Musiklivet i Silkeborg

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 02 - side 33-34

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet i Silkeborg

Af Svend Ove Mortensen

Den stadig stigende Musikinteresse, der har været i Silkeborg i de sidste Aar, fortsattes i 1945, og Aaret bragte en Række gode og velbesøgte Koncerter. Paa en Generalforsamling den 19. januar vedtog Silkeborg Musikforening, der har ligget i Dvale i nogle Aar, at genoptage Arbejdet, og der tegnede sig a Jlerede i Starten en Mængde Medlemmer. Den første Koncert holdtes den 26. Februar, hvor den.purunge Bodil Glødvad dokumenterede sine uomtvistelige Evner baade paa Violin (Mozart A-Dur) og Klaver (Waldstein Sonaten). Akkompagnatør' var Frk. Madsen-Mygdal.

I Efteraaret har Musikforeningen holdt to Koncerter den første med den 13-aarige Violoncellist Erling Bløndal Bengtsson og Pianisten Kjell Olsson. Erling spillede bl. a. Haydns Cellokoncert i D-Dur samt Debussy, Ravel og de Falla, og Publikum var begejstret over hans Spil. Vel mangler han Modenhed og Evne til at trænge helt ind i Værkerne, men hans Teknik er forbløffende sikker. Ved den anden Koncert,i November medvirkede Collegium Musicum, og de.t blev en fremragende Aften. Det fornemme Kammerorkester spillede under Lavard Friiskolms sikre Ledelse Vivaldi, Bach, Haydn og Mozart, og det er svært at sige, hvad der var bedst. Skal man endelig fremhæve det ene for det andet, maa det blive Bachs Brandenburger Koncert Nr. 5 og Mozarts »Eine kleine Nachtmusik«. Solister var Hanne Nielsen, Rick. Hansen, Erling Block, Hans Kassou), Gilbert Jespersen og Magister Søren Sørensen.

I

Silkeborg Koncertorkester, der nu har arbejdet siden 1932, har paany sat sit Medlemstal op, saa det nu nærmer sig de 1000, et smukt Resultat i en By af Silkeborgs Størrelse. Koncertorkestrets første Koncert fandt Sted den 21. Februar med Pianistinden Esther Vagning som Solist. Der indledtes med""Brahms »Akademisk Festouverture«, hvorefter Frk. Vagning spillede Beethovens Klaverkoncert i c-moll. Endvidere stod Haydris Symfoni Nr. 101 (Die Uhr) og Rubinsteins »Toreador et Andalouse« paa Programmet. To Dage efter denne Koncert - altsaa. Natten til den 2 3.

blev Haandværkerforeningens Bygning med Teatersalen ødelagt ved Bombesprærigning. Det var Bothilsen Nielsen- Banden fra Aarhus, der efter højere tysk Ordre f oretog Sprængning, og hele det gamle Teater, der i Marts i Aar kunde have fejret 50 Aars Jubilæum, blev ødelagt. Det store, pragtfulde Hindsberg-Flygel, der var stille,, til Raadighed for Esther Vagning, fik en noget ublid Medfart, idet det blev klemt inde mellem to sammenstyrtede Vægge. Det-saa ikke godt ud. Aftenen før Eksplosionen havde der været Teaterforestilling. Gerda Christophersen Tournéen havde opført Benatzkys tilsyneladende uopslidelige Operette »Sommer i Tyrol«, og Tournéen fik en hel Del Kostumer, Dragter og Udstyr ødelagt.

Koncertorkestrers Sæson 1945/46 fik en straalende Optakt med Violinpigen Ellen Birgitke Nielsen som Solist ved Koncerten den 9. Oktober. Aldeles dejlig spillede hun Mendelssohns Violinkoncert, saa skønt og rent, at Publikum lyttede som bjergtagen af Tonerne. Kapelmester loks. Jensen dirigerede disse to Koncerter, men ved den tredie Koncert i November havde han overladt »Pinden« til Kapelmester Svend Chr. Felun2b, der bl. a. spillede Beethovens Symfoni Nr. i og Mozarts Koncert for Strygere og Pauker. Som Solist medvirkede Solohornist i Radioens Symfoniorkester Ingbert Mikkelsen (Mozarts Hornkoncert Nr. 3). Da Ingbert Mikkelsen stammer fra Skanderborg og i fire Aar har medvirket ved Silkeborg Koncertorkesters Koncerter, siger det sig selv, at han blev hjerteligt hyldet.

Foruden disse Koncerter maa det nævnes, at Silkeborg den 12. November,fik sin første Folkekoncert med et populært Program. Det er Byraadet, der har bevilget Midler til Folkekoncerterne, og Tilslutningen viste, at der er Interesse for saadanne Koncerter. Foreløbig har Byraadet bevilget to, men efter den heldige Start, er der næppe Tvivl om, at Folkekoncerterne vil fortsætte og blive et værdifuldt Led i Byens Musikliv. Endvidere har Pianisten Børge Hansen, Silkeborg, Fru Invernizzi, Hammel, og Tenoren Karl Da U fra Aarhus givet en Opera-Aften, der kunde have haft større Besøg. Silkeborg Mands, kor arrangerede den 18. November en jubilæumskoncert for Seminarielærer Erik Messell, Th. Langs Skoler. Det var udelukkende hans Kompositioner, der -blev spillet og sunget. Otto Lington har været her med de blinde Musikeres Orkester, der spillede for et meget lille Hus. Og det var for saa vidt en Skam, som Orkesterets Præstation alt taget i Betragtning var udmærket. Som sædvanlig sluttede - Aaret med tre Kirkekoncerter, hvor Einar Nørby medvirkede ved den ene. Disse Kirkekoncerter er altid en festlig Indledning til julen, og de var da ogsaa' godt besøgt alle tre.

1946 tegner godt med Hensyn til Musiken. Vi har allerede hørt Victor Schi Wer i Musikfor-' eningen, og Koncertorkestret har Kirslen Ti-ane Petersen som Solist ved Koncerten i Marts.

Årgang 21/1946, nr. 02