Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 10 - side 171-174

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonel~unstiter Forening

Ordinær Generalforsamling afholdtes i Odd

Fellow Palæets Lokaler Tirsdag den 30. April 1946 Kl. 4 med Dagsorden:

Formanden aflægger Beretning. Kassereren fremlægger Regnskaberne.

3. Valg af Bestyrelse og Suppleanter.

4. Valg af 7 Repræsentanter.

5. Valg af Revisorer.

6. Eventuelt (jfr. Lovenes § 11).

]Eormanden, Komponisten Hakon Børresen bød

Velkommen og bad Højesteretssagfører Eiv. Hel~ sted overtage Dirigenthvervet.

Dirigenten takkede og konstaterede, ~Lt Gene

ralforsamlingen var lovligt indvarslet.'

Ad Dagso~denens Punkt 1:

Formanden aflaade Beretning og oplyste, at

j Foreningens Medlemstal var omtrent uforandret. Han mindedes de i. Aarets Løb ved Døden

afgaaede Medlemmer: Komponister Otto Olsen,

Organist Frits Pedersen, Koncertsanger Ernst

Schønberg, Organistinde Frk. Emma Louens,

Violinistinde Fru Karen' Fredéricia, Pianistinde

Fru Hulda Storch-Nielsen og Musiker 0. Kruuse-

Andersen. Udenfor Foreningens Kreds var der

Grund til at mindes Komponisten Oluf Ring og

Redaktør Carl Be~hrens.

Foreningens Tilskud fra Staten var fortsat be-

varet, medens justitsministeriets Tilskud til Mu-

sikraadets Kontorhold var forhøjet til 900 Kr.

Takket være det paa Generalforsamlingen i Fjor

omtalte Tilskud fra den kulturelle Fond var det

lykkedes at undgaa et Underskud paa Regnska-

bet, og det var ham en Glæde at kunne med-

dele, at Fonden ved sin nylig stedfundne Ud-

deling paany havde bevilget Foreningen et Til-

skud paa 2000 Kr., saaledes at Spørgsmaalet om

Kontingentforhøjelse fremdeles kunde udsky-

des.

Af Understøttelsesfondens Midler var der i

Februar 1946 uddelt 1500 Kr., og naar det var

muligt fortsat at uddele saa stort et Beløb, uag-

« tet Bondens Renteindtægt paa Grund af Obliga-

tionsudtrækninger var nedadgaaende, skyldtes det

dels, at Journalistforbundets Rundskuedag paa

Foranledning af Professor, Dr. phil. Erik Abra-

hzmsen fremdeles støttede Fonden med et Aars-

bidrag paa 500 Kr., dels at det Warburgske Le-.

gat paa Sekretærens Foranledning -havde be Vilget Fonden en Understøttelse for 5 Aar paa 400 Kr. aarlig.

Den sædvanlige Adgang for Foreningens Medlemmer til Det kgl. Teaters Forestillinger og de afsluttende -Prøver paa Statsradiofoniens Torsdagskoncerter bestod fremdeles.

Samarbejdet indenfor Musikraadet var frem-

deles forløbet u Paaklageligt, og der var over-

vejende Sandsynlighed for, at Arbejdet indenfor

.den af Undervisningsministeriet nedsatte Kom-

mission angaaende Landsdelsorkestre vilde kun-

ne afsluttes inden Sommerferien. Det vilde næp-

pe være uberettiget at vente en eenstemmig Ind-

stilling fra Kommissionen, og der syntes at væ-

re al mulig Udsigt til en lykkelig Løs I ning af

denne for det danske Musikliv saa betydnings-

fulde Sag. Han havde mange Gange tænkt paa

paa Grund af sin Alder at trække sig tilbage

fra Foreningens Ledelse, men syntes, at han ger-

ne vilde se en heldig Løsning af Landsdelsor-

kestersagen, før det skete.

Af Kulturfondens Midler var der til Musikformaal ved seneste Uddeling anvendt ikke mindre end 235.000 Kr., det største Beløb, der endnu havde været til Disposition, og det havde blandt andet været nødvendigt'dels, at forhøje, dels at opretholde de i Forvejen betydelige Tilskud -til Musikkonservatorierne i København, .Aarhus og Odense.og til Byorkestrene henholdsvis i Aarhus og Aalborg.

Kulturfondens Hædersstipendium vilde blive udstedt den 7. Maj og Lange-Milller Stipendiet i den nærmeste Fremtid.

