Til Dansk Musiktidsskrifts abonnenter

Af
| DMT Årgang 21 (1946) nr. 10 - side 158-158

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Til

Dawk Musikti4sskrifts Abonnenter

Fra januar 1947 sammensluttes de to Musiktidsskrifter »Levende Musik« og »Dansk Musiktidsskrift« til eet. Tidsskrift, som vil udkomme under Redaktion af Mag. art. Gunnar Heerup og Mag. art. Søren Sørensen. Tidsskriftet vil udkomme med 12 Nr. aarligt og med forøget Sideantal. Abonnernentsprisen bliver,12 Kr. pr. Aargang. For Abonnenter i Norge og Sverrig henholdsvis 12 norske og 12~ svenske Kroner. For det øvrige Udland bliver Prisen 1:5 danske Kr.

- Idet vi takker vore Abonnenter for deres Interesse for Tidsskriftet i de forløbne Aar, udtaler vi hermed Haabet om, at denne Interesse fortsat vil bestaa overfor Tidsskriftet i dets nye og udvidede Form.