Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 09 - side 158-158

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonek,tfnstner -Forening Kontor'og Sekretariat:

Tlf. Palæ, 7576. Hverdage. 10-16.

Raadhusstræ,de 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon 'Børresen (Formand), Torben Krogb (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrakamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Padagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen (Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Mi Wer (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (MUSikforfatter), Mogens V~ldike (Organist).'

Sekretæ? og juridisk Konsulent:

Højesteretssagfører Eiv. Hels~ed, Raadhu Sstæde 1-København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 75 76.

Dansk -Komponisf-lq'orening

Bestyrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raas~ed

(Næstformand), F;nn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid.10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 4252.

juridisk Konsulent:

Højesteretssagfører Cart Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter ~órudgaaende Aftale med Foreningens Konlor.

I Efteraaret 1938 afholdtes paa Dansk Komponist-Forenings Initiativ et Møde ' København mellem Delegerede fra de nordiske Komponistorganisationer med det Formaal at stifte er nordisk Generalsekretariat for Komponistforeninger i disse Lande.

1 Forbindelse.med den i Maj 1946 stedfundne norske Musikuge i Danmark genoptoges paa Norsk Komponistforenings Foranledning denne Tanke, og det vedtoges at forberede Stiftelsen af et »Nordisk Komponistraad«. Dansk Komponist Forening paatog sig den Opgave at forberede Afholdelsen af et saadant Møde i Efteraaret 1946. Mødet fandt Sted i Dagene.25. og 26. Oktober. Deltagere var Norsk Komponistforening, Fóreningen Svenska Tons~ittare, Suomen S~velt~jat og Dansk Komponist-Forening. Man stiftede her Nordisk Komponistraad til Varetagelse af fælles 'nordiske Komponist~Interesser. Til Formand for Raadet i den første 2-aarige Periode valgtes Formanden for Norsk Komponistforening, Komponisten Klaus Egge.

Man besluttede yderligere at rette Henvendelse

til den island ' ske Komponistforening om Indtræ-

den, Under Forudsætning af, at Island tiltræder

Bernerkonvendonen.

Det it.,nge Topaektznstiterselskab

Kontor: Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15.

Formand:

Flemming_Weis, Gotfred-Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63. Tlf. Paix 6221 x.

Kasserer: - ,Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 83 6 x.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 263, K.

Teatertele~on:

Byen 726, Forestillingsdaoen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vel erhvervede Billetter er strengt personlige og maa.ikke under nogen Form overlades til andre. Overtradelse af denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

2den Kammermusikaften finder Sted Tirsdag den 3. December Kl. 20, 1 Odd Fellow Palæets mindre Sal.

Program:

Lei~ Thybo: Kvintet. for Obo, Klarinet, Horn,

Fagot og Klaver, Op. 4, Uropf. Mogens Steen

Andreasen, Palle Nehammer, Gunnar Landsy,

I Aage Bredahl, Esther Vagning.

N. 0. Raasted: 4 Sange til Tekster af Erik Stokkeby. Uropf. Sylvia ,Schierbeck.

Albert Henneberg: Lille Kvartet for Fløjte, Obo, . Horn og Fagot. Erik Thomsen.

Karl-Birger Blomdahl: Trio for Obo, Klarinet og Fagot.

Niels Viggo Bentzon: Strygekvartet Nr. 2. Uropf. Dahl Eriksen Kvartetten: Richard Dahl Eriksen, A-age Knudsen, Richardt Hansen, jarl Hansen.

3die Kammermusikaften finder Sted Fredag deri. 13. December Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal under Medvirken af Violinistinde Blanche Honegger, Fl øjtenist Marcel Moyse og Pianist Louis Moyse. Program: Nyere fransk Musik.

Th. de Hartmann: Quasi-Variations fl., vl. kl. Marcel Orban: Sonatine for 2 fl. .

André Thiriet: Musique en Trio fl. vla. kl. Dutilleux: Sonatine fl., kl.

B. Martinu: Etudes rytmiques vl. kl. B. Reichel: Trio 2 fl. vla.

Honegger: La chevre fl. solo.

Louis Moyse: Caprice de Pan fl. solo. Duruflé: Trio fl. vla. kl.

Medlemskort giver Adgang til begge Konrter.

Årgang 21/1946, nr. 09