Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1944 Del 1

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 03 - side 81-84

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Neo Arte Synthesizer of Arts
  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Dansk musiklitterær Bibliografi for Aaret 1944

I. Bibliografi

1. Sigurd Berg: Dansk musiklitterær Bibliografi for Aaret 1941. Da. Musiktidss. S. 33-40, 59-64.

2.* - Register til Danmarks Melodibog, ordnet efter Komponisterne. 28 S.

3.* - Fortegnelse over danske Forfatteres Bøger og Piecer vedrørende Personer med Tilknytning til Musiklivet samt udenlandske Forfatteres tilsvarende Arbejder, forsaavidt de er udkoniniet paa dansk eller vedrører danske Forhold. 24 S.

4. Sven Lunn: [Om ny-erhvervede, Musikmanuskripter i det kgl. Bibliotek. - Lumbye - Winding - Gerson - Bredal - Frølich - Carl Nielsen - Grieg m. fl.] Da. Musiktidss. S. 145-48.

5. Knudåge Riisager: Vi mangler en Bog. [En populær dansk Musikhistorie.] Nat.tid. 8. N ov.

6. Herbert Rosenberg: [Index over nye Bøger vedr. Musik.] Acta musicologica, S. 55-95. Se ogsaa Nr. 41, 68, 177.

II. Tidsskrifter, Aarbøger o. I.

7.* Acta rnusicologica. Vol. XVI. Dansk Red. Knud Jeppesen.

8.* Arbejdersangeren. Red. L. "Mouning. 7. Aarg.

9.* Danmarks Sanglærerforenings Aarsskrift. I. Aarg

10.* Dansk Kirkemusiker Tidende. Reel. F. Klæbel, Th. 2NL Aagaard og V. Bitsch. 41. Aarg.

11.* Dansk Kirkesangs Aarsskrift. Red. P. Hamburger og H. Vilstrup. 5. Aarg. 42 + 4 S.

12.* Dansk Musiker-Tidende. Red. 0. Kruuse Andersen. 34. Aarg.

13.* Dansk Musiktidsskrift. Red. N. Schiørring. 19. Aarg.

14.* Grammofon-Branchen. Red. M. Kaarøe. 6. A ar,,

15.* Levende musik. Red. G. Heerup. 3. Aarg

16.* Medlemsblad for Dansk Organist- og Kantorsamfund (tf 1905. Red. E. Bangert P. Thomsen. 10. Aarg

17.* Musik og Handel. [Heri en løbende Fortegnelse over nyudkomrie Musikalier.] Red. 14. 0. Rickfelt. 15. Aarg.

18.* Musik og Samfund. Red. V. Rehling. 3. Aarg. Nr. 5-10.

19.* Musik-Aniatøren. Red. H. C. Larsen. 3. Aarg. Aarhus.

20.* Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme. Red. A. Tamm, A. Dahl, E. Jacobson Lilius, H. Bering Liisberg. 8. Aarg.

21.* Ord og Toner. Reel. K. Rostgaard-Frølinc. 9_ Aarg.

22.* Sangerbladet. Red. 0. Th. Christensen. 23. Aarg. Aarhus.

23.* Solisten. Red. V. Hedemann. 24. Aarg.

III Almindelig musikhistorie

24. Erik Abrahamsen: -Musikalske Laari. Aalb. Stiftst. 25. Jan.
- : Nationernes "'Musik. Aalb. Stiftst. 6. Febr.

25. Kai Aage Bruun: Musikansknelse i historisk Perspektiv. Socialdem. 25. Jan.
Se ogsaa Nr. 63.

Tidsperioder:

26. Erik Abrahamsen: Moderne Musik. Aarh. Stiftst. 16. Jan.

27. Jürgen Balzer: Lidt snak om børn, musik og negre. [BI. a. om Teorier om Musiks Oprindelse.] Ekstrabl. 19. Febr.

28. Erling Winkel: Neoklassicismen. Musik og Samf. S. 57-60, 62.

29. Nils Schiørring: Det 19. Aarh.s nationale
Skoler. Mus. o. Sanif. S. 65-67, 70.

30. Jürgen Bal Zer: Den musikalske Impressionisme. Mus. o. Samf. S. 73-75, 78.

31. Erik Abrahamsen: Malende Musiktitler. Aalborg Stiftstid. 15. Sept.

32. Povl Hamburger: Musikken paa . Museum. Jyll.posten, 12. Nov.

33. Paul Diderichsen: Lærkes.ang over Slagmarken. Berl. Aft. 17. Nov.

34. Knudåge Riisager: Romantik eller ej Nat.tid. 28. Nov.
Se ogsaa Nr. 485.

K i r k e I i g M u s i k:

35. Hans Pedersen: Verdens mest sungne Salme. [Vor Gud han er saa fast en Borg.", Horsens Folkebl. 18. Marts.

36. N. O. Raasted: Passionsmusik. Thisted Amts Amts Avis 25. Marts.

Se ogsaa Nr. 134, 445, 446.

