Foreningerne

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 03 - side 84-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningerne

ank Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16. Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576. Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand),

Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen,

Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingserz, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike.

Sekretær og juridisk Konsulent: Højeste-

retssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, Københavns K., Tlf. Central 2270 og

~1

Palæ- 7576.

Dansk Komponisi Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag- 10 14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høff ding, Sv. E. Tarp, Vagn Ho lm b o e.

Juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Xusikp.-iedagogisk Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 16-17 z,

f ru Gerda v. Billow, Skt. Thomas Allé 1, V. Tlf. Vester 2276 y.

Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager C)739. Finn Høffding (næstformand), Kastelsvej 1, ø. Tlf. øbro, 3619. Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, Nr. Tlf. Taga 6772. ,Gerdav.Bålow (sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Kristian Riis, Ingeborg S1røyberg.

Finn Høff ding.

Paa M. P. F.s Generalforsamling d. 26. Februar udnævntes Finn Høffding een-stemmigt - og under øredøvende Bifald - til Æresmedlem af Musikpædagogisk Forening. Om nogen maatte være præde.-stineret til denne Ære, saa er det Finn Høffding. Under hans mangeaarige kloge ,o,,~ initiativrige Førerskab blev de af højst

11

fortjenstfulde Forgængere paabegyndte Reformer af Musikundervisningen bragt paa Højde med Tiden og kulminerede med Affattelsen af det omfangsrige Kompleks af skærpede Krav, hvis Ordlyd er nedfældet i den ministerielle ' Bekendtgørelse fra 1940 angaaende den musikpædagogiske Eksamen. En imponerende Indsats, og hvilket Offer af Tid og Kræfter. Til Lykke for os, at en saadan Mand stod for Roret i en betydningsfuld Epoke og ved sin inciterende Personlighed formede ,og pr.-)egede det nye Liv i Musikpædagogikken.

Finn Høffding er en Mand, der i sjæl«len Grad besidder sine Meningers Mod. Dette i Forbindelse med hans Retsindiglied, Klarhed i Tanken, høje Kultur - en Slægts,arv - og elskelige bredtfavnende Menneskelighed har skabt hans uafrystelige Popularitet, ikke alene indenfor M. P. F., men overalt i de Kredse af vort Musikliv, som han er kommet i Berøring ined. Naar han nu trækker sig tilbage for bedre at kunne hellige sig sin kunstneriske Virksomhed, saa betyder det naturligvis ikke, at han har inistet Interessen for ,os, tværtimod, vi vil med Sikkerhed kunne gøre Regning, paa, at han stadig holder ~et. øje aabent med Foreteelserne indenfor M. P. F., og Bevidstheden heroin vil forpligte os yderligere. Vort ønske skal da være, at Finn Høffding nu maa faa, Lejlighed til at samle sig om Frembringelsen ;af de Værker, som han skylder os f ra sin

talentfulde Pen. Thorvald Nielsen.

oreningerne

Referat af den ordincere Generalforsamling.

Generalforsamlingen fandt Sted Onsdag d. 26. Februar i Grønningens Selskabslokaler. Tilstede var ca. 50 Medlemmer og hele Bestyrelsen med Undtagelse af Finn Høffding og Ingeborg Strøyberg, der beg

Z",

ge paa Grund af Sygdom havde meldt Afbud.

Forinanden bød velkommen, og Traditionen tro val-~tes Overretssagfører Otto Fabricius til Dirigent. Overretssagføreren takkede for Valget, konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav derefter Ordet til Formanden.

1) Thorvald Nielsen mindedes først de Medlemmer, der var afgaaet ved Døden i Aarets Løb. Iøvrigt henviste Formanden til sin Beretning, der stod trykt i forrige Nummer af Bladet.

Beretningen gav ikke Anledning til Debat og den godkendtes eenstemmigt.

