Femte Maj-fonden

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 07 - side 121-121

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Femte Maj -Fonden

I Aarene 1943-45 oprettede Komiteen til Hjælp for danske Flygtninge i vestre Sverige Femte Maj-Fonden til Minde om Komiteens Virksomhed i den svensk~-danske Samhørighedsfølelses Tegn.

Fonden, som har sit Sæde i Göteborg, har til Formaal, gennem Stipendier at understøtte dansk Ungdoms Studier eller Uddannelse i Sverige, for derigennem at fremme Kendskabet til svensk Kultur samt svensk Samfunds- og Næringsliv. Fondets Interesser varetages af en Bestyrelse, i hvilken baade Danmark og Sverige er repræsenteret.

Der uddeles aarlig en Sum paa ca. 3000 svenske Kroner til Stipendier, og den første Uddeling finder Sted i Slutningen af 1946.

Ansøgning om Stipendiet skal indgives til Styrelsen ft;r Féin.te Maj-Fonden, Adresse: Kgl. dansk Konsulat, Göteborg, i Tiden 1. September til 1. November hvert Aar.

Ansøgningen skal indeholde Oplysninger om følgende:

Den Ansøgendes Alder.

Hjemsted.

Tidligere Uddannelse.

Nuværende Ansættelse eller Beskæftigelse.

De paatænkte Studlers Art.

Det ønskede Stipendiebeløbs Størrelse.

Eventuelle Referencer.

Beslutning om Stipendieuddelingen foretages af Bestyrelsen i første Halvdel af December, hvorefter Ansøgerne vil blive underrettet.

Bestyrelsens Formand er Kgl. dansk Konsul i Gbteborg, Jes Schytt, og Sekretær er Dr. theol. og fil. Rurik Holm, Nääs. Danmark repræsenteres af Foreningen Nordens Direktør, Cand. mag. Frantz Wendt, København.