Foreningerne

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 02 - side 54-58

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16. Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik- Abrahamsen, Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wåldike.

Sekretær og juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10 -14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan doer kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Musik.pædagogisk Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 16-17, fru Gerda v. BUlow, Skt. Thomas Allé 1, V.Tlf. Vester 2276 y.

Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Finn Høff ding (næstformand), Kastelsvej 1, ø. Tlf. øbro 3619. Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Kristian Riis, Ingeborg Strøyberg.

Aarsberetning for Musikp.,,edagogisk- Forening ved Generalforsamlingen 26. Febr. 1947.

Formanden byder Velkommen og mindes de døde: Rigmor Thoning, Laurids Lauridsen, Oluf Ring, Augusta Jilrgensen oa Mathilde Traub. Ancraaende Medlemstallet: 2 udnieldte, 74 nyindmeldte, nu 473 Medlemmer mod 406 forrige Aar. 453 aktive, 4 hvilende, 4 ekstraordinære og 12 passive Medlemmer. I Aarets Løb har Bestyrelsen været samlet til 10 Møder, hvor vi som sædvanligt. har drøftet M. P. F.s Anliggender og lagt Planer for dens Virksomhed.

Som det allerede er fremgaaet af forrige Aarsberetning, modtog vi i Slutningen af 1945 en Henvendelse fra Gøteborgs Folkeuniversitet formidlet gennem Dr. Herbert Rosenberg om Tilslutning til Tanken at afholde et interskandinavisk- musikpædagogisk St.,-nevne, hvis Gennemførelse skulde finde Sted i Gøtebores fra 4.-10. August

~71

1946. En saadan Idé hilste vi selvsagt med

Glæde - ogsaa Opfordringen til M. P. F.

at staa. som Medindbyder. ønsket om at

mødes i Gøteborg maatte imidlertid skrin-

lægges, da det ikke var muligt for os Dan-

ske at opnaa. Valuta til en Sverigesrejse.

k,

Vore Venner hinsides Sundet indvilgede da paa Foranledning af os i, at Stævnet afholdtes her i København. Herefter gik vi hurtigt i Gang med Arbejdet paa Tilrettelæ,ggelsen af det store og omfattende Program, naturligvis i Samraad med den svenske Komite, som repræ-senteredes af Dr. Rosenberg og Pianisten Ingmar Bengtsson. Paa dette Tidspunkt var Tilslutningen fra Norge ogsaa sikret.

Til Publicering og Fremme af vort Foretagende indbød vi Pressen til et Møde, som fandt Sted i »Karnappen« d. 15. Maj. Endelig løb den interskandinaviske musikpædagogiske Kongres af Stabelen d. 4. August, og i de følgende Dage indtil Afslutningen d. 10. August blev der præsteret et godt Stykke Arbejde af Studiekredsledere og Foredragsholdere, o- , ikke mindst af

,I?

alle de Deltagere, der vilde have det hele med. Efter Anstrengelserne, som vi tør formode har baaret rig Frugt i gensidig fornyet Initiativ og de Kammerat- og Venskabsbaand, som blev knyttet, pustede vi ud ved en overordentlig vellykket Afslutningsfest paa »Landevejskroen« i Klampenborg. Her fandt vi ogsaa Lejliched til at drøfte Mulighederne for et fortsat Samarbejde mellem Danmark, Norge op, Sverige. Resultatet blev, at hvert Land nedsatte en Komité, som skal staa i stadig Forbindelse med de andre to Landes Komitéer, f. Eks. med Udveksling af Tidsskrifter, Referater af Møder m. ni.

Referatet af Kongressen vil Medlemnierne finde i »Levende Musik« 4. Aargang Nr. 7, 8, 9 og 10 samt, i »Musikpædagogen«.

