Dagspressen og radioens musikudsendelser

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 07 - side 120-121

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Dagspressen og

Radioens Musikudsendelser

Af Sigurd Berg

Hvorfor mangler Dagspressen totalt Interesse for de af Radioens Musikudsendelser, der foregaar fra de lukkede Studier? Torsdagskoncerterne vil man nok tage Stilling til, - men hver Uge er der andre koncerter, som hvis de havde fundet Sted i en københavnsk Koncertsal, vilde blive anmeldt i Aviserne. Er der ingen af Musikanmelderne, der gider høre Radio, eller vil Bladene ikke ofre en Smule Spalteplads paa dette Stof?

I en tilfældig valgt Uge indeholdt Radioprogrammerne foruden Torsdagskoncerten følgende Koncerter af vægtigere Art: Søndag: Koncertsangerinde Yvonne Sorne-Melchior: Franske Sange. Mandag: Pianisten Hans Peder Åse: Klaversuiter af Gunnar Berg og Dag Wirén og samme Aften spillede Melita Birkeland, Willy Bramstoft og Svend Nielsen Schuberts Trio i B-dur. Tirsdag: Den svensk-franske Cellist Claude Genetay akkompagneret af Liselotte Selbiger: Sonater af. Marcello og Händel. Onsdag: Transmission af Knud Jeppesens Kantate ved Indvielsesfesten paa Aarhus Universitet. Torsdag: Pianistinde Ena Schrøder: Beethoven. Fredag: Den finske Operasanger Oiva Soini: Fiske Sange. Lørdag: Koncertsangerinde Inger Andersen: Russiske Folkesange.

- Jeg er overbevist om, at ikke en eneste af disse Udsendelser blev nævnt med ét Ord i den samlede Dagspresse.

Ved at paaskønne Radioens lødige Smaakoncerter faar Pressen jo samtidig moralsk Ret til at udøve en skaanselsløs Kritik, naar uegnede eller dilettantiske Musikudøvere begaar sig foran Mikrofonen; det sker altfor ofte, - og de maa udryddes med haard Haand.

I Gennemsnit er det sikkert ikke engang hver Dag, at der forekommer en Musikudsendelse, der er Omtale værd, saa ret megen Plads kommer dette Stof ikke til at beslaglægge, blot 10-20 Linier pr. Gang, helst paa en bestemt Plads og med et let genkendeligt »Hoved«. F. Eks.:

Radiomusik igaar.

Koncertsangerinde Frk. X. fra X.købing forsøgte igaar at synge 8 Sange af Heise. Forsøgert mislykkedes. - Det gjorde det ikke f or Gunna Breuning-Storm, da hun senere sammen med Folmer Jensen spillede Emilius Bangerts Violinsonate, der vel ikke er videre spændende, men dog et solidt og velklingende Arbejde, der synes at ligge godt for Instrumenter. - I Overmorgen skal vi høre Becthovens fornøjelige Septet. Hvis ikke den kan bringe en musikalsk Lytter i godt Humør, er der intet, der kan.

Ja, man kan altsaa ved samme Lejlighed henlede Lytternes Opmærksomhed paa den førstkommende Musikudsendelse af lødig Art.

Men det kan ikke nytte, at Aviserne lader den første den bedste unge journalist eller journalistelev behandle dette Stof. Erfaring og Modenhed skal der til, og helst et indgaaende Kendskab til Radioen lige fra den første Tid, foruden naturligvis et betydeligt kunstnerisk og historisk Overblik.

Gid man kunde faa Musikraadet, vor højeste musikalske Instans, til at rette en alvorlig Appel til den samlede Dagspresse aagaaende denne betydningsfulde Sag! Den er betydningsfuld, fordi den er et Led i hele det danske Folks Musikopdragelse og dermed i Arbejdet for det danske Musiklivs Trivsel og Forædling.