Nye grammofonplader

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 05 - side 89-90

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Nye Grammofonplader Ved Erling Winkel

H. Berlioz: Royal hunt and stornt. Af Ope-

raen Ies Troyens. MY1V DR 6,!?41

Den oprindelige Indledning til 2den Akt af Berlioz' omstridte 'Opera Les Troyens udgør en temmelig besnæ-rende Opvisning i Instrumentationskunst, som kommer fuldt ud til sin Ret baade hvad Udførelse og Optagelse angaar. Vel tages der enkelte Steder lidt tungt paa Accentueringen; i Hovedsagen bliver Værket serveret med ,al den Finhed og Beherskelse, der sædvanligvi."" kendetegner Sir Thomas Beecharn og hans fortræffelige London- Philharmonikere. Dertil koi-nmer en fin Sans for det plastiske og for Stykkets dynamiske og klanglige Struktur. Alt 1. alt en interessant graminophil Landvinding, rent bortset fra, om man bryder sig om Berlioz.

-P. -f. Tschaikowsky: Sy,,mfoni Nr. 5. R-møll.

I~ca K 1032~-36

Denne Indspilning ved Sidney Beer og Thc National Symphoay Orchestra er præ-get af mere tøjlesløst Temperament og større Flothed i Opsætningen end sædvanlig; der er lagt mindre Vægt paa den for Tschaikowsky særegne stilfær- dige lyriske, og dog pathetiske Stemning. De ydre orkestrale Virkninger faar alt, hvad de har Krav paa, ligesom Instrumentationens Kolorit ikke fornægter sig, selv om Træblæserne i de høje Registre ikke overalt virker lige ,egte. Men kedelig er denne Indspilning i hvert Fald ikke.

-Måndel: Sonate, Ni-. 4-D-Dur.

Fioli,,n og Klaver. IIIPIV DR 61~:5-76

Bedømt rent violinmæssigt er denne Indspilning af overordentlig høj Standard. M,nuhin lader Skønheden i Händels Sonate være det afgørende. Tempovalget er fornuftigt, uden at man kan sige, at Satsernes Karakteristik er taget helt paa Kornet. I Betragtning af, at Basso Continuoets Cembalo, Spinet eller lignende er erstartet af et moderne Klaver (spillet af Marcel Gazette) kunde Akkompagnementet taale at staa svagere i Optagelsen. Det er i øvrigt et dejligt Stykke Musik.