2) Kassereren aflagde Regnskab for M. P. F.. Paul Fledelius gjorde opniærksom paa, at Kassebeholdningens Stigning skyldtes, de ekstraordinære Indtægter fra Tuborgfonden og den interskandinaviske musikpædagogiske Kongres. Takket være disse Indtæ~ter har det været Foreningen muligt at overkomme de efterhaanden meget store Udgifter. Yderligere henviste P. F. til den Post, der under Aktiver er opført med 535 Kr., hvilket er det Beløb, der indtil for nylig har staaet deponeret i' Christiania Bank som M. P. F.s norske Indtægt fra Kongressen. Pengene er nu overført til Foreningens Bankkonto med 538 Kr.

Otto Fabricius aflagde Regnskab for Musikpædagogisk Forenings Medlems- og Elevlegat.

Begge Regnskaber godkendtes eenstem

~1

migt.

3) Formanden genvalgtes med Akklama-

t'

tion.

4) Else, Printz, Poul Fledelius og Otto

Z",

Fabricius genvalgtes eenstemmigt.

Finn Høffding ønskede at fratræde. Da Bestyrelsen anser 8 Bestyrelsesmedlemmer for tilstrækkeligt, var der ikke foreslaaet.

z,

en Stedfortræder. Forsamlingen tiltraadte dette Synspunkt.

I Anledning af Finn Høffdings Fratræden talte Thorvald Nielsen om. Finn Høffding og hans Arbejde i~idenfor M. P. F. Til Slut foreslog Th. N. Finn Høffding udnævnt, som Æresmedleni af M. P. F., hvilket Forsamlingen bifaldt med stor Akklamation. (Vi henviser til Th. N.'s Artikel andetsteds i Bladet).

5) Inger Raasløf genvalgtes eenstemmigt. som Suppleant.

6) E. Dyekjær genvalgtes eenstemmigt som Revisor.

7) Lovændringen Paragraf 19 b, 2. Stk., hvor der efter Ordet 4 skulde tilføjes »4 henholdsvis 5«, vedtoges eenstemmigt og med alles Stemmer.

8) Esther Niels~~n foreslog, at Medlemmer ved visse Lejligheder skulde bære et Emblem. Da Forslaget ikke var blevet indsendt rettidigt forud for Generalforsamlingens Afholdelse, kunde det ikke komme til Afstemning. Bestyrelsen lovede derfor at optage Forslaget til Overvejelse.

Frk. Jærbek spurgte, om Foreningen nu havde to Medlemsblade. P. Fledelius svarede, at Foreningen altid havde haft DMT

Z,,

og for en kortere Aarrække »Levende Musik« som Medlemsblad. DMT staar stadig som Hovedmedlemsblad. »Musikpædagogen« skulde helst kunne bære sig selv. Bestyrelsen vilde dog gerne bevare dette Blad, saa vidt det kan lade sig gøre.

Margit Kirk foreslog DMT som eneste Medlemsblad, idet hun ikke anser »Musikpædagogen« som tilstrækkelig lødig. Andre anbefalede at beholde »Musikpædagogen«.

Aage Andersen efterlyste Minimumshonoraret. P. Fledelius gjorde Rede for Spørgeskemaernes f oreløbige Resultat, som viser, at de fleste foreslaar et Minimumshonorar paa 5 Kr. i Timen. Gerda v. Billow anbefalede et Minimumshonorar, som vilde være en Støtte for Medlemmerne i deres rimelige Krav og beder om Medlemmernes Udtalelser. Man enedes om snarest at debattere Spørgsmaalet igen.

Derefter hævedes Generalforsamlingen.

Efter Generalforsmalingen fandt Foreningens første Aarsfest Sted under de hyggeligste og fornøjeligste Former med forskellig Underholdning ved Smørrebrødsbordet. Først sent skiltes Medlemmerne for at naa den sidste Sporvogn.

I anledning af Mogens Heimann's anmeldelse i »levende musik« af Gerda v. Billows bog: »Moderne Violinteknik og dens systematiske Opbygning« har M.P.F. afholdt to diskussionsaftener, 31/ 1 og 22/2.

