Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 05 - side 91-92

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunstner Forening Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, L Sal, København K. Besl Yrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogl)

(I~Tæstjorinand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schlerbeck, illax Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrakamsen (Pædagog), Einifius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen (Instrumentist), Birger 1,Vollner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumenlist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Hoffding (Komponist), Thomas fensen (Dirigent), Max Mkiler (Sanger), Knudåge Riisager (Koniponist), Godtfr. Skjerne (Musikjorfatter)., Alogens W~;ldike (Organist).

Sekretær og juridisk Konsulent:

Højesferetssagfører Eiv. Helsted, Raadkusstæde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Referat af Generalforsamlingen, som fandt

Sted d. 30. April, følger i næste Nummer.

Daj,isk Kø»ipøj~tist--Førettikig

Bestyrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Si,. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Konlor:

Tietgensgade 30, Kobenhavn V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonlo Ni-. 4252.

juridiik Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske eller forudgaaende Aftale med Foreningens Konlor.

Det #,tii,ge, Toi?,ek-rt*#stki,erselskab

Kontor:

Kronprinsessegade 26`1, K. Tlf. Byen 720.

Kontortid 11-15.

Formand:

Flemining IFeis, Gotfred Rodesiej 20, Ckl. Tlf. Ordrup 1812.

Næsiformand:

Lavard Fråskohn, St. Kongensgade 03.

Tlf. Palæ 6221 x.

Kasserer:

johan Bentzon, Emdrup Banke 1.59, Ø.

Tlf. Ryvang 836 x.

Postkonto:

3474 De~ unge Tonekunsinerselskab, Kron Prinsessegade 26-3, K.

I den norske Musikuge deltager Det unge Tonekunstnerselskab med en Kammermus Ikkoncert, som afholdes Lørdag den 25. Maj Kl. 16 i Odd Fellow Palæets mindre Sal, og hvortil Medlemmerne kan afhente en Billet hos Wilh. Hansen, Gothersgaae. Prograrn: Forlån Valen: Strygekvartet Op. 13. Koppel-Kvartetten: Else Marie Bruun, Andreas Thyregod, Julius Koppel, 'Forben Anton Svendsen. Pazifine Hall: Suite for 5 Blæsere. Bkæserkvintetten. af 1932: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Ingbert Mikkelsen, Kjell Roikjer. Arne Dgrumsgaard, Tkomas Beck, Sverre jordan: Sange, Ida Roholm. Bjarne Brustad: Capricd for Violin og Viola, Else Marie Bruun, Julius Koppel. Sparre Olsen: Divertimento for 5 Blæsere Op. 35. Blæserkvintetten af 1932.

Vi minder om, at nye Kompositioner, som ønskes foreslaaet til Opførelse i næste Sæson, maa være indsendt til Kontoret, Kronprinsessegade 26, 3., inden 1. juni.

De Medlemmer, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i næste Sæson, bedes inden i. September indsende skriftlig Anmodning til Kontoret, Kronprinsessegade 26, K. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelie-, bekendt, maa. aflægge

-b

Prøve. Prøven vil antagelig finde Sted i første Halvdel af September.

De Medlemmer, der hiddl ikke har haft Adgangskort til Torsdagskoncerternes Generalprøver, men ønsker det for næste Sæson, bedes inden -1. juni indsende skriftlig Anmodning til Kontoret, Kronprinsessegade 26, K.

Referat fra Generalfor5anilingen den 29. April. følaer i néeste No.