Musiklivet

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 02 - side 46-49

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musiklivet

Omkring en radiouropførelse

av Gunnar Heerup

De følgende linier er foranlediget av Johan Bentzons artikel i dette nummer av DM, hvor han forbavses over udtalelsen i Statsradiofoniens program om Koppels 4. symfoni (p. 33): »Værket er absolut musik, ingen programmatiske tendenser skjuler sig i de 3 satser«. Da det er mig, der har skrevet pågældende program-artikel, vil jeg gerne gøre opmærksom, på, at jeg lidt senere end det nævnte citathavde skrevet følgende, der dog uden mit vidende blev strøget av programredaktøren: »Koppel hører så avgjort til den gruppe unge danske komiponister, der stræber udover det blot diverterende mod en mere patetisk, mere dramatisk musikalsk tone. Han berører hermed lignende bestræbelser ude i verden hos komponister som englænderen Benjamin Britten og russeren Dmitri Sjostakovitsj.« Jeg tror jeg hermed på positiv måde har berørt de problemer, Johan Bentzon tumler med, men vil dog gerne betone, at følelsesspænding og programmatik ingenlunde er identiske eller blot betinger hinanden.

(Må jeg i parantes have lov at berømme den sanivittighedsfuldhed, hvormed programredaktøren havde undladt at forstå satsinddelingen i Saint-Saëns' c-moll symfoni, der blev spillet ved samme koncert. Symfonien er jo nemlig en ganske almindelig firesatset symfoni med langsom indledning, hvor dog de to første og de to sidste satser spilles ud i et. I programmet var kun anført de to symfonihalvdeles begyndelsestempi! At første symfonihalvdel slutter med en lang adagio, og at anden halvdel begynder med en scherzo og slutter med en typisk finale kunde let have været angivet i programmet, hvis altså blot redaktøren havde opdaget det.)

Ændringen i min programartikel, er i sid selv kun en lille ting, men lad mig med dette som udgangspunkt fortælle historien om. en sådan radiouropførelse. Komponisten får en dag meddelelse om, at radioen vil spille en av hans symfonier. Man bliver enige om nr. 4, der endnu ikke er opført. Komponisten lader stemmerne skrive ud og korrigere, det bliver lige 900,00 kr., som han betaler. Godt en uge før koncerten får en foredragsholder anmodning om at tale i 12 minutter om programmet dagen før koncerten, komponisten opfordres endvidere til at meddele oplysninger orn sit værk til brug for programredaktøren. Da komponisten ikke bryder sig om at skrive om sig selv eller sit værk, beder han foredragsholderen påtage sig denne opgave. Foredragsholderen sender derfor radioen en artikel, der med ovennævnte udeladelse ordret avtrykkes i programmet.

Foredragsholderen overværer tirsdagsprøven på symfonien og foreslår at foredraget illustreres med et par båndoptagelser av vigtige steder fra værket, for at lytterne kan få et bedre indtryk av dets karakter. Radioen lover at sådanne båndoptagelser skal blive foretaget ved prøven ,onsdag og være parate til foredraget. Ganske få timer før foredraget får foredragsholderen at vide, at der ingen tid har været til at foretage båndindspilningerne. Han beder derfor komponisten om at gå med op i studiet og spille de tilsvarende steder på klaver. Alt klapper om aftenen trods den elendigt til målte tid, foredragsholderen får sit honorar, og komponisten får at vide, at han må henvende sig senere om sit honorar for medvirkningen, da denne ikke var forudset i programmet. Koncerten bliver en sukces, og komponisten får udbetalt sit honorar, der fordi det er en uropførelse er på 450,00 kr., samtidig får han 245,00 kr. i lejeavgift av orkestermaterialet. Derimod nægtes komponisten honorar for sin medvirkning ved foredraget onsdag aften, medvirkningen var ikke sket på radioens foranledning og der udbetales intet honorar for airtiklen i koncertprogrammet. Disse sidste summer er så små, at de er uden betydning, men det er dog av interesse at se, hvordan en statsinstitution mener gratis at kunne benytte sig av folks hjælpsomhed og arbejdskraft.

