yahoossa

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 01 - side 23-26

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

yahoossa

* vore korrespondancer og ineddelelser yahoossa fra yahooti forudskikker vi et par orienterende geografiske og historiske oplysninger /

yahooti er et lille land befolket med yahooer, nord for yahooti ligger neyhooti og mod Øst jahat! / mod syd grænser yahooti til et stort land, hvor jaheutscherne lever / jaheutscherne lider av en ejendommelig,

arvelig sygdom, svasticitis eller dobbeltmundethed, der ytrer sig ved at en ny mund danner sig på tva--rs av den gamle, samtidig med at mundvigene frygtelig forvrides / indtil for kort tid siden var jaheutscherne stolte derav og foragtede alle andre nationer, hvis borgere de mishandlede på det frygteligste, når de fik fat på dem / et særmærke for dem var at de savlede med alle fire mundvige ikke bare når de var sultne, men også når de hØrte musik / de kaldte sig nu jahitschlere, og havde en mægtig appetit, fordi de tyggede med begge munde på en gang / det varede derfor ikke længe, så havde de slugt alle nabolandene, også det lille yahooti /

jahitschlernes fjender fik dog endelig samlet sig sammen til at bekrige dem, og jahitschlerne blev spærret inde i deres eget land, som sejrherrerne delte imellem sig / svasticitisen sØger hver sejrherre at kurere -på sin måde / daguerne syr mundene sammen med ståltråd, mens jahitschlerne piber som rotter; ouihooerne giver dem så lidt at spise, at de kun har brug for den ene mund; yeshooerne eksperinienterer sig frem i-ned hæfteplaster og frimærkepapir, mens endelig yayhhooerne lader mændene gå og kysser pigerne, hvilket begge parter synes er en meget behagelig måde at få~ lukket munden på /

ZD

i den tid jahitschlerne holdt yahooti be-sat, tjente mange yahooer store penge på jahitschlerne / det blev de andre yahooer

selvfq~1geli.g,.rasende over, og yahootis regering bestemte derfor, at sådanne yahooer fØrst måtte regnes for rigtige vahooer igen, når de havde tjent lige så mange penge på pæne yahooer, som de fØr havde tjent på de fæle jahitschlere /

""' en lille yahoopige franzi siehoff havde spillet for mange jahitschlere under krigen / radioens musikchef milligram bestemte derfor at hun for at sone sin skyld også skulle spille for mange yahooer / inen han turde ikke sætte hende ind i et lille studie og bede hende spille en lille sonate, for så kunde han ikke få at vide hvormange yahooer der virkelig hØrte på hende / derfor besluttede han at hun skulde spille til en stor koncert / det var klogt av milligram, ja, det var radiotisk / desværre blev lille franzi sjælelig forkØlet på den fØrste prØve, så det hele blev ikke til noget, og det var ihvertfald ikke milli,gram eller kajåge der smittede hende, for de var der slet ikke /

* en nationalt fremragende musikskribent er dr. halma heilberg; hun var med til at give det sidste jahitschlerske niusiktidsskrift dØdsstØdet, ihvertfald skrev hun korrespondancer i det under hele krigen, lige til det gik ind / ifØlge gængs praksis er hun nu blevet straffet for denne fortjenstfulde virksomhed, idet hun har tvangsindlagert sig som yahootisk redaktØr av det store yayhhootiske tidsskrift »the eurious inusketeer«, hvor hun tappert nied pen og albuer kæmper for. sin store kongstanke, atter at få bragt det gamle klokkespil halma frem i lyset /

* i yahootis hovedstad buyaport ligger den store kirke notre dame, hvor den navnkundige n. o. rasmus er organist / en dag under krigen hØrte en forbipasserende yahoo orgelspil fra kirken, han sneg sig derind og fandt til sin forundring en mængde jahitschlersoldater, der sad og b2evrede med deres fire mundvige ved den liflige musik / yahooen ilede hurtigt op til orglet for at se hvem der spillede så skØnt; men hvein skildrer hans forblØffelse da han sagte lukker orgeldØren op og finder orglet tomt, der var no rasmus!! siden er det ofte sket at en yahoo, synes at hØre eller se noget, men ser han så rigtig til, så er der ingenting, der er no rasnius!!

* apropos rasmus / ifØlge egen beretning i det stedlige aftenblad udsatte n. o. rasmus sig kort fØr krigen for væmmelige mistanker, idet han foretog en rejse til den jahitschlerske propagandaby shelterbrook / hensynslØst modigt forfægtede han der overfor de fanatiske jahitschlere det standpunkt at hans gamle kollega buksetud var en ægte yahoo / hvor er det synd at ganile bukse~ud ikke k-an gØre gengæl d

ert A-unsten i ya-

-- apropos buksetud / dig

hooti står på et meget hØjt stade, som inan også må vente det av et så kunstforstandigt og kunstbegejstret folk / fØlgende digt om to av landets stØrste komponister er blevet så populært at det ligesom danner .bunden i det brede folks æstetiske bevidsthed / desværre har oversættelsen berØvet digtet en del av dets oprindelige musikalske vellyd:

der er forskel på mukke- og buksetud, hvad den sidste skrev, fik han aldrig ud; den fØrste får derimod fluks givet ud,

hvad han ikke har skrevet, yahood, yahood!