Dramatisk Musik:

37. Sven Møller Kristensen: Den forældede, men forædlende Opera. Socialdem. 2g. Jan. Bemærk. af Johs. Fønss, 4. Febr., af Møller Kristensen 12. Febr.

38. Jørgen Bentzon: Er Operaen en forældet Kunstform? Pol. 7. Febr. I

39. Torben Krogh: Den romantiske Opera. Mus. o. Samf. S. 49-51.

40. Børge Friis: Operaens Fødsel. Aalb. Stiftst. 3. Nov.

I n s t r u m e n t a l musik:

41. Povl Fledelius: Kammermusik. [Fortsat fra 1943.] Lev. mus. S. 124-28, 151-53, 215-20.

42. Vagn Holmboe: Symfoni, koncert og nutidens musik. Lev. nius. S. 233-38.

Dansemusik, Jazz:

43. M. Müllertz og B. Kisbye: Jitterbug. Salinons. Leks. Tidss. Sp. 1300-02. *

44. International Selskabsdans. Sst. Sp. 316

45. Jürgen Balzer: Jazz - eller ikke. Ekstrabl. I. Maj.

46. Suen Møller Kristensen: Dans og Swing. Socialdem. 13. Aug.

47.' H. Pariassié: Jazzmusik og Swing. Overs. af Sv. Møller Kristensen. 158 S. (Hertil Bernh. Christerisen i Da. ~'Musiktidss. S. 120-21, Børge Roger Henrichsen i Socialdem. 18. Apr., N. Schiørring i Nat.tid. 15. Apr., Erling Winkel i Jyll.posten 7. Juli. - Se ogsaa Nr. 4,5.)

Koncertliv, Radio, Grammofon:

48. Jürgen, Balzer: Virtuoser. Ekstrabl. 18. Dec.

49. Søren Sørensen: Pausesignaler. Vore Damers Jul, S. 58-63.

50. Penrod: [Om nye Grammofonplader.!, Mandens Bl. Nr. 1-5, 7, 11.

51. Clifford Hinman: [Om Grammofonindspilninger af Bach og Brahnis.] Mandens B I. Nr. 1.

52. Erling Winkel: Nye Graninioforiplader. Da. Musiktidss. S. 20-21, 4,1-45, 64-65, 87-88, 107-08.

53. Th. Lumbye: Fra Fonografen til Grammofonen. Socialdem. 7. Febr.

54. Børge Friis: Ny Grammofonmusik. Aalb. Stiftst. 13. Marts, 2. Aug., 26. Aug., 12. Okt., 16. Nov., I. Dec.

55. Otto Bing: Har Grammofonen udspillet sin Rolle? Grammofonbranchen Nr. 6.

56. Knud Hegermann-Lindenerone: [Smaa Grammofoncauserier.1 Berl. Tid. 31. Aug., 7. Sept., 25. Sept.

57. Elektrificerede Grammofonplader. Salmons. Leks. Tids. Sp. 1010-11.

58. Corno [J. Balzer] : Discophilos. Lev. mus. S. 273-75.

Samfundet og Musiken:

59. Wald. Wolsing: »Musikalske Frimærker«. Da. Musiktidss. S. 5-10.

Musikinstrumenter:

60. Gunner Jørgensen: Fra Vandorglet til vore Dages elektriske Instrument. Aalborg Amtst. Till. 5. Marts.

61. Karen Sander: Blokfløjten. Mus. o. Samf. S. 68-70, 76-78.

62. Alexander: Saxofonen 100 Aar. Mus-Amat. Nov.

M u s i k - P e r s o n a I i a:

63.* Ejnar Jacobsen og Vagn Kappe Z: Musikkens Mestre. 468 S.

