhænger af det frie Ord som et absolut Gode, der til enhver Tid maatte have Spillerum. En Samfundsf ilosof har engang defineret den personlige Frihed som Frihed for den enkelte til at tale og handle uhindret lige indtil den Grænse, hvor andres lige saa berettigede personlige Frihed begyndte. Det synes, som om det er dette Princip, Schiørring lagde til Grund for sin Virksomhed, saa længe han ledede Dansk Musiktidsskrift.

Knudåge Råsager.

Årgang 21/1946, nr. 02