Afsluttende bemærkninger

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 03 - side 47-47

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Afsluttende Bemuerkninger

Professor Abrahamsen bar anmodet o;w Op-

tagelse af et Par afsluttende Bemærkninger til

det Ordskifte, som Professor Abrahamsen og

Lektor Arn ' holtzkar haft i »Berlingske Tidende«

i Anledning af Lektor Arnholtz' Angreb paa

»Studenter~Sangforeningen« - og til oz,enstaa-

ende Artikel af Lektor Arnholtz.

I mit sidste Indlæg i »Berlingske Tidende« henstillede jeg til Lektor Arnholtz at dementere den Paastand, der gaar Mand og Mand imellem

om, at Lektor Arnholtz kun har et meget ringe Kendskab til »Studenter-Sangforeningen«s Koncertoptræden, og han derfor kun er lidet kompetent til at opkaste sig som Dommer vedrørende »,Studenter'-Sangforeningen«s - Foredragsstil. Efter Gennemlæsningen af ovenstaaende Artikel vil det ses, at et saadant Dementi er Lektor Arnholtz ikke fremkommet med.

Til Lektor Arnholt~` Indvendinger mod mine Intensitetsmaalinger af »Studenter-Sangforeningen«s, Grammofonoptagelser skal jeg svare at Lektor Arnholtz véd, lige saavel. som jeg, at ved Korsang ligger de langsomme, dynamiske Styrkevariationer erfaringsmæssigt inden for saadanne Grænser, at en kunstig »Kompression« ikke er nødvendig ved Grammofonoptagelser (eller Radioudsendelser), og at en Neddæmpning af Fortestederne ikke kommer paa Tale ved ganske kortvarig »Svulmen« af den Art, Lektor Arnholtz og j eg diskuterede.

Erik Abrakamsen.

Årgang 21/1946, nr. 03