Allerede i November havde -vi Fornøjelsen at se den svenske Komité hernede for at overvære den musikpædagogiske Eksainen. Da den var overstaaet, arran,,ferede vi en hy-ggelig Komsammen ude hos For

, 1 11-1

inanden for at orientere os om vore svenske Gæsters Indtryk af Eksamens Forløb. Vi tør i al Beskedenhed sige, at dette var tilfredsstillende.

Yderligere Forbindelse med Udlandet er for Fremtiden mulig for vore Musikpædagoger gennem det' engelske Worlds Friendship Association, hvis Idé er gensidig Udveksling, en Slags Clearing. Altsaa, en Dansker kan faa Ophold i en engelsk Familie mod tilsvarende Modydelse fra dansk Side. Nærmere Oplysninger hos vort Sekretariat.

For at komme i stadig nærinere Kon~ takt med Provinsen har vi i Samraad med de mere fremtrædende danske Repræsentanter for Musikundervisningen ude i Landet faaet etableret et Provinsudvalg. For Ribe: Seminarielærer Frede Enkegaard, Randers: Koncertsangerinde Else Gottlieb, Aalborg: Organist Helweg Rosenkvist Larsen og for Aarhus: Pianisten Skytte Birkefeldt. I sidstnævnte By har der allerede fundet to Medlemsmøder Sted og der planlægges en Elevkoncert. Det ser ud til, at et Foreningsliv nu -vil vokse frem der. Forsøg med Tournéer (Foredrag og Studiekredse) til Aalborg, Esbjerg, Horsens og Nakskov løb desværre ud i Sandet p. Gr. af svigtende Publikumsinteresse.

Vort initiativrige Medlem Fru Inger Loudrup Jensen fremsatte for Bestyrelsen et Forslag til et 4 Siders Medlenisblad, som skulde bære Betegnelsen »Mizsikp,,cdagogen« og udkomme en Gang om Maaneden. Dets Virksomhed skulde være - af helt intern Karakter og det stoflige Indhold udelukkende helliget Drøftelsen af ønsker, Spørgsmaa,1 og Svar indenfor »Familiekredsen«. Idéen blev modtaget med Interesse, og vi gav vort Tilsagn til Støtte i Starten. Som Redaktør valgtes eenstemmigt Forslagsstilleren, og Bladet, som økonomisk skulde hvile i sig selv ved Hjælp af Annoncetegninger o. I., havde sin Debut med det første Numiner til August.

Vi gennemførte 4 Elevkoncerter. Den sidste i Pala-,et med udvalgte Elever og 1" ræ. inieuddeli n g.

I Musikhandlerforeningens Propaganda-

ti, :~e for levende Musik havde -vi en Udsen-

delse i Radioen ved Henny Prior med

Emnet: Kan vi finde N1Ielodien. Medvirken-

(le var desuden Kapelinester Erik Tuxen,

Else Gottlieb og Margrethe Levinsen. Des-

-tiden en Afdeling i Tivoli, hvor Elever t~if

fcrskellige Lærere medvirkede.

Vore Medlemsmøder fordelte sig soin følger: 4 indholdsrige Foredrag af Prof. Tranekjær Rasnitissen oin Undervisiiingspsykologi -- og med god Tilslutning. Lektor Vigfo Forchhaninier talte om de Rutz

,;n.

Sieverske Klangtyper og deres Betydning for Tale, Sang og Musikfremførelse. I Sam,arbejde med Diskussionsklubben for sang

lige Problemer holdt Dr. Fritz Buchtal Foredrag om Muskelfysiologi. Holdundervisning demonstreredes ved Vibeke Berner (Cello), Margot Keller (Klaver) og Gerda v. Billow (Violin). Fru Beth Heise orienterede os om Musikundervisningen paa Skoler i England. Walter Meyer-Radon samlede Tilhørerne om Formanalyse af moderne og klassisk romantisk Musik, henholdsvis Sv. S. Schultz' Klaversonate og Brahms' Violinsonate i d-moll. Efter endt Gennemgang spilledes Værkerne igennem i deres Helhed. En Indbydelse fra de forskellige Sammenslutninger, der repræsenteredes af Musikkonservatoriet, Universitetet, de danske Folke-Musikskoler, rytmisk Selskab, Diskussionsklubben, Solfégelærerforenincl-en samt M. P. F., resulterede i en fyldt Sal paa Konservatoriet. Emnet var Tonika-do og Solfége. De to Indledere, Komponisten Finn Høffding (Tonika-do) og Kapelinester Erik Tuxen (Solfége), gav en Orientering om de to Undervisningssystemer, hvorefter der kom god Gang i Diskussionen og ivrigt Forsvar af Tilhænz,