Komponisten har ved denne uropførelse et deficit på 200,00 kr., som han kan regne med godt og vel at få udlignet ved kodaavgifterne, når de engang forfalder, endvidere ejer han orkestermaterialet. Men av radioen har han i virkeligheden ikke fået en rød øre for sit arbejde. Og nu er det man spørger: Vilde det være urimeligt, om den danske statsradio betalte en beskeden sum på fx. 1200,00 kr. for en førsteopførelse i radioen av en dansk symfoni, det er det samme beløb en forfatter får udbetalt for et hørespil på en time, og arbejdsydelsen ved kompositionen av synifonien er i hvert fiald ikke den mindste.

Men selvfølgelig, smålighed og fedteri er ægte danske gloser, og en symfoni er bare musik, og hvorfor skal den danske statsradio betale for den?

Trykfejl

I artiklen om Herman D. Koppels 4. symfoni er der indløbet en fejl i nodeeksempel nr. 4. Akkorden -på cis i anden takt, der gentages over samtlige cis'er i eksemplet, består av følgende toner: cis, gis, cis, dis, e (ikke eis) ,,ris. Akkorden over e skal hedde: e, g, h (ikke c), d (ikke dis), e (ikke eis) og g.

Udlandet

Den spanske komponist Manuel de Falla er død i Argentina d. 14. november 1946. de Falla var født i Cadiz i Spanien 1876 og var uddannet som Pianist. Han er navnlig kendt for sine effektfulde klaverværker, hvorav en del er skrevet på basis av hans større værker, balletterne »El Amor Brujo« og »Den trekantede hat«, operaerne »La vida breve« og »Fuego Fatuo«, de tre spanske danse for orkester m.m.. Han har været bosat i Argentina fra 1941.

// Den årlige internationale konkurrence i Genéve for musikkens udøvere finder i år sted i dagene 22. sept.-5. okt. Konkurrencen omfatter flg. instrumenter: Klaver, violin, klarinet, troinpet og sang, og deltagerne skal være melleni 15 og 30 år. Førsteprisen er 10.500 schweizer-franes, og komitéens præsident er Dr. Philippe Etter. Indmeldelse skal sendes til »Secrétariat du concours international d'exéeution musicale au Conservatoire du musique de Gen&ve«, Schweiz.

// Til minde om forfatteren og musikskribenten Romain Rolland er der i Paris grundlagt et »Selskab av Rollands venner« med forflatteren Paul Glaudel som præsident.

// Den 7. januar udsendte B. B. C. i sit tredie program pladeoptagelser av Carl Nielsens »Espansiva« dirigeret av Erik Tuxen, brudstykker av »Don Giovanni« fra Det kgl. teater nied Hye-Knudsen som dirigent og endelig nogle optagelser av musik udf ørt på orglet i Frederiksborg slotskirke.

// Den amerikanske sangerinde Anne Brown har taget to av Otto Mortensens sange på sit repertoire, og har allerede sunget dem flere gange, bl. a. i New York.

Nordisk sanglærerforenings fællesråd har vedtaget at genoptage det nordiske samarbejde og vil derfor lade sig repræsentere på musikstævenet på Vallekilde højskole til sommer.

Danmark

// Den danske flygel- og pianoindustri ' der har lidt hårdt under savnet av de mekanikker, som før krigen fabrikeredes i Tyskland, har begrundet håb om, at de tyske leveringer engang vil kunne genoptages. Desværre er det nordiske marked ikke stort nok til, at en nordisk mekanikfabrikation kan betale sig.

Musikfester o. l.

Programmet til »Det internationale selskab for ny musik«s 21. musikfest i København 29. maj til 4. juni, se pag. 60.

