Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 07 - side 123-124

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningsmeddelelser

Daj,#sk Tøj#,ekm,,i4stj#,er -Fore,#?iug Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh . (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer),

Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repr,z-sentantskab

Erik Abrakamsen (Pædagog), Emilius Bangerl

(Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage

Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen

(Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Or-

ganist), Axel Hildingsen (Insfrumentist),

Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Mj Qller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mogens W,51dike (Organist).

Sekretær og 1Uridisk Konsulent:

Højesteretssagfører Eiv. Helsted ' Raadkusstæde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Kontpmaist--Foi-ening

Bestyrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmb Oe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf - Pala- 5405. Postgirokonto Ni-. 4252.

juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Da der ofte fremkommer Reklamation'er fra Komponister over Opførelses-Godtgørelser for saadanne Koncerter, som KODA i mange Tilfælde har vanskeligt ved at kontrollere - herunder især Kirkekoncerter - anmoder Foreningen de Komponister, der mener at have saadanne Tilgodehavender, saa snart det bliver dem bekendt, at Opførelse har fund~t Sted, da at fremskaffe Program fra vedkommende Koncert og tilstille Foreningen dette, saaledes at Foreningen derefter overfor KODA kan dokumentere. det paastaaede Krav.

Det unge Tonekunstnerselskab Konto r:

Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15.

Formand:

Flemming Weis, Gotfred R.odesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand: Lavard Friiskolm, St. Kongensgade 63. Tlf . Palæ 6221 x.

Kasserer:

Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 263, K.

Teatertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20., Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vej erhvervede Billetter er strengt personlige og maa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtrædelse af denne Bestemmelse vi~ medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.