gere paa begge Sider. Prof. Erik Abrahamsen fordybede sig i en Gennemgang af Sehumanns Frauenliebe und -Leben med udmærket Assistance af Gudrun Tuxen (Sang) og Kjell Olsson (Klaver). Endelig havde vi et langt Diskussionsmøde om Violinteknik paa Grundlag af G. v. Billows Bog: Moderne Violinteknik. Kgl. Kapelmusikus Mocrens Heimann «lav Bolden ol)

~D t,

som Indleder, den rullede videre til Forfatterinden og en prominent Kunstner som Emil Telmanyi ydede en velfunderet Kritik, men ogsaa fortjent Ros og Anerkendelse. Vi skylder Sverre Forchhammer Tak, at han saa beredvilligt havde stillet sit Hjem med den hyggelige lille Sal til vor Raadighed.

Som i tidligere Aar har vi staaet som Medindbyder til Danmarks Sangkærerforenings Sangstævne i Ry i August. Tuboi*gfondet var os igen bevaaeren med den dejlige Suin af 1000 Kr. En yderligere Glæde blev os beredt ved Meddelelsen om, at afdøde Gudda Behrend havde testamenteret Musikpædagogisk Forening en Sum af ca. 5700 Kr., hvis Renter skal anvendes til Understøttelse af trængende ældre Enker efter Musikere, der ved deres Død var aktive Medlemmer af M. P. F., og ellers til Understøtelse af trængende ældre kvindelige Musikere, der er aktive Medlemmer af M. P. F. Legatets Navn bliver: »Fru Gudda Behrends Legat under Musikpædagogisk Forening«.

Følgende Medlemmer af M. P. F. har niodt«aget Legater fra Understøttelses- og Pensionsforeningen for Musiklærere og Musiklærerinder: Ellen Johnstad, Beate Novi, Jenny Schrøder, Emma Schinidt, Ellen Jærbæk og Anna Christensen.

Valdemar Esbensens Medlemslegat er tildelt Mathilde Traub og Laura Thune.

Med Beklagelse har vi faaet Meddelelse fra Finn Høffding, at han nu, af Hensyn til sin omfattende Virksomhed som Lærer og Komponist, bliver nødt til at nedlægge de fleste af sine mange Hverv sorn Foreningsmand. Dette rammer desværre ogsaa M. P. F. Her at fremsætte en indgaaende Beskrivelse af vor berømmelige Foregangsmand og Velgører vil alene af Pladshensyn ikke lade si,, gøre, desuden i Grunden og

b I

saa overflødigt, da de af M. P. F.s Mcdlemmer, som har fulgt Finn Høffdin,-~- o,,, hans blivende Indsats genneni Aarene, fuldt ud vil kunne vurdere hans eksempelløse, idealistiske og uegennyttige Arbejde for Højnelsen af vort hele m Usikkulturelle Niveau. Dette vil ganske sikkert til sin Tid blive uddybet nøjere og i en større, Sammenhæng. Tilbage for os bliver kun at udtrykke vor Tak og Tilkendegivelsen af det Savn og det Tomrum, han efterlader indenfor Bestyrelsen af _'NI. P. F.

