Samfundet Dansk Kirkesangs sommermøde

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 06 - side 99-100

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Samfundet »Dansk Kirkesang«s Sommermøde

Af Søren Sørensen

»Dansk Kirkesang« afholdt sit aarlige Sommermøde 1. Dagene 5 - 10. August paa Rødding Højskole i Sønderjylland med ca. 200 Deltagere fra alle Kanter af Landet. Mødet blev ledet af Formanden, Magister Mogens WöIdike, og bestod som.sædvanlig af forskellige Kirkekoncerter, Foredrag, Salmegennemgang og Studiekredse.

Kirkemusikaftenerne omfattede en liturgisk Gudstjeneste i Rødding Kirke og en Koncert i St. Catharinæ Kirke i Ribe. Ved den sidste opførtes bl. a. et Oratorium, »David og Goliath«, af Casper Förster, Buxtehudes Samtidige, der en Tid lang virkede i Danmark, et Oratorium, Mogens Wöldike har fundet frem og tilrettelagt under sit Ophold i Sverige. De to Hovedpartier i Oratoriet blev sunget af Operasangerinde Karin Munk og Koncertsanger Niels Bondo, og desuden lagde man særlig Mærke til de smukke, karakterfulde Korsatser, Oratoriet indeholdt, ikke langt fra de senere Händel'ske Korsatser. Endvidere opførtes i Ribe Korværker af Orlandus Lassus og Michael Prætorius, og paa det prægtige Orgel spillede Aarhus-Organisten Georg Fjelrad med vanlig Overlegenhed Værker af Purcell, Walther og Couperin.

Den daglige Morgensang var i Aar udvidet til en liturgisk Morgensang i Kirken med Sognepræst Harald Vilstrup som Liturg, og den daglige saavel tekstlige som musikalske Salmegenpemgang, »Dansk Kirkesang«s oprindelige og egentlige Opgave, blev forestaaet af Pastor Vilstrup og Professor jens Peter Larsen. Den ene Formiddag blev der holdt Højmesse efter det Forslag til en ny og udvidet dansk Højmesse, som »Dansk Kirkesang« har udsendt, her medvirkede Sognepræsterne Erich Alshauge, Oksbøl, og Poul Olesen, Sdr. Omme, som henholdsvis Liturg og Prædikant. Tilbage staar at omtale, at der blev holdt tre Foredrag, af Højskoleforstander Hans Lund om tyske og danske Skoler i Sønderjylland, af Organist Rung-Keller om Klokkespil og af Overlærer Erling Brahm, Tønder, om Salmebogens Brug i Skolen, samt at Orgelbygger Paul-Gerh. Andersen, med ypperligt demonstrerende Grammofo.pplader, ledede en daglig Studiekreds for Organister. Pen traditionelle, brogede Musikaften paa Højskolen i Aar var formet som en Mindeaften for Oluf Ring under Medvirken af et mindre Kor og forskellige Solister og Talere, der gav et Indtryk af Rings iitrættelige, kulturoplysende Arbejde og hans folkelige Musikergeni.

Som det vil forstaas af ovennævnte Foreteelser, er det langtfra nogen »Ferie« at være Deltager i »Dansk Kirkesang«s Sommermøder. Men netop ved, at Deltagerne selv tager aktivt Del i alt, hvad der foregaar, lærer de paa nærmere Hold de Kilder at kende, hvoraf de kan øse i deres daglige Virke og derved højne og bevare dansk kirkemusikalsk Kultur.