Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1943 Del 2

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 03 - side 51-54

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK MUSIKLITTERÆlt BIBLIOGRAFI FOR AARET 1943 (Fortsat)

Koncert- og Musikliv:

Erik Abrahamsen: Musik og Rationering. Aarh. Stiftst. 5. Dec.

Jürgen Balzer: Ny Musik i Nikolai. Ekstrabl. 19. Maj.

Jørgen Bentzon: Svensk Musik i Danmark. Berl. Aft. 4. juni.

Den svenske Musikuge i Danmark d. 23.-29. Maj. Red. Jørgen Jersild. 20 S.

Koncertprogram. for Den svenske Musikuge i Danmark. Da. Musiktidss. S. 119-120.

Sigurd Berg: Svenske Musikværker opført ved Den svenske Musikuge. Lev. mus. S. 288 ' 289.

Knudåge Riisager: Den stenske inusikuge i danmark. Da. Musiktidss. S. 105-106.

Jørgen Due: Koncerter i København. Lev. mus. S. 30-33, 71-72, 108-110, 151-152, 2U-2 10. Fortsat ved Sigurd Berg S. 287-288, 317, 338-339.

Sverre Forckhammer: Musiklivet efter Krigen. Da. Musiktidss. S. 249-251.

Povl Hamburger: Koncertlivet. Danske Dirigenters Parade. (joh. Hye-Knudsen, Sv. Chr. Felumb, Mogens W51dike, Georg Høeberg.) Samleren S. II-IV. Musiklivet S. IX-X, XVII-XIX, xx Vi.

Sven Møller Kristensen: Historisk Musik. Socialdem. 5. Okt.

J. Lauritzen: Trangen til Musik. Socialdem. 16. Okt.

De københavnske Symfoniorkestre ved Udgange Q af Sæsonen 1942-43. (Personalet.) Lev. mus. S. 284- 286.

Svend Turning: Sangaftener. Lev. mus. S. 25-27, 67-68, 104-105, 146-147, 199-200, 334-336.

Musikf oreninger:
Carl Christophersen: Arbejdet i Dansk Mandolinog Gitar-Union. Pro cantu, S. 92-93, 94 102.

Gynnamusa. Knud Wissum: Nybyggere i Apol Ions og Euterpes rige. Mus. o. Samf. S. 78.

Julius Clausen: Kammermusikforeningen fylder 75 Aar. Da. Musiktidss. S. 245-249.

Amatørmusik.
Kai Aage Bruun: Træk af Hjemmemusikdyrkelsen i Danmark. Socialdem. 18. Sept.

Julius Clausen: Husmusik - Kammermusik. Mus. o. Samf. S. 60-61. (Bemærkn. af Karen Sander S. 68), S. 69.

Helge Møldrup: Om. at være Amatørmusiker. Aarh. Stiftst. 13. Maj

M. Holmegaard Nielsen: Musik-Amatøren er Saltet i Musiklivet (Samta Je med Ptof. Erik Abra!hamsen). Musik-Amatøren Nr. 6.

Radiofonien.

Povl Hamburger: Omkring Statsradiofoniens musikalske Studiekredsarbejde. Da. Musiktidss. S. 65-68. Bemærkn. af Kjell Olsson S. 89-91.

Helge Jensen: (Om Radiofoniens Drengekor). Aarh-Stiftst. Till. 4. Apr.

Kjeld Lützhøft: Om Tonebalance ved Radiogengi Velse. Pro cantu S. 14.

Omkring Radioen. Pro cantu S.-13, 41, 89, 115.

Hans Rude: Radioens Skyggesider. Berl. Aft. 19. juli.

Knud Wissum: I anledning af Gallup-instituttets rundspørge-blandt radiolytterne. Lev. mus. S. 249-250.

Walter Zanbarias: Radio: Lev. mus. S. 21-22, 54-56, 95-97, 134-136, 163-l65, 188-190, 275-276, 304-306, 331-333.

Jürgen Balzer: Grammofon. Ekstrabl. 14. juli.

Chante Clair: (Om Aage Schnedevigs Optagelsesstudie for Lakplad er. Pro cantu S. 6-7.

Corno: Discophilos. Lev. mus. S. 56-58, 165167,- i90-192, 306-308, 333-334.

Knud Hegermann-Lindencrone.: Grammofonens »Evergreens«. Grammofon-Bogen 111. 128 S.

- : Da Oscar 11. stod Fadder til Grammofonen. Berl. Aft. 15. Nov.

Beskrivelse af en Grammofonoptagelse. Mus.Amat.'Nr. 8.

J. Ravn-Jonsen: Grammofonpladen er en af Musikkens gode Pionerer. Grammofon-Branchen Nr. 10.

Knudåge Riisager: En dansk Pladeserie. Da., Musiktidss. S. 16--20.

Forlystelseslivet:

Eddie Salicath: Frederiksbergske Forlystelser. Danmark S. 466-475.

Tivoli: Erik Abrakan7sen: Til Sommers Ymfoni i Tivoli. Berl. Tid. 18. juli.

Sig. Berg: Koncertsæsonen i Tivoli 1943. Lev. mus. S. 242-245.

Carl C. Christenren: Tivoli og Vauxhall. Hist. 14edd. om Staden Kbhvn. 111, 5. Hft. 6-8, S. 481-~38. Hertil en Bibliografi over Skrifter, Artikler, Viser og Billeder angaaende Tivoli. Sst.'S. 539-544.