Første aften indledte Mogens Heimann diskussionen med hovedsagelig at behandle de af forfatterinden forfægtede afspændingsprinciper og óvelser. Mogens Heimann mente, at saadanne Bvelser ikke

i normale tilfælde - kunde siges at være gavnlige. De kunde let fóre til det modsatte resultat, idet eleven ved at tænke og arbejde bevidst fysiologisk, i sin iver for at gåre det rigtige snarere hemmedes i den naturlige ubesværede spillemaade.

Med et kartotekkort viste Mogens Heimann f.eks., hvorledes en elev af psykiske grunde indtog en ,,,,,al (ufordelagtig) stilling og derved foretog ufrie og spændte

ev - aelser - o«,, dokumenterede at eleven efter at være bleven af med »Koniplekset« - var istand til at spille med den fornådne afspænding.

Gerda Alexander anerkendte de psykologiske aarsager til spændinger, men imódegik Mogens Heimann m. h. t. den bevidste afspænding ogsaa i normale tilfælde.

Emil Telmanyi ydede aftenen mest indgaaende behandling af bogen, baade med kritik og anerkendelse. Han angreb bogens titel, idet han syntes indholdet ikke dækkede denne; han savne de bl. a. onitale af en saa vigtig ting som: violinholdningen. Han mente ogsaa, at et og andet paa grund af uklar fremstilling., kunde misforstaas. Han roste med rette forfatterindens syn paa, at den musikstuderendes indstilling i fórste instans maa være den musikalske og udtalte sin beundring for Gerda v. Billows store indsats ved udgivelsen af et saadant værk.

Den anden aften fik ikke det programmæssige forløb, idet Emil Telmanyi ved en misforstaaelse ikke kom for at indlede med en fuldstændig gennemgang af bogen. Gerda v. Bålow blev derfor stillet overfor den vanskelige opgave: »at faa en aften ud af det«. Hun valgte punkt for punkt at imbdegaa Mogens Heimanns kritik, hvilket hun selv beklagede at maatte góre uden sin opponents tilstedeværelse.

I den paafølgende diskussion deltog Thorvald Nielsen, som foruden den musikalske indstilling hos eleven, paapegede det absolut nódvendige haandværksni,,,essige - mere tbrre -arbejde. I denne betragtning stóttedes han energisk af Helene Berg, som fortalte om sine erfaringer ved Prags Musikkonservatorium (Sevcikmetode).

Endelig lovede violinfysiologen Anker

Garff - ved en forhaabentlig fortsat dis-

kussion - ståttet af sit omfattende mate-

riale at komme med et indlæg, særlig

med henblik paa violinholdningen og spil-

leteknik. Maude Salomon.

Det unge Tonelkunsitnerselskab

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 1113. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Tealertelefon: Byen 726 ' Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Johan Bent-zon, Emdrup Banke 159, ø. Tlf. Ryvang 836 x.

De Medlemmer, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i næste Sæson, bedes inden 1. September indsende skriftlig Anmodning til Kontoret, Kronprinsessegade 26, K. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflægge Prøve. Prøven vil antagelig finde Sted i første Halvdel af September.

Det unge Tonekunstnerselskabs ordinære Koncertrække har i den forløbne Sæ,son indeholdt een Orkesterkoncert, 4 Kammermusikkoncerter ol, 5 Unge Aftener.

Ved Orkesterkoncerten, hvor Unge Tonekunstneres Orkester medvirkede~ under Ledelse af Lavard Friisholm, fremførtes Erling Brenes Concerto for Orkester samt to udenlandske Nyheder, nemlig: Moerans Violinkoncert med Professor Henry Holst som Solist og Bela Bartoks sidste Orkestervæ-rk.

Programmet til den første Kammermusikkoncert bestod af Olivier Messiaens »Quatuor pour la Fin du Temps« ol,, Paul Hindemiths nye Stryg-ekvartet. Disse Værker vakte den største Opmærksomhed ved deres Fremførelse i London ved den internationade Musikfest i Juli 1946, og de fik deres første danske Opførelse ved denne Koncert.