Det kgl. teater

Det kgl. teaters tilsynsråd har anbefalet, at der gives orlov til en række sangere og sangerinder fra teatret, der skal inedvirke i operasæsonen på Aarhus teater i det kommende forår. Man agter at indstudere Webers »Jægerbruden« med. Thomas Jensen som kapelmester og under medvirkning av Aarhus byorkester og et aarhusiansk kor. Med en sådan operasæson skulde gerne spiren være lagt til en opera i Aarhus.

// Efter at kgl. kapelmusikus Martin Sørensen har trukket sig tilbage som formand for Det kgl. kapel, er Erling Bloch enstemmigt blevet valgt i hans sted. Det bedste ønske man kan medgive den ny formand er, at kapellets koncerter må slå an i et omfang, der svarer tilden idealisme og den lødighed, der præger dette foretagende, og at den koncertsal, der skal bygges, for at sådanne koncerter kan hvile økonomisk i sig selv, snart må blive påbegyndt.

// Den 23-årige Kai Laursen sejrede i konkurrencen om en plads i Det kgl. kapel. Det var 3. gang han deltog i en kapelkonkurrence.

// Sceneinstruktør og pressesekretær ved Det kgl. teater Svend Gade har fået bevilling til at drive »Regina«-biografen i Aarhus og forlader derfor teatret ved sæsonens udgang.

Radio

// Der er visse muligheder for, at Statsradiofonien kan etablere dobbeltprogrammer fra efteråret, samtidig, skulde gerne den ny kortbølgesender træde i virksomhed. En licenslorhøjelse vil utvivlsomt blive en nødvendighed.

// Statsradiofonien prøvesender for tiden på bølgelængden 377 m.. Indenfor en rimelig tid kan man vente en international bølgelængdekonference, således at bølgelængderne kan fastlægges, hvilket er hårdt tiltrængt.

// Ved De, at man i Stockholm kun med største besvær kan høre de danske udsendelser?

Universiteterne

København. Professor Erik Abrahamsen holder i forårssemestret forelæsninger over musikkens historie (senromantikken) og over danske sangkomponister og fortsætter sine øvelser over klassisk-romantiske symfonier og over udvalgte emner indenfor musikhistorisk teknik og metode. Professor Jens Peter Larsen fortsætter sin gennemgang av elementær musikhistorie og af musikalsk formlære (wiener-klassicismens fornier) og holder endvidere forelæsninger over den dansklutherske kirkesangs historie og øvelser i formlære og musikteori for ældre studerende. Lektor Viggo Forchhammer fortsætter sin gennemgang av stemme- og taleorganernes fysiologi og lektor Arthur Arnholtz avholder kursus i dansk oplæsning og foredragslære og holder forelæsninger over den yngre folkevise og kunstsangen i Danmark.

// Aarhus. Professor Knud Jeppesen vil i indeværende semester tilrettelægge studiet og avholde forelæsninger eller øvelser efter nærmere avtale og kontakt med de studerende.

Til udlandet

Violinisten Richard Dahl Eriksen er rejst til Paris for at studere hos René Benedetti.

// Violoncellisten Jarl Hansen er taget til Florens for at studere hos Gaspar Cassado.

// Pianisten Eyvind Møller er for anden gang efter krigen rejst på studieophold til Paris.

// Kapelmester Thomas Jensen opholder sig for tiden i USA.

// Organist og dirigent Johannes Nørgaard, Aarhus, er taget på et to måneders studieophold til Stockholm.

// Organist og pianist Henrik Schiøtz, .Sorø, studerer direktion på et halvt års ophold i Holland.

// Violinist og pianist Bodil Gjødwad befinder sig på et længere studieophold i USA.

// Pianisten og komponisten Niels Viggo Bentzon har i januar givet 5 koncerter i Island med megen moderne musik og har haft stor sukces.

Fødselsdag

Musiklærerinde fru Adolfa Siemsen er fyldt 80 år. Som en anerkendelse av hendes mangeårige, uhyre arbejde med blindskrift har hun fået tildelt den kgl. belønningsmedalje av 1. klasse med krone.