Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 04 - side 76-76

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunstiter -Foreniii.g

Kontor og Sekretariat:

7'l~. Palæ 7576. Hverdage 10-1.6.

Raadkusstr~ede 1, 1. Sal, København K Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næst~ormand), Axel Kjeru~f (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler. Repræsentantskab:

Erik Abrakamsen (Pædagog), Emill Us Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen (Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Organis~), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max M27ller (Sanger), Knud~ge Riisage~ (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musik~orfatter), Mogens Wb Idike (Organist). Sekretær og juridisk Konsulent.

Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstæde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 75 76.

Dansk Kompø'liist~_Foreni,,Yag.

Bestyrelse: -

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe. Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 4252. juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter,forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

JFotokopieringen

Fra l. April er der truffet en Overenskomst med Statsradiofgniea angaaende Fotokopiering, idet Foreningens Anlæg er opstillet i Statsradiofonien, hvor &t vil blive betjent af Hr. Arkivar Lauritzen, der ogsaa vil udføre- Arbejder for 1~kedlemmerne. Nærmere Oplysninger faas ved Henvendelse til Hr. Lauritzen, Statsradiofonien, C. 64-7, Lokal 273.

Det unge Toneku~tnerselskab Kontor:

Kronprinsessegade 26'3, K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-J5.

Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl.

Tlf. Ordrup 1812.

Næstf ormand:

Lavard Friiskolm, St. Kongensgade 63.,

Tlf. Palæ 6221 x.

Kasserer:

Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø.

Tlf. Ryvang 836 x.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 263, K.

Teater~elefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om_ Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen'Adresse. Det indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vel erhvervede Billetter er strengt Personlige og maa ikke under nogen Form overlades til andre. Over~radelse af denne Bestemmelse VII medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

Tirsdag den 16. April Kl. 1930 i Hornung &

Møllers Sal: Svensk Aften. I

Medvirkende: Eva Prytz, Ernst Kållberg,

Sven-Erlk B~ck, Niels Tidstrand, Ingwar Bengts-

son, Claud Genestay, Hans Leygraf, Gunnar

Malingren, Joseph Grdnfarb og Tage Lundgren.

Program:

Hilding Rosenberg (1892): Divertimento op. 67

for Violin, Bratsch og Violoncell. I

Gunnar de Frumerie (19b8): Det kom ett brev.

Skyn, blomman och e låka. ' En gång blir

allting stilla. - Kårlekens visa.

Karl-Birger Blomdahl (1916): Sulte for Violoncell og Klaver (1944).

Hans Leygraf (1920) : Duo for Fløjte og Bratsch (1945).

Gåsta Nystroem (1890): Sånger vid havet: Ute i sk~ren. - Nocturne. - Havets visa.

jag har ett hem vid havet. - Jag våntar månen. Sven-Erik B~ck (1919) : Strygekvartet (1945).

Medlemskort giver Adgang.

Generalforsamling afholdes Mandag den 29.

April Kl. 16 i Odd Fellow Palæet.

Til Komponisterne

Nye Kompositioner, saavel. Orkesterværker som Kammermusik og Sange, som ønskes foreslaaet til Opførelse i Sæsonen 1946-47,* maa være indsendt til Kontoret, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K., inden i. juni.