Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 02 - side 32-33

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Fra Musikivet

Som bekendt havde Kammersanger Helge Rosvænge anlagt Sag mod det svenske Eftermiddagsblad »Ekspressen«, fordi Bladet havde undladt at anmelde hans Koncert med den Motivering, at han var Nazist. Bladet er imidlertid blevet frikendt, og Helge Rosvænge dømt til at betale Sagens Omkostninger, idet det under Forhørene blev godtgjort, at Kammersangeren havde optraadt ved Værnemagtskoncerter o. 1. Det er alts~a ikke strafbart i Sverige at kalde Rosvænge for Nazist.

Fru Ellen Andrea Ber~ka Wiederquist, f. jannæs, der var ansat i Det kgl. Teaters Kor, er blevet afskediget uden Varsel paa Grund af Medlernsskab af D.N.S.A.P. m. v.

Det kgl. Teater har antaget Ballecten »Guldkalven« af Viggo Cavling med Musik af den russiske Komponist Konstantinoff.

Kapelmester Arne Hainmelboe har faaet tildelt Politikens Kunstnerpris for 1945 paa 10.000 Kr. Ham Melboe agter ar anvende de mange rare Penge til Studieophold i Udlandet.

Pianisten og Komponisten Børge Roger Henriksen har ved Københavns Universitet bestaaet juridisk.Embedseksamen.

Komponisten, Domorganist Camillo Carlsen, Roskilde, fyldte d. 19. januar. 70 Aar. Radioen fejrede Begivenheden ved Dagen inden at bringe en Udsendelse med hans Kompositioner,

Dansk Musiker-Forbunds Formand, Otto Kruum-Andersen, er pludselig død, 65 Aar gammel, under en Rejse til Odense. Han begyndte sin Løbebane som Organist, men kom snart ind i Organisationsarbejdet, først i Aarhus og senere som Hovedkasserer i Musiker-Forbundet. Siden 1934 har han været Forbundets Formand.

Uropførelser: Ved Torsdagskoncert~n d. 24. januar uropførtes Finn Høffdings »Vaar

Høst«, symfonisk Fantasi for Baryton og Orkester. Værket er tilegnet.Einar Nørby, der medvirkede ved Opførelsen som Solist. Desuden hørtes for første Gang Svend S. Schultzz' »Job«, symfonisk Oratorium for Kor, Blæsere, Harpe og Orgel. Værket er tilegnet Radiokoret.

Debut: Skuespiller Elith Foss som Arv,i »Ma skarade« d. 25 januar. Elev af Magnus Ander sen.

Maskinskrivnin,g og Nødeskrivning i eet ...

Et af det Unge Tonekunstnerselskabs Medlemmer, Organist Carl Erik Nielsen, Sct.. Nikolajvej 26, V, er kommet i Besiddelse af en speciel Maskine, indrettet til Skrivning af Noder og til~hørende Tekst i et eet.

Spørgsmaalet om Reproduktion af Noder og Tekst i mindre Oplag har altid været aktuelt, og sammen med normal Duplikering skulde deri nye Maskine have Muligheder for at udfylde et Savn.

Interesserede blandt Læserne kan faa Prøvearbej der at se og iøvrigt faa Maskinen demonstreret ved Henvendelse til Organist Nielsen paa Telefon Nora 7654 v.