Foreningerne

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 01 - side 26-28

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10--16. Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Hakon BØrresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjeralf (Kasserer), Pozzl Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen, Emillus Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger WØllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg HØeberg, Finn HØffding, Thomas Jensen, Max Mål~ ler, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike.

Sekretær og juridisk Konsulent: HØjesteretssagfØrer Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, KØbenhavn K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, LØrdag 10 -14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Pake 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (N-æstformand), Finn HØff ding, S u. E. Tarp, Vagn Ho Im b o e.

Juridisk Konsulent: HØjesteretssagfØrer Carl Ricard, NØrregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudga,,,iende Aft.-fle ined Foreningens Kontor.

z:-,

Dagbladet »KØbenhavn« indeholdt den

-1

24. November en Artikel om Statsradio-

foniens Musikchef, Komponisten Peder

Gram, undertegnet S. T. Anledningen -var

Peder Grams 65 Aars FØdselsdag. Artiklen

bragte en Omtale af Grams hele Virksom-

hed til Dato, holdt i en aldeles usØmnieli,-,~

~n

Tone og iØvrigt fuldt af misvisende eller

ganske urigtige »Oplysninger«. Hvad inan

kan have at indvende mod Radioens

Musikafdelings Dispositioner, for hvilke

Gram staar som den ansvarlige Chef, er

en Sag for sig; vi lever i et Land, hvor

konkret Kritik er tilladt og Ønskelig. Men

et Angreb af den foreliggende Art maa

z:,

paatales. Mod en saa ond-,irtet Form for

Polemik Ønsker Dansk, Koniponist-Forening at fremkomme med en aldeles bestemt Indsierelse.

t, P. B. V.

Knudåge Riisager.

Opmærksomheden henledes paa,at Medlemmer af Dansk Komponist-Forening,der tillige er Tekstforfattere til Sange, der udsendes af Radiofonien, gennem Dansk Koniponist-Forening kun faar udbetalt OpfØrelseshonorar for )dusiken, hvorimod de paagældende selv ina-a henvende sig til Dansk Forfatterforening for at faa udbetalt GodtgØrelse for Benyttelse af Teksten.

C-

Nu skal der betales Aarskontingent for 1947. BelØbet bedes reguleret snarest enten kontant ved Check, eller ved Indbetalin, paa Postgirokonto Nr. 3252. Medlemmer. der Ønsker Indbetalingskort tilsendt, kan ringe til Kontoret herom. Gyldigt Medleniskort for 1947 er Betingelsen for Adganet til Generalforsamlingen og for Udbetaling af Honorarer.

I Overensstemmelse ined Dansk Komponist-Forenings Loves § 18 vil der af UnderstØttelsesfonden være at uddele:

1) Enkefondsandele til Enker eller forældrelØse BØrii under 18 Aar efter Komponister, der har været aktive Medlemiller .af Dansk Komponist-Forening og

2) UnderstØttelse til Økonomisk vanskeligt stillede aktive Medlemmer.

AnsØ,3ninger (for Enker med Angivelse

b

af eventuelle BØrn under 18 Aar) bedes indsendt til Dansk Komponist-Forening

Z'-~

inden d n 20. Februar d. A.

De AnsØgere, der kommer i Betrag-gtning

11 '~1.

vil senest den 15. Marts faa Brev heroni fra Raadet. Anden Bekendt,,rØrelse bliver ikke udsendt. IØvrigt henvises til Overgangsbestemnielsen i Lovenes § 18.

I Ov,rensstemmelse med Lovenes § 19 e kan Foreningens )dedlennner - dog ikkt Arvingers Repræsentanter - indgive AnsØgning om Rejse- og Studielegater. AnsØ gninger af denne Art kan indsendes i Aarets LØb, naar Anledning gives, og maa indeholde Oplysninger om Rejsens eller Studiernes Formaal eller anden Begrundelse.

Af Hensyn til Revisionen af Forenin--ens, Aarsregnskab bedes Medlemmerne

Z21

,omgaaende indsende Kvitteringer for de ultimo December 1946 udbetalte Honorarer m. v., ligesom de tilsendte Cheks bedes hævet snarest.

Husikpædagogi,sk forening~

Kontor og Sekretariat: Hverdage 16-17, fru Gerda v. Billow, Skt. Thomas Allé 1, V. Tlf. Vester 2276 y.

Postgirokonto: 26 284, »I,Iusikp,--edago..gisk Forenimf«, KØbenhavn NV.

-t'

Bestgrelse: Thorvald Nielsen (f ormand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager ,6739. Finn HØffding (næstformand), &~- t:stelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619. Povl Fledelius -(kasserer), Lyg,,ten 59, NV. Tlf. Taga 6772. øGerda v. Bålow (sekretær), Knud Leo Pold Nielsen, ORsagfØrer Otto Fabricius (juri-disk konsulent), Else Printz, Kristian Riis, Ingeborg StrØyberg.

Musikpædagogisk eksamen.

