Dirigenten Rudolf Schwarz

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 07 - side 120-120

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Dirigenten Rudolf Schwarz

I Anledning af Dirigenten Rudolf Schwarz' forestaaende Koncert i København, har Violinistinden Astrid Brieghel- Müller sendt os nedenstaaende.

En usædvanlig Begivenhed i Musikverdenen finder Sted ved en Orkesterkoncert med Unge Tonekunstneres Orkester den 4. Oktober i Odd Fellow-Palæets store Sal. En fremragende, begavet Dirigent, Østrigeren Rudolf Schwarz, skal efter 4 Aars Ophold i tyske Koncentrationslejre for første Gang paany svinge Taktstokken. Rudolf Schwarz er født i Wien 1905. Efter, der at have fuldført sine musikalske Studier, begyndte han 1923 sin Løbebane som Dirigent ved Operah huset i Düsseldorf og ledede samtidig Musikforeningskoncerterne i Byen Reydt. Fra 1923-1933 var han 1. Kapelmester ved Statsteatret i Karlsruhe, hvo han ledede Opera og Koncerter. Efter Hitler Magtovertagelse 1933 blev han Gæstedirigent ved den jødiske Kudturorganisation i Tyskland og overtog 1936 den musikalske Ledelse af »Jüdischer Kultenbund i Berlin. Der dirigerede han samtlige Operaer og Symfonikoncerter, indtil denne Institution i Efteraaret 1941 blev lukket af Gestapo. Derefter førtee Anholdelsen og Opholdet i Koncentrationslejrene Auschwitz, Sachsenhausen og Belsen. Efter Befrielsen blev Schwarz af Englænderne gennem svensk Røde Kors overført til Sverige, hvor han nu har genvundet sin fulde legemlige og sjælelige Sundhed. En højt begavet Kunstner faar sin nye Start den 4. Oktober, og vi ønsker, at det københavnske Musikpublikum, ved at møde fuldtalligt maa give Kapelmester Rudolf Schwarz.den festlige Modtagelse, han bør have ved sin Genindtræden i Musiklivet.

Astrid Brieghel-Müller.