Den anden Kammermusikkoncert var sammensat af svenske og danske Nyheder, og den tredie var lagt i Hænderne paa Trio Moyse fra Paris, som havde sammensat et mecet alsidigt Program med nyere fransk Musik, og den fjerde Koncert var helliget Jørgen Bentzon og Knudåge Riisager i Anledning, af d'Herrers 50 Aars Fødselsdag.

Ved de unge Aftener har en Række af Selskabets Medlemmer faaet deres første offentlige Optræden, og den ene af disse Aftener - har været overladt til Aalborg Kammermusiksammenslutningen »Pro musica«.

I Slutningen af forrige Sæson afholdtes en Folkekoncert paa Thorvaldsens Museum og i Samarbejde med den svenske Sektion en dansk-svensk Kammermusik

koncert i Lund, hvor danske Kunstnere varetog det danske Del af Programmet. I den norske Musikuge i Maj 1946 deltog Det unge Tonekunstnerselskab med en Kammermusikkoncert.

I Samarbejde med det kommunale Fortsættelseskursus for Sprog og Handelsfag har der været afholdt forskellige Foredrag og Kammermusikforanstaltninger. En til i Marts planlagt Orkesterkoncert maatte desværre udsættes til næste Sæson paa Grund af man-flende Brændsel til Opvarmning af Lokalet.

Vi takker Københavns Kommune for den Sum Kr. 5000, der har været stillet til vor Raadighed, ol', vi takker navnlig fordi denne Sum for næste Sæson er forhøjet. til Kr. 6000.

Der har siden forrige Sæsons Afslutning været. en Medlemsafgang paa 47 og en Tilgang paa 92 saa Medlemstallet for Tiden er 755.

Som Resultat af en Række Forhandlinger mellem Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponistforening, Musikpædagogisk Forening, Tidsskriftet Levende Musiks Redaktør Magister Gunnar Heerup og Det unge Tonekunstnerselskab opnaaedes des Enighed om en Sammenslutning pr.

Z--,

V, 47 af Dansk Musiktidsskrift og Levende Musik. Sverre Forchhammer f ratraadte som Følge heraf med Udgangen af 1946 som Redaktør af Dansk Tmusiktidsskrift, og

:I

vi vil gerne benytte Lejligheden til at takke Forchhammer, fordi han i sin Tid var villig til at overtage Bladets Redaktion med den Mulighed for øje at maatte fratræde allerede ved Aarets Udgang, idet

t,

Forhandlingerne om en eventuel Sammenslutning mellem de to Tidsskrifter allerede paa daværende Tidspunkt havde været i Gang i nogen Tid, men var udskudt indtil videre paa Grund af Levende Musiks forsinkede og uregelmæssige Udgivelse.

b

Ma-,,,ister Gunnar Heerup ansattes derefter sammen med Magister Søren Sørensen som Redaktører af Dansk Musiktidsskrift fra første Januar 1947 at regne, og man disponerede med en Forhøjelse fra 10 til 12 Numre aarligt samt med et forøget Sideantal ol,.., Bladet blev givet i Kommission hos Gads Boghandel.

Desværre viste det sig, at Bladets første Nummer indeholdt Stof, der i forskellige Kredse vakte saa kraftigt Anstød, at Dansk Tonekunstnerforening i Skrivelse a f 24/:! 1947 meddelte Afbrydelse af sit Medudgiverskab, medmindre Redaktørerne omgaaende blev afskedigede.

Dansk Kornponistforenin,,,, indtager i Skrivelse af "/~ et lignende Standpunkt under særlig Henvisning til, at der i »Dansk Musiktidsskrift Nr. 1 1947 især Side 24 Spalte 2 mod Foreningens Næstformand N. 0. Raasted er fremsat grove, uvederhæftige og for Foreningens Interesser skadelige Meddelelser, hvorved man mener, at Redaktørerne har overtraadt den Ytringsfrihed, som Redaktører maa have i et saadant Forhold«.

