Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 06 - side 105-106

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musiklivet

Det iwernalionale Selfkab for 77y Miulk har ved et Delegeretmøde ved Musikfesten i -London i juli d. A. indvalgt johan Benizon fra Danmark og Slen Broinan fra Sverige som Medlemmer af den 5 Mands Jury, som skal udvælge Værker til Opførelse ved næste Aars Musikfest, der so~n bekendt skal afholdes i Københayn. Juryens tre øvrige Medlemmer er valgt fra henholdsvis U. S. A., Czekoslovakiet og Belgiea.

Den dansk-italiensk Dirigent Giovanni di Bella, der er blevet en søgt Pædagog for vore yngre Dirigenter og Dirigentaspiranter, var i Foraaret indbudt til at'give en Række Koncerter i Finland med Helsingfors Stadsorkester, Finlands Rundradio-Orkester og Abo Symfoniorkester. Ved en af disse Koncerter var Programmet sammensat af udelukkende nyere dansk Musik med Værker af Carl Nielsen, Riisager, Peder Gram og Hermann D. Koppel. Alle disse Værker blev opført for første Gang i Finland, og Riisagers-»Bellman-Varlatioaer« var tillige en Uropførelse.

Giovanni di Bella blev af de finske Myndigheder indbudt til i den kommende Sæson at lede nogle Operaforestillinger paa Operaen i Helsingfors og til dette Formaal at samle et Ensemble af fremtrædende danske Sangere.

En ny Ballet af Prokofiev, »Cinderella«, har faaet sin Førsteopførelse paa Bolshoi Teatret i Moskva.

Ved et Møde i »De Danske Folke-Musikskolem i Foraaret nedlagde Komponisten forge17 Bentzon efter 15 Aars dygtig Ledelse sit Hverv som Formand og nidtraadte i Bestyrelsen sammen med Musikpædagog lette Tikøb-Hanseiz fra Aarhus Folke-Musikskole og Professor ved Universitetet Erik Abrakan7sen.

Professor Erik Abrakan2sen blev valgt som Formand for »De Danske Folke-Musiksskoler«.

Som Forretningsfører valgtes Musikpædagog

b

Li.r Jacobsen (Formand for Københavns Folkemusikskole).

Da Toxcamni i Maj Maaned ankom til Italien for at genaabne Scala-Operaen, medbragte han to Sæt Strenge til hver af Orkestrets Strygere, der i flere Aar havde -lidt under Manglen paa or~ dentlige Strenge. Inden Krigen var Italien det Land, der fabrikerede og eksporterede de fleste Strenge i Europa.

,,Øjn, Jfnsik ""

Paa Kirkeskovs Forlag udkommer i Løbet af Efteraaret en Haandbog i Musikkundskab »Om Musik«, redigeret af Bjørn Hjelmborg og Børge Saltoft.

Værket bringer en udførlig Omtale af saa, godt som alle Musikens Discipliner lige fra Kirkemusik til jazz. Medarbejderne er de bedst tænkelige, alle Specialister indenfor det Felt, de behandler, og Udstyret er fornemt med mange Illustrationer.

Værket kommer ikke i Boghandelen, men kan kun erhverves pr. Subskription. Det kommer til at, omfatte 20-22 Hefter å 40 Sider. De første Hefter er allerede udkommet.

Naar Værket foreligger i sin Helhed, skal vi paa dette Sted give det en mere udførlig Omtale.

Red.