** det nære samarbejde niellem redagistrene puréh og surensen, der naturligt er fremgået av sammenslutningen av yahootis to musiktidsskrifter, har gjort det muligt at undgå at puréh, selv udsender ekstranumre av »dØende inusik« som reklame for babusopranen karen og at surensen selv engagerer babysopranen jytte til sin forening »collocum« / godsindede yahooer har jo ikke kunnet forstå disse handlinger så godt som ondsindede / redagistrene vil for fremtiden ordne sig sådan at reklamenumre av det forenede tidsskrift kun vil blive udsendt for hverandres koner, og engagementer vil for jyttes vedkommende ske til »gymnastica« og for karens vedkommende til »collocum« /

li'- dirigistren inogens wiindrikke blev under krigen tvunget til jahati, men er nu en ,så hyppig og velset gæst derovre, at det ofte er svært for ham, når han vågner om morgenen at vide om han er i yahooti eller jahati / han griber da blot telefonen, præsenterer sig som »moogens wiiiindrikke« og ytrer derefter Ønske om at få et eller andet tilfældigt som fx. en banan, en taxi, en radiotransmission eller et dut-dut-orkester / hvadenten modparten nu indleder med »hvad vil de« og ender med »nej« eller begynder med »hvad Ønsker hr. wiindrikke« og ender med »jaha«, så er al tvivl forsvundet /

*- apropos wiindrikke / det var chefredaktØr, forfatter d. e. sverre der kaldte wilndrikke for en toscanini for derved at klargØre for sin læser at wiindrikke ikke k-unde dirigere et orkester / man forstår nu bedre koncertniester carlo andersen. (undskyld n-,,avneligheden) der f or et stykke tid siden kaldte d. e. sverre for violinist /

* en anden berØmt redaktØr er kritikoni-

posten johann abraharn peter / han er en

gennemærlig sjæl og har soni fØlge derav

visse særheder / når han således har over-

været en koncert fuldstændig, underskri-

-,,,er han sin anineldelse med det fulde navn

johann. abrahani Peter / når han derimod

kun har overværet del av (len, underskri-

ver han sig j. a. p. / er det endelig så uhel-

digt at han må anmelde en koncert, han

næsten ikke har overværet, fx. fordi han

har måttet lade sig fremkalde efter op-

fØrelsen av en av sine egne kompositioner

et andet sted samme aften, så undertegner

ffian sig bare -r. / av hensyn til publikum

li..,,ir han dog nu tænkt sig at udvikle syste-

inet yderligere, således at han vil under-

tegne sig med de bogstaver av navnet der

svarer til den del av koncerten lian har

overværet, fx. jo, anna, bra, ha, te, osv. /

publikuni ved altså nu at er anmeldelsen

iindertegnet hamper, har anmelderen hØrt

noget av koncertens sidste del, hvorefter

. lian er gået i et nØdvendi,«--ft ,, ærinde for pligtopfyldende at vende tilbage til sidste ]lummer

apropos johann abrahani Peter / det er hans inusik salig hugomann har karakteriseret ined ordene fræk, festlig og fornØjelig / hvilken genial evne til at ranime i livert faldt et av tre sØm på hovedet /

* yahoonavne er svære, man. må huske at johann abrahani Peter er kritikompost og ikke må forveksles nied jens abraham. peter, der er pro-fessor, -fit og -fos / jeppe er ikke en forkortelse av jens peter, sålidt .som denne har forlangt jeppe, der er kom

pressor og absolut ikke berØrer hinanden / * yahootis statsradio modtog fornylig fØlgende brev:

dear feje and milligram, darlings,

you can also not be it acquaintance / here let you the one monk after the other monkey sing broadeast, mens an other one has keeped sig such on the mat for all the wartime / why don't you let me sing every other week, it should be a selffollow specially now, when you. know that i ani been chamberchantress / and when you seatly let me go up, you let such a verv large soprano as me sing in such a verv little »te deum« of this very peculiar jeppe, and then you Pay ine unashamed little /

for the forward i will have 1 dollar Pi-. tone and this sum shall be raised with 10%, for every tone over my sharp twostretched e, and with 20% over my flat overstretched a / for every h i can place in iny coloratures and elsewhere between the notes i Nvill have additional 50 cents, that you know it /

but for that you. shall not say that i ani too gready, i will admit you 5% rabat on certain tones, because i ani not so uneritish over for inyself that i not know that i don't reach all tones Nvith the same, but more gliding from neden and afterhands, whyfore you. shall. not pay full price for them, even if i seein it is a very nice little charm more / -and then i will only have 75 cents for all tones beneath onestretched c, which you alligevel cannot hear /

if you. will not go in on this, you can ran and hop, and i will go to metropolitan where they all are lounging after me because i ani so daily and am thrilling so well !

exeuse verv much that i am writing in

english, that's for iny trying

~,ours else lovely little sweetheart

editli

- ifØlge meddelelse fra yeshooti er den kendte dagtikomponist sjoskatovaritsj påny faldet i unåde og for tredie gang blevet skudt / der er mange i yahooti der ikke, forstår nØdvendigheden av al den ballade hver gang sjoskatovaritsj skal have en ny latinpris /

*** udizævnelse til houghiffinm den jævne yahoo er et retfærdighedstØrstende individ der elsker at sige sin mening på tværs av alle hØje og lave herrer / at blive erklæret for en houyhnhnm er den hØjeste udmærkelse en yahoo kan give, og den er for fØrste gang tildelt yahootisk operasanger henry pure som oprejsning for en urimelig f orbigåelse /

* siden det er rygtedes i yahooti, at deres korrespondent er ankommet til landet flokkes alle fremstående mænds og kvinders gode venner og elskværdige bekendte om ham for dog endelig at sikre sig at

den eller den bliver næ-viit i korrespondancen / deres korrespondent må deroverfor betone at alle værdige nok efterhånden skal blive omtalt, men at man må forsØge at udvise nogen beherskelse o,"" tålmodighed, selv om ens yndling ikke ermed i fØrste omgang /

hnuy illa nyha majah

yahoo,

gnnagh.