64. Johs. Fønss: Kunstneres Nervøsitet og Overtro. Solisten Nr. 10-12.

65. Erik Abrahamsen: Den store Kanonér. [Kuhlau og Beethoven.] Aarh. Stiftst. 20. Dec.

VI. Dansk Musikhistorie

66. Erik Abrahamsen: Dansk Musik. Aalb. Stiftst. 23. Juli. Ogsaa i Fyns Stiftst. 4. Aug.

67. Niels Friis: Tonernes Hyldest til Kongen [gennem Tiderne.] Aarh. Stiftst. 26. Sept.

Se ogsaa Nr. 5.

Folkelig Musik og Dans:

68. Arthur Arnholtz- og Karl Clausen: Folkevisen, Bibliografi. Lev. mus. S. 97-101.

69.* Beskrivelse af gamle danske Folkedanse. I. 5. Opl. 36 S. Kolding.

70.* Sv. Clemmensen: Vejledning for Ledere i Folkedans. 20 S.

71. Jon Galster: Et upaaagtet Stykke Folkevise. [Sangleg.] Holbæk Amtst. 29. Marts.
Se ogsaa Nr. 409.

72. Viggo Bitsch: Musik paa Lægdsgaarden. Da. Kirkemus. Tid. S. 52-54.

73. Jørgen Hatting: Skillingsviserne. Nat.tid. 6. Aug. Bemærkn. af Nils Schiørring 22. Aug.

74. J. M. Jensen: Sangen i Ungdomsforeningerne. Jyll.psten 14. Aug.

75.* Tage Maarssø: Musikliv paa Landet. Aarh. Stiftst. 24. Maj.
Spillemænd, se Nr. 192.

77. Sven Møller Kristensen: Bær os paa en Avis ind i Paradis. [Misforholdet mellem Ord og Melodi i de Sange, man lærer Børn.] Socialdem. Till. 4. Juni.

78. Jens Sigsgaard: Hvorfor leger vi sangleg. Vore Børn, S. 9-11; Bemærkn. af Berthe Wulff S. 32-33, af Sigsgaard S. 32-33.

79.* Anna Wulff: Sange og Sanglege for Smaabørn. 96 S.

K i r k e m u s i k:

80.* Emfflus Bangért: Gudstjenestemusik. (Særtryk af Haandbog i Kristendomskundskab. VI.) 64 S. Se hertil Da. Kirkemus. Tid. S. 16-17 og Da. Kirkesangs Aarsskr. S. 32-42.

81. Essex: Bryllupsmusiken i vore Kirker. Solisten Nr. 2.
Se ogsaa Nr. 146, 189, 190.

Gudstjeneste. Liturgi.

82. Svend Borregaard: Et Højmesseforslag. Kirken og Tiden. S. 26-28.

83. Anton Mikkelsen: Nogle Bemærkninger til de to Forslag til Forbedring af Gudstjenesteformen. Menighedsbl. S. 28-29.
Bemærkn. af Sv. Lyndrup S. 29-30,
af P. Thorø Larsen S. 81-82.

84. N. V. Fæster-Nielsen: Nadverritual udenn Nadverlære.
[Dansk Kirkesangs Forslag til Højmesseliturgi.] Tidehverv, S.22-24. Bemærk. af P. Thorø Larsen S.

83-84, af Fæster-Nielsen S. 106-07.

