Provinsens musikliv

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 06 - side 102-103

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Provinsens Musikliv

Aalborg

Af Jørgen Drachman~z

Musiklivet i Aalborg i Perioden januar-April slog ganske Rekorden i Sæsonens første Halvdel. Det er mange Aar siden, en saa hektisk Virksomhed er udfoldet, og det kan ikke undre, at Be

søget, efterhaanden som Aftenerne i April blev lysere og Søndag Eftermiddagene mere velegnet til Udflugter, dalede. Det bemærkelsesværdige var imidlertid ikke blot Koncer-thyppigheden (ca. 30 Koncerter i fire Maaneder men endvidere, at en ny Kammermusikforening »pro musica« saa Dagens Lys og en nordjysk Musikaliesamling paa Landsbiblioteket i Aalborg -blev indviet.

»pro musica« fortjener nogle Bemærkninger. Den blev stiftet sidst paa Aaret 1945 med godt en Snes Medlemmer af Aalborg by-Orkester og enkelte andre, alle dygtige unge Musikere, som aktive Medlemmer, og i de fire første Maaneder af 1946 gennemførtes fire Søndags-Matinéer, der vandt stor Tilslutning og gav Genlyd i det inusikinteresserede Aalborg. Deres Kvalitet var absolut upaaklagelig og med Hensyn til Programmerne bestod de, taget under et, saavel, af klassiske Værker som nyere og helt nye Ting indenfor Kammermusiken. Sammenslutningen opnaaede hurtigt kommunal Støtte og et pænt passivt Medlemstal og fortsætter sin Virksomhed i den kommende Sæson med mindst fire Matinéer efter samme Linie.

En Musikaliesamling har været en længe næret Ønske i Nordjylland, og for i 1/_q Aar siden blev der f ra privat Side taget et Initiativ, som nu har baaret Frugt. Der indsamledes Noder og Penge, Biblioteksbestyrelsen bevilgede Indbinding og Katalog, og efter Paaske indviedes Samlingen med en Kammermusik-Matiné i Bibliotekets Læsesal f or Giverne og andre interesserede. Den nordjyske Musikaliesamling rummer ikke mindst af danske Værker og indenfor Kammermusiken en god og værdifuld Samling og er ved Starten vurderet til en halv Snes Tusinde Kroner - rent bortset f ra, at adskilligt er uanskaffeligt i Dag. Samlingen tæller 562 Værker (887 Enheder).

Aalborg By-Orkester maatte slutte' Sæsonen allerede til April, fordi Teatertjenesten hele denne Maaned beslaglagde Orkesteret. Det var - naturligvis - »Den glade Enke«, der maatte holde for, og selv om Orkestret paa, sin Side ydede noget virkelig storartet i Retning af let, ubesværet og humørfyldt Fortolkning af de Lehar'ske Tonestrømme, var det samlede musikalske Resultat dog højst utilfredsstillende, fordi Hovedkræfterne ikke havde ret megen Stemme i Livet.

Sæsonens anden Del indlededes i januar med en nordisk Koncert, hvor den svenske Altsangerinde Lisa. Tunell var Solist. Orkestrets Hovedopgave var B.erwalds 9-moll Symfoni, hvori det ydede mere end det rent rutinemæssige, og den svenske Gæst udfoldede en Pragtstemme i Wagnersk Stil i nyere svenske Sange. Kort efter fulgte den tredje filharmoniske Koncert med et rent wienerklassisk Program. Man fik saaledes Haydns Militærsymfoni i en Fortolkning præget af Karakter og Personlighed og understregede al Haydns Musiks sunde ukunstlede Kraft, 'medens Pianisten Eyvind Møller var Solist i Mozarts c-moll Klaverkoncert og højligt overraskede Tilhørerne med en paa Trods af sin Ungdom og charmerende Beskedenhed myndig og personlig Fortolkning. Den fjerde filharmoniske Koncert havde i nævnte,' noget ejendommelige Rækkefølge Tschaikowskys femte Symfoni, Brahms Violinkoncert (Carlo'Andersen som Solist) og Beethovens Leonore-Ouverture paa Programmet og formede sig iøvrigt som en vellykket Sæsonafslutning. Ved en offentlig Koncert i Februar hørte 1000 Aalborgensere Victor Schiøler og By Orkestret spille Tschaikowskys b-moll og Gershwins »Rhapsody in blue«, medens Orkestret foldede sig ud i »Moldau« og - spillet for første Gang i Danmark - den norske Komponist Sæveruds »Kjempevise-Slåtten«, der tildels gik ovet Hovedet paa Tilhørerne. I det rent underholdende Plan var endelig en Koncert i Marts, hvor Teddy Petersen dirigerede og Asta Hansen sang Operettemelodier og Schlagere.

En af Sæsonens største Begivenheder var iøvrigt Opførelsen i Vor Frue Kirke af Händels »Messias«. Planens Ophavsmand og Aftenens Dirigent var den unge Organist Helvig Larsen, medens Aalborg Stiftstidende havde paataget sig den økonomiske Garanti. Alle Sejl var nemlig sat til: Edith Oldrup, Else Brems, Aksel Schiøtz og Holger Nørgaardsom Solister og endvidere medvirkede et velafbalanceret og klangligt smukt afpudset Kor samt By-Orkestret. Opførelsen virkede ganske betagende paa de 1000-1200 Mennesker, som var stuvet sammen i Kirken. Det var i bedste Forstand folkelig Musik, som tonede frem - lyslevende i al sin skønne Harmoni, og for Solisternes Vedkommende med Udtryk for stilren Oratoriekunst.

Aalborgs ældste Musiksammenslutning »Musikselskabet« bød paa to Koncerter, blandt andet Optræden af H~enriques-Kvartetten, Aalborg Korforening holdt 25 Aars Jubilæum med en Række Uropførelser, blandt andet af Dirigenten, Domorganist Axel Pedersens Korværk »Rebild« med Einar Nørby som Solist. Værket blev radiotransmitteret og var i højere Grad følt og inderligt end storslaaet og glansfuldt af Ydre.

Endelig skal nævnes, at fire kendte Solister gav selvstændige Koncerter, nemlig Annie Fischer, Galina. Werschenska, Wandy Tworek og Georg Vasarhelyi.

Med Hensyn til den kommende Sæson ligger Forholdene saaledes, at Kulturfonden i Lighed med indeværende Aar har bevilget et Tilskud paa 20,000 Kr. og at man regner med fornyet kommunal Støtte, saaledes at Orkesterstammen, der samtidig fungerer som Teaterorkester, paany kan fastengageres. Man venter jo fortsat at høre nyt om Landsdelsorkesterplanen, men er indstillet paa endnu en Sæson at skulle køre igennem som hidtil - blot med en Nyordning af Teatertjenesten1 saa Koncertarbejdet ikke kommer til at lide samme Afbræk som i denne Sæsons »Enke«-Periode.

forgen Drach_ inann.