Af Beskæftigelsesfondeqs Midler var i Sæsonen 1945-46 anvendt ikke mindre end ca. 170.000 Kr. til - Storkøbenhavn, paa Sjælland og Falster. Orkestret havde haft den sædvanlige Størrelse paa 81 Mand, og særlig glædeligt var det, at der ikke mindst udenfor Storkøbenhavn havde været en glødende Interesse for Orkestrets Koncerter, som havde fundet Sted i Hillerød,

k

Roskilde, Holbæk, Sorø, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. Som sædvanlig havde Odd Fellow Palæet vistdisse for Musikkulturens Fremme betydningsfulde, Koncerter Velvilje. Ogsaa til. Beskæftigelsesforanstaltninger i Aalborg og andre jydske Byer var der blevet stillet Midler til Raadighed.

I Lighed med tidligere Aar havde Foreningen deltaget i Arrangementer i Propagandaugen for denlevende Musik, som i 1945 afholdtes for 12. Gang.

Det havde fortsat været Foreningen en Glæde at kunne lade Dansk Musik Tidsskrift, -som Foreningen var Medudgiver af, tilgaa, Medlemmerne, og der var Grund til at takke Det unge Tonekunstnerselskab for den økonomiske Byrde, som det i den Forbindelse vedvarende paatog sig. Med Udgangen af 1945 havde Redaktøren, Magister Nils Schiørring, ønsket at træde tilbage ,paa Grund af manglende Tid, og Tidsskriftet redigeredes, indtil vi,dere i hans Sted af Violinisten Sverre Forchhammer. Foreningen var Magister Schiørring megen Tak skyldig for den smukke Indsats, han havde gjort som Tidsskriftets Redaktør igennem 3 Aar under vanskelige Forhold, og der var ogsaa Grund til at takke Den kulturelle Fond for en Bevilling til. Musiktidsskriftet til.,Udgivelse af et Index for de sidste 10 Aargange.

Af større Begivenheder var der Grund til at nævne, at Foreningen var Medarrangør af den norske Musikuge, som var bestemt til Afholdelse i Tiden 20.-26. Maj d. A. Ideen til Afholdelse af en saadan Uge var opstaaet i Forbindelse med den for 2 Aar siden lykkelig gennemførte svenske Musikuge, og Tanken havde vundet varm Paaskønnelse i Norge. Det danske Musikliv havde Lov til at glæde sig til en begivenhedsrig Uge i Samvær med forhaabentlig større Antal norske Tonekunstnere. Til den norske Musikuges Gennemførelse havde Den kulturelle Fond bevilget 10.000 Kr.

Ved Fornyelse af Radioraadet pr. i. April d. A. havde Musiklivet lidt en alvorlig Skuf.felse. Det var en kendt Sag, at Musiken gennem mange Aar, havde ønsket sig repræsenteret i Radioraadet paa den Plads, som siden 1926, havd'C været besat af Forfatteren Otto Rung, og Musikraadet havde gentagne Gange i Forbindelse med tidligere stedfundne Radioraadsvalg henledt Undervisningsministeriets Opmæ-rksomhed paa Sagen, som, da Forfatteren Otto Rung i Vinter afgik ved Døden, syntes at sta.a. overfor sin tilfredsstillende Løsning.

Imidlertid havde Undervisningsministeriet ta~ get det Opsigtsvækkende Skridt som Ministeriets Repræsentant i Raadet i Stedet for afdøde Otto Rung Rung at udpege en tidligere Lytterrepræsentant i Raadet, Redaktør Knud Ree, hvorved den eneste Repræsentant fo-r Kunsten i Radioraadet var forsvundet. Dette havde givet Anled~ ning til alvorlige Overvejelser indenfor Musikraadet, der uforbeholdent havde givet sin Mening Om det passerede til Kende overfor Ministeriet, som i Stedet havde stillet Musiklivet i Udsigt, at det vilde faa. en yderligere Repracsentant i Statsradiofoniens Pro ramudvalg.

1 9

Spørgsmaalet om, hvem denne Repræsentant skulde være, var endnu uløst, men Musikraadet havde afgivet en Indstilling ti~ Ministeriet, som forventedes at ville følge den, og der var Haab om, at Musiklivets nye Repræsentant, som vilde gaa ind til en meget vanskelig Opgave, i nogen Grad kunde raade Bod paa de utilfredsstillende Forhold. Efter Foreningens Mening burde det danske Musikliv nu samle, sig om, en ændret Sammenslutning af Radioraader, saaledes at en værdig Reprå2sentation for de kulturelle Faktorer, som Radioen -bygger sin Virksomhed paa, kunde komme i Stand.