FØlgende eksamens-kandidater har bestået statsprØven i november-december 1946:

Klaver: Ellen Andersen, Annagrethe Ar-

nung, Uno Browall, Kirsten Broholm,

Benny Christensen, Ingrid Christiansen,

Poul la Cour, Jessie Diemar, Karen

Drachmann, Gudrun Eising, Mary Rost-

gaard Evald, Elisabeth Fribo, Bodil

Friis, Christian Haundrup, Karen Kjær,

Thorkild Knudsen, Bodil Lauridsen,

Knud Fruergaard Lauridsen, Kamma

""Lenler-Eriksen, Else MØlgaard Mikkel-

-sen, Anna Marie Nielsen, Niels MØller

Nielsen, Hans Nyholm, Irene Osiander-

Vogel, Johanne Plougsgaard, Karen Ras-

mussen, Franz Rosenbaum, Kirsten An-

ker SØrensen, Ragnhild SØrensen, An-

I

nette Voss, Edith Stæhr Øllgaard.

~3

'17iolin: Arvid Andersen, Hugo Hugod, Rolf Kjeldahl, Hans Erik Knudsen, Carl Georg Reisinger, Jens Christensen SØrensen, Kirsten Ziebell. ,Orgel: Holger Schmidt. .Sang: Sigrid Fangel. -Klarinet: Poul Allin Erichsen, Karl Nyhuus Kristoffersen.

Den ordinære Generalforsamling finder :sted onsdag aften den 26. februar i GrØn-ningens selskabslokaler.

Musikpædagogisk forenings elev-legat stiftet av Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever. AnsØgningsskema fås ved skriftlig henvendelse med frankeret svarkonvolut til fru Henny Prior, Parkvænget 7, Charlottenlund. Skemaet må i udfyldt stand sendes til MPF.s sekretariat, Skt. Thomas Allé 1, Kbhvn. V., og være foreningen i hænde senest 15. april 1947.

Den legatsØgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen av maj måned dette år.

Kun elever i fØlgende instrumenter: violin, bratsch, cello og klaver kommer i betragtning.

Kun lærere, der har taget den fuldstændige musikpædagogiske eksamen kan undervise legatnydende elever.

Musikpædagogisk, forenings medlemslegat stiftet av Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller sgge, ubemidlede medlemmer. Medlemmer, der Ønsker at komme i betragtning- ved uddelingen av dette legat, må skrive en motiveret ansØgning (trykte blanketter forefindes ikke) til MPF.s bestyrelse, sekretariatet, Skt. Thomas Allé 1, Kbhvn. V., inden 25. marts. AnsØgeren må have været medlem av foreningen i mindst 7 år. I legat-fundatsens § 7 hedder det:

»Legatets renter udbetales efter indsendt ,insØgning med 200 kr. til 400 kr. årligt til ældre eller syge, ubemidlede medlemmer, som har været medlem av forenim-Ten i mindst 7 år. Legatet kan bevilges for indtil 5 - fem - år ad gangen; det udbetales halvårsvis bagud og i tilfælde av legatnyderens dØd ophØrer retten med sidste forfaldsdag fØr nyderens dØd.«

Moderne musik. KØbenhavns folkemusik : skole og Skandinavisk koncertdirektion i samarbejde med Musikpædagogisk forening avholder en foredragsserie om »Moderne musik« ved Gunnar Heerup lØrdagene d. 1., 15., 29. marts, 19. april og 3. maj, alle dagene kl. 19 i K.F.U.K., Store Kannikestræde. Kunstnerisk medvirknin'g ved pianisten Herman D. Koppel, Koppelstrygekvartetten og operasangerinde Karen Heerup, desuden grammofondernonstrationer. Et antal adgangskort å 10 kr. er reserveret Musikpædagogisk forenings medlemmer indtil d. 15. februar.

En anden foredragsserie »Klavermusik« ved professor Erik Abrahamsen vil blive avholdt, på Borups hØjskole de mellemliggende lØrdage. Til denne serie er Musikpædagogisk forening dog ikke medarrangØr.

Det unge Tonekunstuerselskab

Kontor: Kontortid 11-15, LØrdag 11

13. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726 ' Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Johan Bentzon, Eindrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

4. Kammermusikaften finder Sted Onsdag den 19. Februar Kl. 20 i Musikkonservatoriets Sal, Vestre Boulevard 36, og Programmet bestaar af Værker af JØrgen Bentzon og Knudåge Riisager i Anledning

af de to Koniponisters 50 Aars FØdselsdag.

Program:

Knudåge Riisager: Sonate for Violin og Klaver 1923.

Serenade for FlØjte, Violin og Violoncel.. Concertino for fem Violiner og Klaver 1932.

JØrgen Bentzon: Racconto Nr. 2 for FlØjte, Violin Viola of Violoncel.

3 expressive Skitser for Violin og Vio~ loncel.

Microfoni for Baryton, FlØjte, Violffi Violoncel og Klaver.

z5 -

Medvirkende: kgl. Kammersanger Einar NØrby, FlØjtenist Poul Birkelund, Pianist Holger Lund Christiansen, Violinisterne Erling Sell, Richardt Hansen, Hanne Nielsen, Arne Aaboe, Nicolaj Kfimpel og Violoncellist Svend Nielsen.

Flygel: Hindsberg.

Medlemskort giver Adgang.