Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 03 - side 55-56

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Fra Musiklivet

Stravinsky har skrevet sin femte Symfoni, som har haft Uropførelse i Carnegle Hall i New Yorkunder Komponistens egen Ledelse.

Pianofabrikant Axel R. Møller fra Firmaet Horning & Møller fyldte den 14. Februar 70 Aar.

Komponisten Otto Olsen er død, 63 Aar gammel. Han var Elev af Louis Glass, og har været Cellist i Tivoliorkestret. I de senere Aar var han en søgt Klaverpædagog.

Den kendte Pianistinde jonny Udsen er død i en Alder af 77 Aar. Udsens Konservatorium, der grundlagdes af he~des Mand, føres nu videre af Datteren Eva Udsen.

Gudrun Wilh. Hansens Legat for yngre Kunstnere og Kunstnerinder er blevet givet til Grete Jespersen; Legatet er paa 500 Kr.

Eksaminer paa Universitetet: Thomas Alvad og Tove Barfoed Møller, begge Skoleembedseksamen med Musik som Hovedfag, og Christian Vestergaard Pedersen, Konferens.

Opgaverne til Konferencen lød: Skriftlig Eks-

amination: i. Operaproblemer og Operaformer i

18. Aarhundrede. - 2.' Tonesystemer og Tone-

arter i Antik og Middelalder. - 3. (10 Timer).

Paa Grundlag af en Analyse af et fyldestgørende-

Udvalg af Fugaer fra Bachs Wohltemperiertes

Klavier I ønskes en Redegørelse for Modulatio-

nens Betydning for samlede Fugaform. Der øn-

skes særligt taget Stilling til Spørgsmaalet, hvor-

vidt den -1 visse Lærebøger som Normalfuga: be-

skrevne tredelt Form (Exposition ' - Modulation

- Tætføring) kan siges at være normgivende

eller i hvert Fald særlig typisk for de undersøgte

Værker. - Mundtlig Eksamination: 1. Schuberts

Instrumentalmusik. - 2. Den græske Ethoslære.

31 Mozarts Klaver - og Violinsonate e-mol KV

304. - Speciale: Der ønskes en Besvarelse af

Forudsætniticerne for Forstaaelsen af exotisk Mu~

sik samt en Redegørelse for de sanglige og musik-

tekniske Problemer i de af Haslund-Chri~tensen. opnoterede mongolske Melodier. - Forelæsning: Mogens Pedersøn, og hans.Pratum spirituale.

»Blæserkvmtetlen a~ 1932«, der som bekendt bestaar af Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Ingbert Mikkelsen og Kjell Røikjer, har i Dagene 31. Januar-2. Februar gæstet Oslo efter Indbydelse af »Filharmonisk Selskap«, »Kringkastningen«, »Ny Musikk« samt »B~,,rrat-Due's Abonnementskoriserter«'og den 3. Februar Góteborg, hvor Ensemblet var engageret af »Radio,tjånst« samt en Koncert arrangeret af Programchef Julius Rabe. -Til Opførelse kom foruden Mozarts »Symfonie concertante« for Obo, Klarinet, Horn, Fagot og Orkester følgende danske Værker: Jørgen Bentzon: Racconto Nr. 3 for Obo, Klarinet og, Fagot, Niels Viggo Bentzon: Variationer for Fløjte og Klaver, Poul Allin Erichsen: Regnvejrsserenade og Karuss~elgalop af Sulte for lille Harmoniorkester, Peder Gram: Blæserkvinter, Vagn Holmboe: Musik for 5 Blæsere, Finn Høffding: Blæserkvintet, Otto Mortensen: Blæserkvintet, Carl Nielsen: Fløjtekoncert med Orkester og Blæserkvintet, Franz Syberg: -Blæserkvintet. Desuden spilledes Michael Haydn: Divertimento, Pauline Hall: Suite for 5 blåsere og Jacques Ibert: Trois pieces breves. Det blev en straalende Succes for saavel de dai-iske Komponister som for »Blæserkvintetten af 1932«. Kapelmester Odd Gr Uner~Hegge var en straalende Dirigent ved »Filharmonisk Selskap«s Koncert.

Årgang 21/1946, nr. 03