85. Udkast til nadverritual. Tidehverv S. 71-72.

86. Erling Winkel: Omkring det nye Liturgi Forslag. Jyll.posten I. Maj.

S a 1 m e r

87. Helge Dahn: Det sønderjydske Salmebogsforslag. Medl. bl. f. Da. Org.- o. Rantorsamf. S. 1-5.

88. Harald Vilstrup: Salmebogssagen. Da. Kirkesangs Aarsskr. S. 5-19.

89. Knud Koch: Lidt om den svenske Salmebog - og dens Forhold til den danske. Da. teol. Tidss. S. 34-53, 85-106.

90. Thade Petersen: Bidrag til Den sønderjydske Salmebogs Historie. Sønderj. Aarb. S. 45-91.

91. A. Rom Larsen: Salme og Melodi. Fyns Venstrebl. 6. Febr.

92. Helge Dahn: Det grundtvigske Salmebogsforsfag. Medl.bl. f. Da. Org.- o. Kantorsamf. S. 81-85.

93. Ejnar Thomsen. Det grundtvigske Salmebogsforslag. Da. Kirkeliv... S. 79-87.

94. Svend Borregaard: Det grundtvigske Forslag til en dansk Salmebog. Kirken og Tiden S. 152-55.

95. Uffe Hansen: Det grundtvigske Salmebogsforslag. Højskolebl. S. '153-64, 178-80.

96. Retningslinier for en ny Salmebog. Da.Udsyn S. 183-91.

97. Edv. Pedersen: Det grundtvigske Forslag til en ny Salmebog. Bavnen Sp. 185-91.

98. Niels Petersen: Det nye Salmebogsforslag. Menighedsbl. S. 198-99.

99. Salmebogen og det nye Salmebogsforslag. Højskolebl. S. 247-48.

100. Anton Mikkelsen: Forslag til Dansk Salmebog. Menighedsbl. S. 357-60.

101. Vilh. Gregersen: Randnoter til Salmebogsforslaget. Menighedsbl. S. 384-85.

102. P. Munch Madsen: Hvad synger vi ved Begravelser? Menighedsbl. S. 417-19.

*103. Gudmund Schiøler: Det grundtvigske Salmebogsforslag. Præsteforen.s Bl. S. 44145.

104. N. J. Rald: Det grundtvigske Salmebogsforslag. Præsteforen.s Bl. S. 693-97.

105. Jens C. Andersen: Julesang. Aalb. Amtst. 19.Dec.

106. Niels Petersen: Julesalmer: Roskilde Dagbl. 21. Dec.

107. Ernst Fr. Hansen: Det kimer nu til Julefest. [Om Julesalmer.] Indre Missions Tid. S. 624-26.
Se ogsaa, Nr. 13-t, 170, 171, 362.

Katolsk K i rkemu si k:

108. B. Husson: Træk af den katolske Salmebogs Historie i Danmark. Kat. Ugebl. S. 51 -52.

109.- : Søndags-Messebogen. Sst. S. 67-69, 85-86.

110.A. J. Lutz 0. P.: Bøn og Musik. Sst. S. 737.

111. Ingeborg Soelberg: [Om de katolske Kirkekors Vilkaar i Danmark.] Sst. S. 29.
Bemærkn. af V. Kallan S. 59, 62, af
Ingeborg Soelberg S. 108-09.

112. Benedict Steuart 0. S. B.: Katolsk Liv og Liturgi. Sst. S. 531-33, 549-50, 56364, 579-80, 598-99, 611-12, 625, 627, 647, 651.

113. - : Om at tage Del i Messen. Sst. S. 723-24, 739-40.

T e a-te rm u s i k:

114. Nils Schiørring: Teater og Film i 1943. Nat.tid. I. Jan.

115. - : En Basunvirtuos EF. A. Belckel paa
Besøg for Hundrede Aar siden [Indtryk
fra det kgl. Teater]. D. kgl. Tea.s Progr. Jan.

116. Kaj Smith: En Teaterskandale for -150 Aar siden. Fædrel. 6. Jan.

117. Niels Friis: Ved Pauken og Trompeterne i det kgl. Kapels første Teater-Aar. Da. Musiktidss. S. 25-29.

118. Peder Lynged om det kgl. Kapels Instrumenter. Berl. Tid. 8. Okt.
Se ogsaa. Nr. 473.

0 p e r a:

119. Kaj Smith: »Lohengrin« og Danmark. Fædrel. 17. April.

120. Jürgen Balzer: Operaens Forfald. Ekstrabl. 26., 27. Juni; Bemærkn. af Lavard Friisholm 28. Juni, af Finn Høffding 4. Juli, af Martellius Lundquist 5. Juli.

121. Sven Lunn: Dansk Opera. Nat.tid. 10. Juli.

122. Gerh. Schepelern: Opera i Danmark. Lev. mus. S. 261-66.

B a I I e t:

123. Sigvard Bernadotte: Den danske Ballet. D. kgl. Tea.s Progr. Jan.

124. Sv. Kragh-Jacobsen: Margot Lander fortæller om Balletten. Berl. Tid. 1. Jan.

125. Kaj Sniith: Besøg hos Balletten. Fædrl. 30.Jan.

126. Balletbørnenes Liv bag Kulisserne. Sst.

7. Febr.

127. - : En Ballet bliver til. Sst. 27. Febr.
Se ogsaa Nr. 204.

Pantomime, Revy, Kabaret:
128. Kaj Nielsen: Paa Rejse med Pjerrot. Socialdem. Till. 30. April.
Se ogsaa. Nr. 165 a, 167 a, 168 a.

129. Sv. Kragh-Jacobsen: Fra Sommerrejsernes røde Traad til vore Dages Show og Kabaret [Interview med Oscar Holst.] Berl. Tid. 30. April.

(fortsættes)

Årgang 22/1947, nr. 03