Ravn-Jonsen død

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 07 - side 117-118

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Ravn-Jonsen død

(foto)

Direktør J. Ravn-Jonsen - Kodas grundlæggende og bærende Kraft gennem mange Aar er pludselig gaaet bort, efterladende sig en saare følelig Tomhed indenfor den Institution, der gennem hans enestaaende Organisationstalent var blomstret under hans Hænder for at udvikle sig til den betydningsfulde Virksomhed, som den er i Dag.

Det er derfor med den største Vemod, at vi indenfor Det unge Tonekunstnerselskab modtog Budskabet om hans Død, for Ravn-Jonsen har paa mange Maader været os en god Mand baade i vor rent forretningsmæssige Stilling til Koda som Institution, og ikke mindst gennem den menneskelige Forstaaelse, ,han viste os i alle Forhold. Naar vi gik ind til Ravn-Jonsen for at drøfte en Sag igennem var vi altid sikre paa en god Modtagelse og paa at møde den forstaaende Mands velvillige Synspunkter, baaret oppe af Nidkærhed og Interesse for den Sag, han havde viet sit Liv.

Lige saa stejl og stridig, han kunde være overfor dem, der søgte at smutte udenom hans retmæssige Krav, lige saa hyggelig og menneskelig var han overfor sine Venner og sin store Stab af Medarbejdere.

Derfor vil vi savne ham indenfor Det Unge Tonekunstnerselskab, og derfor vil vi altid mindes hans Gerning og Navn med Ærbødighed og Tak.

Flemming Weis.