(Christen Fribert:) 100 Aar i Tivoli. 60 S.

- : Tivoli. 100 Aar. Brugsforeningsbl. Nr. 16.

Niels Friis: Tivoli og Musiken. Aarh. Stiftst. 17. juli.

-. Tivoli jubilerer. Berl. Tid.'15. Aug.

Aug. Gyldenborg: Fra Tivolis første Tid. Ekstrabl. i. Maj.

G. K. Harvild. Tivoli, 100 Aar. 24. S.

Poul Henningsen: Det nyes Forhistorie (i Tivoli). Sociald. 2. Maj.

Finn Hoffmann: Tivoli gennem log Aar. Pol. 2 5. Apr.

Helge Jensen: Tivoliminder. Aarh. Stiftst. Till. 2 1. Febr.

Th. Lumbye: Et Vidunderbarn gaar i Barndom. (Tivoli for 50 Aar siden). Socialdem. Till. 1 L juli.

(Ernst Mentze og Harald H. Lund): Tivoli Minder. 2 7 2 S.

Musikken i Tivoli. Interessant Statistik for 1942. Ord og Toner Nr. 4.

Harald Schrøder: Det evigunge Tivoli bliver 100 Aar. Kolding Folkebl. 7. Apr.

Kaj Smith: Pantomimerne i Tivoli. Fi~drel. 28. Maj.

Ole Wanscher: Tivoli. Arkitekten. Ugehefte. S. 106-107.

Faglig Organisation:

Povl Fledelius: Danmarks Sanglærerforeningf 4 Musikdage. Lev. Mus. S. 245-247.

- : 4 Musikdage paa Ry Højskole (Danmarks Sanglærerforening). Pro cantu S. 94.I

H. E. Jensen: 4 Musikdage i Ry. (Danmarks Sanglærerforening). Folkeskolen S. 633-634.

Mogens Bang: Dansk Kirkesangs Sommermøde. Pro cantu. S. 86-87.

Lissa Haar: Dansk Kirkesangs Sommermøde paa Askov. Højskolebl. S. 443-444.

Kay W. Hansen: Dansk Kirkesang's Aarsmøde. Da. Kirkemus. Tid. S. 64.

B. P. Lyngbye: Samfundet Dansk Kirkesang~'s Sommerstævne. Menighedsraadenes Bl. S. 104 -105.

J. Ravn-jonsen: Hvad er »Koda«? Mus. o. Samf. S. 53.

Victor Skaarup: Hvad er Koda? Mandens Blad. Dec. S. 26--28. -

Omkring Kordirigentforeningen's Mandskor Konkurrence. Pro cantu. S. 32-36.

Einar Kelstrup: Foreningen Menighedssangen. Da. Kirkemus. Tid. S. 30.

Tonekunsmerfondet af 1941. Aarsskrift. 16 S.

Lovbeskyttelse:

Johs. V. Jensen: Det fatale Hul i Forfatterloven. (Om Musikforlagenes økonomiske Forhold til Tekstforfatterne). Pol. 21. Febr. Bemærkn ' . af Harry Søiberg og Wilh. Hansen, Musikforlag 22. Febr., af Red. i Lederen 23. Febr.

Bruno Henriksen: Hvad skal en Musiker kunne? Mus. Amat. Nr. 9.

Finn Højlding.- Musikpædagogisk Status. Da. Musiktidss. S. 57-61, 81-86. Bemærkn. af Hanna Lund. S. 173-174.

Erling Winkel: Hvad bestiller en Musikhistoriker? jyllandsp. 29. Dec.

Musikundervisning i Skolerne:

(Diskussion 1 1942 om flerstemmig Sang i Skolerne fortsat) : Berpærkn. af Thøger Rasmussen, Folkeskolen S. 74, af H. N. Gaardmand S. 54, 88, af Red. S. 207, af H. N. Gaardmand S. 882-883.

Arthur Arnholtz: Den folkelige sang i gymnasieskolen. Da. Musiktidss. S. 1-7, 37-45.

Viggo Bitsch: Musikanlæg og Musikmuligheder før og nu. Aarh. Stiftst. 28. Marts.

Sven Kock: Musiklivet i Skolerne. Mus. Arnai. Nr. 5, 6, 8, 10.

Rikard Paulsen: Lidt, om Orkesterkoncerter for Skoleungdom. Lev. mus. S. 89-92.

Esther Skorpik: Violinpædagogik og Holdundervisning. Pro cantu, S. 60-62.

Tage Wind: Musikundervisningen i de danske højere Skoler. Fædrl. 26. Au£.

P. I. M. Vintber: Sang og Salme i Hjem og

Skole. Hjem og Skole S. 33-38.

Folkelig Musikopdragelse:

Kr. Andersen: Musikhøjskolen - igen . . . Højskolebl. S. 423-425. Ogsaa (i Uddr.) i Mus. o. Samf. S. 5-6 samt i Pro cantu S. 115-117. Bemærkn. af Herbert Rosenberg i Højskolebl. S. 664-666.

Karl Clausen: Musik for skole og folk. Revy og kritik. Lev. mus. S.'11-18, 58-61, 97-100, 136--139, 167-171, 192-197, 229- 235, 276--279, .308-310, 326-330.

Kammermusik og Handelsuddannelse. (Om Købmandsskolens Musikaftner). Pro cantu S. 107-108.

(Forsættes)

Årgang 21/1946, nr. 03