Da Finn Høffdin« ogsaa. nedlæ«-er sit Formandskab for Eksamenskommissionen,

har vi haft den Gkæde at se vor prægtige Medarbejder Povl Fledelius valgt ind som Varetager af denne meget vigtige Post. Samtidig maa vi med Tilfredshed konstatere, at Knud Leopold Nielsen fungerer som Sekretær.

Thorvald Nielsen.

Medlemsniødet d. 14. Januar var et Diskussionsmøde om Tonica-do og Solfége iiled Komponisten Finn Høffding og Kapelmester Erik Tuxen som Indledere.

Formanden Thorv. Nielsen bød velkoni-

men, hvorefter F. Høffding begyndte med

z:,

at omtale de historiske Forudsætninger

for Tonica-do Systemet, idet det relative

System ikke er noget nyt, nien bl. a. h- - -1 r

været benyttet af J. J. Rousseau, der an-

vendte det i Forni af Tal.

Efter at have omtalt Tonic-sol-fa-nietoden, som opstod i England, kom H. ind paa Fritz Jódes Metode, som er Mønster for det System, F. H. selv har tilrettelagt herhjemme.

Tonica-do er baseret paa klassisk Musik, altsaa Dur-moll-Tonalitct, men F. H. har udarbejdet Systemet til ud fra det pent-atone ogsaa at omflatte kirketonal Musik.

Man fik en grundig Gennemgang af' Freing,,angsmaaden for Begyndere og Rækkefølgen, hvori de forskellige Skalatoner indføres fra Treklangstonerne do-mi-so til hele Skalaomraadet i Dur og moll. F. H. fremhævede Betydningen af den Struktur, hvorpaa Systemet var opbygget.

Tonica-do Metoden har dog sin Begrænsning, idet den ikke er anvendelig ved stærkt, modulerende eller atonal Musik. Før eller senere maa man altsaa gaa over til at kære Eleverne absolut Nodebetegnelse, og fra da af bliver det ganske automatisk Solfége, der undervises i.

H. sluttede med at udtrykke Haabet om Indførelse af Faget Hørelære i Skolerne.

Erik Tuxen omtalte først Solfégens Betydning og Resultater i Frankrig, hvor det ~anvendes baade i Skolerne, privat og, paa Konservatorier.

Skoleundervisningen havde E. T. selv haft Lejlighed til at overvære og var nieget imponeret af, hvor udmærket den virkede. Den Omstændighed, at Solfége er fast Skolefag fra de inindste Klasser gør, at de franske Børn anser det for lige saa naturligt at kunne Solfége som den lille Tabel f. Eks.

Dette betyder ogsaa, at de franske Musikere er velfunderede i Starten, og da Solfége yderinere er obligatorisk i den videre Uddannelse, giver den Musikerne en sikker Overle,,,renhed i Nodelæsning i alle Nøgler og Rytmer, ligesom deres Gehør bliver tr ænet.

Herhjemine har Sol-lége, været kendt i flere Perioder, men har navnlig i de senere A,-,--ir vundet Indpas genneni Fru Dagmar Borup, Fru A. L. Liltzh5ft, ocr Otto Liltzh Ut.

E. T. fremhævede iøvrigt, Discipliner som Nøgler -- bl. a. til Transposition og Musikdiktat.

I den livliae Diskussion delton, Anna Petersen, Herbert Rosenberg-, fru Woriii Jørgensen, Viggo Forchhaminer, Gerda v. Billow, Henny Prior, M,,argrethe Le- vinsen, Jørgen Jersild, Rudolf Grytter, Else Gottlieb.

F. Høffdiing sluttede med at konstatere som Slutresultat af Diskussionen, at Tonica-do, erfaringsmæssigt er det hyppigst .anvendte og mest praktiske for Begyndere, mens Solfége har sin væ-sentlige Betydning ved Uddannelse af Musikere og viderekomne. Iøvrigt er det indi~,iduelt, hvilket System, der ligger bedst for de forskellige Lærere og Elever. F.H. efterlyste en Bog om Solfége-pædagogik svarende til den, han selv har udgivet om Tonica~do-Systemet.

