Nyere norsk klaver- og orgelmusik

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 06 - side 103-104

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Nyere norsk Klaver - og Orgelmusik

(Klaus Egge - Har.ald Sæverud - Knut Nystedt)

Ved Kjell Olsson

Noreg-Edition (Musikk-huset), Oslo har sendt et Udvalg af nyere norsk.Klaverrnusik og et Par enkelte Orgelkompositioner, udkommet paa dette Forlag.

Klaus Egges Draumkvede-Sonale Opus 4 er et anseligt Værk i 4 Satser. Sonaten, der hvad Formen angaar maa. betragtes som en Fantasi-Sonate, bygger paa tre forskellige Motiver fra Draumkvede-viserne, som Egge benytter gennem alle Satser. Komponisten vedgaar, at Draurnkvede-digtet har øvet en ikke ringe Inspiration ved Sonatens Tilblivelse. Førstesatsen vi-ser Egges rige Fantasi; Satsen former sig som Tema med en Række karakterfulde Variationer over det første af de omtalte 3 Motiver. Man glæder sig over Komponistens Evne til at faa Klaversatsen til at klinge, ingensteds tager han sin Tilflugt til en Overbelastning af denne, men klart og overskueligt gør han Rede for hver enkelt Detaille. I Andensatsen finder vi en Prøve paa Egges kontrapunktiske Indstilling, hans Brug af Hovedtema contra »Modstemme«; Trediesatsen i sin knappe Form viser, at han ogsaa. ejer Humor og endelig Sidstesatsen (Allegro in halling) boltrer Komponisten sig i norske Danserytmer, saaledes som vi kender dem fra bl. a. Grieg, j a han indlægger med god Virkning en norsk »slått« i Venstrehaanden. I en kort Grave vender Førstesatsens Motiv tilbage; det slutter Sonaten og staar saaledes som en Coda eller om man vil et Omkvæd til hele Værket. Sonaten er komponeret 1933 og omarbejdet i 1939.*)

Harald Sæteriid: Lette Stykker for Klat,er 0Pus 14 Ni-. 1-7. De seks første Stykker er norske Danse og Viser udsat for Klaver to-stemmigt, men gjort paa en saare enkel og behændig Maade, hvadenten det er den lille Drengs March eller den naive i Pastoralestil holdte Gjæ-tlevise. Det syvende Stykke i Rækken af lette Klaverstykker er Rondo amoroso *), hvori moderne Intervaller pudsigtbrydes, med den helt i gammel Stil skrevne Ritornel. Disse teknisk let overkommelige Stykker maa afgjort have Bud til vore Klaverpædagoger. »Slåtter og Stev fra Siljustøl« Opus 21 og 22 er ligeledes bearbejdede Viser og Danse, men udformet langt mere kunstfærdigt og stiller saaledes ogsaa langt større tekniske Krav. Kendt af dette sidste Opus er allerede Kjempeviseslåtten *) (skrevet til Hjemmefrontens store og smaa I- Cæmpere), som iøvrigt senere er instrumenteret for Orkester.

Knut Nyitedt: Introductione e pasiacaglia for Orgel Opu-r 7, er et overordentlig velskrevet Stykke formelt overtaget fra de store gamle Mestre; Passacagliaen bygger . paa et natur ' ligt 8-Taktsmotiv i Dorisk; som det kan f indes i de klassiske Forbilleder vandrer Motivet fra Basstemmen op i Manualerne* indtil det i den storladne Organo, pleno Slutning i Oktaver atter vender- tilbage til Basstemmen. Et smukt Orgelstykke bygget paa hævdvundne Traditioner.