Radiolovens Regler om Radioraadets, Sammen-, sætning var forældede. Ved den oprindelige Radiolovs Givelse 1 1926 havde man fra Lovgivningsmagtens Side været bange for, at Statsradiofonien vilde blive et Underskudsforetagende ligesom Det kgl. Teater, hvorfor man var interesseret i at give Radioen eget Styre med selvstændigt Ansvar. Det var vanskeligt i Dag at begrunde, hvorfor de forskellige Lytterorganisationer skulde være rigt repræsenteret i Radioraadet, naar dette i Forvejen rummede et passende Antal Medlemmer af Rigsdagen, men Sagen var jo nu blevet et politisk Spørgsmaal, hvor de 2 a 300.000 organiserede Lyttere var lige saa mange Vælgere, saa det sikkert ikke blev let at komme til en Løsning.

Sine repræsent~tive Forpligtelser havde Foreningen varetaget i det sædvanlige Omfang, saaledes at der til en Række Institutioner og Enkeltpersoner, som Foreningen stod i Venskabsforhold eller Taknemmelighedsgæld til, 'var sendt Lykønskninger og Blomsterhilsener i Anledning af Jubilæer elle.r runde Fødselsdage, ligesom en Række Afdøde var hædret med Kranse.

Formanden omtalte endelig Situationen efter Tysklands Sammenbrud og sluttede med en Tak til Medlemmerne for udvist Tillid,,ligesom han ,takkede Bestyrelsen og Sekretæren, der under hans langvarige Fraværelse havde varetaget Foreningens Interesser.

Efter en kort Diskussion om Medlemmernes Adgang til Det kgl. Teater om Mulighederne for Opnaaelse af Adgang til Teatrets Generalprøver, rettede Koncertsanger Max Freuler en Tak til Formanden for hans Indsats og fremhævede særlig hans Fortjenester som Medlem af Den kulturelle Fonds Bestyrelsesraad.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

Ad Da ordenens Punkt 2.

9-1

I Kassereren, Redaktør Axel Kjerulfs Forfald paa Grund af Rejse til Udlandet, fremlagde Højesteretssagfører Helsted Foreningens og Understøttelsesfondets Regnskaber, der enstemmigt godkendtes med Decharge til Bestyrelsen.

' Ad Dagmi-denens Punkt 3. *

Samtlige Bestyrelsesmedlemmer og Supplean.ter genvalgtes enstemmigt.

Ad Dagsoi-denens Punkt 4.

De afgaaende Medlemmer af Repræsentantskabet: Domkantor Emilius Bangert, kgl. Kammersangerinde Frøken Ellen Beck, Magister Kai Aage Bruun, Pianisten Chr. Christiansen, Kapelmester Thomas Jensen, Komponisten Knudåge Riisager og Magister Mogens Wøldike genvalgtes enstemmigt.

Ad Dag'rordenens Punkt 5.

Som Revisorer genvalgtes Violinbygger Knud Hjort og Fløjtenisten Ernst Hye-Knudsen.

A. Dagsorden ' ens Punkt 6.

Sekretæren gav forskellige -Oplysninger angaaende Foreningens og Musikraadets Virksomhed.

Derefter - hævedes Generalforsamlingen med Tak.til Dirigenten.

Det mji,ge T6piekit,,nshi,erselskab

3die Ung Aften finder Sted Fredag den 24. januar Kl. -50 1 Hornung & Møllers Sal.

Medlemskort giver Adgang.

Program:

Anton Dvorak: Sonatine Op. 100 for Violin og Klaver. Erik Vedel Petersen. Helge Petersen. I

Gunnar Berg: Fushijaffia Sange. Jolanda Rodio. Ved Flyglet: Gunnar Berg.

Franz Liszt: Sonate for Klaver h-moll. Børge Lundgaard. '

Jean Fran~aix: Sonate for -Violin og Klaver (1934). Erik Yedel Peters~ri.. Helge Petersen.

Da,?#sk Komponist-,Foreitbig

Bestyre~se:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted

(Na,?stformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp,

Vagn Holmboe.