Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 05 - side 90-91

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Fra Musiklivet

Einar Jacobsen og Vagn Kappels populære Musikhistorie »Musikkens Mesli,e« har faaet en smuk Sukces, og i. Oplag er omtrent udsolgt. Værkets anden Del er under Udarbejdelse og ventes at kunne foreligge til Efteraaret. Det vil udelukkende omhandle dansk Musik og danske Komponister. I et fyldigt Supplement i samme Bind vil man finde en indgaaende Beskrivelse af nulevende danske Komponister fra Hakon Børresen til Niels Viggo Bentzon.

Komponisten Einar Jacobsen har faaet en Symfoni antaget til Opførelse i Radioen. Den vil blive bragt i nærmeste Fremtid under Launy Grøndahls Ledelse.

Fra 4.-10. August 1946 afholder Musikpædagogisk Forening i Samarbejde med forskellige svenske og norske Musikinstitutioner en interskandinavisk musikpædagogisk Kongres paa Det kgl. danske Musikkonservatorium i København. Stævnet er anlagt for alle Musikpædagoger og musikpædagogisk interesserede i de tre Lande. Kongressens Maal er at knytte en nærmere Forbindelse mellem danske, norske og svenske Musi ædagoger og fremme Samarbejdet mellem disse. Som Instruktører og Foredragsholdere kover ca. 30 bekendte Personligheder indenfor dansk, norsk og svensk Musikpædagogik.

Det righoldige Program omfatter bl. a.:

Klavei-Pa-da,ao ik (for Smaabørn, for Begyn. 9

dere, for Mellemstadiet og for Viderekomne), Violinpædagogik for Begyndere og Viderekomne, Sangpædagagik: Det stemmeteoretiske Grundlag; Korstemmedannelse; kunstnerisk Instruktion. Desuden er der følgende Foredrag og Instruktioner: Problemer i Klaver- og Violinteknik.

Hørelæren oe, dens Anvendelse; Instrumentalundervisningen. - Musikkundskab. - Barokmusikkens Fortolkning. - Ornamentik og Forsiringer.

Om Aftenen afholdes 4 Foredrag med Diskussion om forskellige almene Problemer.

Brochurer med nøjagtig Timeplan og alle nærmere Oplysninger faas ved Henvendelse til Fru Henny Prior, Parkvænget 7, Charlottenlund, Telf. Helrup 6483.

Indmeldelse finder Sted ved skriftlig Henvendelse til Frk. Ingeborg Strøyberg, Henrik Rungsgade 14, København N.

Den samlede Kursusafgift for alle Foredrag og Instruktioner er 75 Kr.

Indtegningsfristen udløber den i. Jun

Paa en Komponistkongres i Moskva har den store russiske Komponist Dmitri Shostajk-ovitsj holdt et Foredrag om den enorme Nyskabning, som er foregaaet under Krigen indenfor den russiske Musik.

Komponisternes første Reaktion efter Krigsudbruddet viste sig i en Række Kampsange og Marcher, men ellers karakteriseredes de følgende Krigsaar af Kompositioner af stort Format. Fra denne Periode maa man først og fremmest mærke sisg Mjaskovski's 22., 23. og 24. Symfoni samt hans 8. og 9. Kvartet, Prokofjeff's ' 7. Sonate, Shebalins 5. og 6. Kvartet, Hatsjarturjan's 2. Symfoni og Balletten »Gajanje«, 1C-oval's Opera »Emaljan Pergatsjov«, Shaporin's »Sagaen om Kampen for den russiske Jord«, Propov's 2. Symfoni »Fædrelandem og Kæbalevski's Opera »I Flammem

Symfonien blomstrer i Sovjet-Rusland, og Mjaskovskis Indsats er særlig stor. Hans Melodier er overbevisende, klare og udtryksfulde. Men Shostakovltsj bebrejder ham, at han i enkelte Værker - som f. Eks. i 23. Symfoni - undlader at komme med nye Tilskud til den Musik, lian tidligere har skabt.

En anden stor Skikkelse i russisk Musikliv er Juri Shaparin. Han fører med sine »heroiske« Symfonier Traditionen videre fra Borodin. Foruden det allerede nævnte Værk »Sagaen om Kampen for den russiske Jord« fremhæves hans storartede Musik til Filmen »Kutusov«.

Anjkieldelser ved Yfogens Bang.

E. Rosenkilde Larsen: 35 Salineforsp~1. Skandinavisk Musikforlag.

Ethan Rosenkilde Larsen viser en fin kontrapunktstisk Evne, ogsaa i Behandlingen af frie Dissonanser, som kommer til virkningsfuldt Udtryk i flere af Fors Pillene. Et lille Mesterværk i al sin Enkelthed er »Hjerte løft din Glædes Vingem

Lidt forstyrrende virker Nodebilledet nogle Steder, hvor Noderne er tegnet over hinanden.

Titel-Vignet er tegnet af Fin Ditlevsen.

Finn Viderø: Pastorale for Sopran og Klaver. Edition Mukketud Ni-. 3.

Over det danske Folkevisevers: »Urterne gror og Solen den skin« har Finn Viderø skrevet en Pastorale, der stiller ikke ringe Krav til sin vokale Udøver. Sangen er i sine Klangvirkninger og sin Melodiføring lyrisk, ja, man fristes til at sige romantisk betonet. Et lifligt Stykke Musik.

Udgaven er i tiltalende Udstyr og trykt paa vandmærket Papir.

Oskar Gyldinark: Fenz aandelige Sange. Tekst: Tborvald Kierkegaard. Skaizdinat,isk Mus,,,~forlag.

Til Thorvald Kierkegaards dybtfølte Vers har Oskar Gyldmark skrevet sine enkle Melodier. Frisk og ægte virker Melodien til: »Du glæder dig ved Rosens Lugt«. - Dog, mon ikke en Rose dufter!

Klaverskolerne »Karl Bak« og »Olaf Jacobsen-Otto Mortensen« er udkommet i nye Oplag (W. H.).