Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 03 - side 56-56

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningsmeddelelser

Danske Toizekunstiter -Fore*ibig

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadkusstræde 1, 1. Sal, Købenkat, Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh

(Næstformand), -- Axel Kjerulf (Kasserer),

Poul Schierbeck, Max Freuler. k

Repræsentantskab:

Erik Abrakamsen (Pædagog), Emillils Bangert

(Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage

Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen

(Instrumentist), Birger Woliner Gaarn (Or-

ganist), Axel Hildingsen (Instrumentist),

Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding

(Komponist), Thomas jensen (Dirigent), Max

M~Vller (Sanger), Knudåge Riisager (Koinpo-

nist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mo-

gens W,51dike (Organist).

Sekretær og juridisk Konsulent:

Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadkusstæde 1, København K., Tlf. Central'2270 og Palæ 7576.

Fredag den 22. Februar 1946 afholdt Bestyrelsen og Repræsentantskabet Fællesmøde.

Af Understøttelsesfondets Midler uddeltes ialt 1500 Kr. til 13 Ansøgere.

Sekretæren gav forskellige Meddelelser, derunder om Arbejdet i det af Undervisnings Mini~ steriet nedsatte Udvalg angaaende Landsdelsorkestre.

Dai~isk Kompo*tist--Forejuij,-ig

Bestyrelse:

Knudåge Riisager (Foi-inand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holn2boe. Kontor.

Tietgensgade 30, København V. Kontortid:

10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ.5405. Post-

girokonto Nr. 4252. juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Det tuttge T~ekitkastyte~-selskab

Kontor:

Kron rinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726. p

Kontortid 11-15.

Formand:

Flemming Weis, Got -i-ed Rodesve' 20, Chl.

Tlf. Ordrup 1812.

Næstf orinand:

Lavard Fråskolin, St. Kongensgade 63.

Tlf . Palæ 6221 x.

Kasserer:

Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø.

Tlf. Ryvang 8 3 6 x.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kron

prinsessegade 263, K.

,2. Kaju~u#ue-rjiutsikkoneert

finder Sted Tirsdag den 19. Marts Kl. 19.30 1

Odd Fellow Palæets mindre Sal.

1) Helge Willer Nielsen: 5 Stk. for Strygekvar-

tet Op. 4 (1945). Uropf.

Herman Holm Andersen, Holger Valbjørn, Poul Erhardt Christensen, Jørgen Friisholm. N. 0. Raasted: Lille Sulte for Klaver Op. 69. Laurids Lauridsen: Fra min Drømmeverden, 4 Klaverstykker Op. 16.

Bengt Johnsson.

3) Jørgen Bentzon: Racconto Nr. 4 for Violin,

Engelsk Horn og Klaver (1944). Uropf.

Holger Valbjørn, Waldemar Wolsing, Niels Viggo Bentzon.

4) Hilding Rosenberg: Sonate for Violin og Kla-

ver (1926).

Herman Holm Andersen og Ruth Axelsen.

5) Marcel Poot: 5 Bagateller for Strygekvarte.e

(lste Gang) .

Medlemskort giver Adgang.

Årgang 21/1946, nr. 03