Alt i alt gav denne Aften Stof til Eftertanke. Det er vist første Gang, der har været planlagt en Diskussion om dette Emne, selvom det skulde synes ret nærliggende; det vil absolut være inspirerende med noget mere Samarbejde mellem de to »Lejre«, som ingenlunde bør være saa skarpt adskilte som hidtil, da de godt kan lære af hinanden. Man maa i høj Grad haabe, at Forslaget om Studiekredse vil vinde Tilslutning

g.

Ved I'Uedlemsinødet d. 24. Januar indledte Aftenens Foredragsholder: Professor, Dr. phil. Erik Abrahainsen i-ned at komplii-nentere Musikpædagogisk Forenings Bestyrelse for det sejge og udholdende Arbejde, der blev gjort for Foreningens Medlemmer. Derefter gik Professoren over til Emnet, der var en Gennemgang af Robert Schunianns Sangeyklus: Frauenliebe und -Leben. Talte om den Strømkæntring, der er ved at finde Sted angaaende de Unges Stilling til den romantiske Stilperiode.

~7»

Den igennem mange Aar saa voldsomme Reaktion er ved at ophøre, hvilket blandt andet ogsaa ses af de Unges Koncertprogra,ninier.

Herefter fulg4e en musikhistorisk Orientering orn Schumanns Overgang til Sang

b

Komponist, hvorefter Koncertsangerinde Gudrun Tuxenakkompagneret af Pianisten Kjell Olsson sang hele Værket en Gang igennem. Endnu engang sang Koncertsangerinde Gudrun Tuxen Schumanns op. 42 og denne Gang ined Afbrydelser af Foredragsholderen, der gjorde opmærksom paa det, der gør denne Række af Sange til en Cyklus; paapegede hvorledes

~D

Akkompagnementet paa sine Steder var langt mere følelsesbetonet end Sangen, og talte om den roinantiske Tid, hvor Sværmeriet for det fjerne og det exotiske gav sig Udslag i Følelses-Udsving, der næsten til Tider tog Magten fra Komponisten. En stor Kontrast til Klassikernes Beherskelse af Stof 'et.

De mange Tilhørere, der interesseret fulgte Foredraget, takkede baade Professor Abrahamsen og de to Kunstnere for den oplysende og berigende Aften.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 1113. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ- 6221 x. Kasserer: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, ø. Tlf. Ryvang 836 x.

lste Orkesterkoncert finder Sted Fredag den 7. Marts Kl. 20 i Odd Fellowpalæets store Sal under Medvirken af Unge Tonekunstneres Orkester, Dirigent: Lavard Friisholm, Solist: Professor Henry Holst. Billet m,--,ia afhentes hos Wilh. Hansen, Gothersgade, mod Forevisning af gyl ' digt Medlemskort og mod Betaling af Garderobea~gift.

Program:

Erling Brene: Concerto for Orkester (Uropf.).

E. J. Moeran: Koncert for Violin og Orke-

ster (1. Opf. i Danmark).

Béla Bartók: Concerto for Orkester (1943.) (1. Opf. i Danmark).

4de Ung Aften finder Sted Torsdag den 20. Marts Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal

under Medvirken af Aalborg Kammer

musikforening »pro musica«.

Program:

W. A. Mozart: Trio for Klaver, Klarinet og Viola, Es-Dur (»Keglebanen«)

Sigurd Mosborg, Franz Kallenbach og Harald Madsen.

W. A. Mozart: Duet Nr. 2 for Violin og Viola, B-Dur

Harald Hauge og Harald Holm Madsen. Johs. Brahins: Trio for Klaver, Violin og Horn, Es Dur

Erik Fogh Jacobsen, Egon Madsen og Hans Goetz.

Carl Nielsen: Sonate for Violin og Klaver, C-moll.

Herman Kjær Jensen og Sigurd Mosborg.

Medlemskort giver Adgang.