Fra Domorganist Raasted er der i Anledning af de i de nævnte Meddelelser indeholdte Beskyldninger for at have foranstaltet ]Koncerter for Medlemmer af den tyske Værnemagt blevet anlagt Injuriesag z:, mod Magister Heerup.

De udgivende Organisationer har der-

efter holdt et Møde for at drøfte Dansk

Musiktidsskrifts Fremtid, o,,, som Følge af

dette Møde indkaldte Det unge Tonekunst-

nerselskab til Bestyrelsesmøde til Fore-

læggelse af de ved førstnævnte Møde drøf-

tede Retningslinier, nemlig øjeblikkelig

Afskedigelse af Dansk Musiktidsskrifts

Redaktører, dersom den af Domorganist

Raasted mod Gunnar Heerup rejste

Injuriesag afgøres i Raasteds Favør, og

- dersom nævnte Injuriesag afgøres i

Heerups Favør, Optagelse af en ny

Drøftelse . indenfor de udgivende Orga-

nisationer, for at overveje, hvorvidt en

øjeblikkelig Afskedigelse som Udtryk for

.Misbilligelse af den Maade, hvorpaa Raa-

sted-Sagen er rejst samt forskellige ,,indre

Forhold i Bladets redaktionelle Linie -

alli«evel bør finde Sted -, eller kan æn-

dres til Afskedigelse med A-arets Udgang

z,

med den Mulighed for øje, at der til den Tid kan opnaas et nyt Kontraktforhold, der kan sikre niod at fremtidige Artikler kommer til at støde an niod de udgivende Forenin,ers Interesser og Opfattelse af Sømmelighed. Denne sidste Form for Afskedigelse kan dog ifig. Kontraktens § 7, Stk. 2, kun finde Sted med samtlige Foreningers Samtykke.

Det unge Tonekunstlierselskabs Bestyrelse gik - med Undtagelse af eet enkelt Medlem, der ønskede Redaktørernes omgaaende Afskedigelse - fuldt ind for begge disse Eventualiteter.

Ved det internationale Selskab for nutidig Musik's 20. Musikfest i London i Juli 1946 deltog Johan Bentzon og Formanden som delegerede for Det unge Tonekunstnerselskab, der som bekendt udgør den danske Sektion af dette Selskab. Det var med stor Beklagelse, at man havde modtaget Meddelelse om, at ingen af de til Bedømmelse indsendte danske Værker var antaget til Opførelse ved denne.Musikfest.

Det var derfor med saa meget større Tilfredsstillelse, at det ved det første Delegeretmøde baade lykkedes at faa Musikfesten for 1947 til København, samt faa Johan Bentzon indvalgt i Juryen til denne Fest. Jurymødet til Udvælgelse af Værker fandt Sted her i København sidst i Januar. Desværre blev Bentzon syll lige de Dage, men erstattedes af Kapelmester Erik Tuxen som Suppleant, og Resultatet var for Danmarks Vedkommende saare ,lædeligt, idet tre af de indsendte Værker blev antaget til Opførelse, nemlig: Vagn Holniboe: Symfoni Nr. 5, Herman Koppel: Sextet for Blæsere og Klaver samt Niels Viggo Bentzon: Partita for Klaver. (De øvrige indsendte Værker var Tarp: Klaverkoncert, Schultz: Une amourette for Blæserkvintet og Otto Mortensen: Blæserkvintet).

Juryens Medlemmer var foruden Erik Tuxen ' Sten Broman, Sverrig, Andre Souris, Belgien, Raphael Kubelik, Czeehoslovakiet og Hugo Weisgall, U. S. A.

Som Følge af den genoptagne Forbindelse med de øvrige Sectioner af det internationale Selskab er der kommet en kraftig Udveksling af Nodemateriale i Gang, og vi har med Glæde konstateret flere udenlandske Opførelser af dansk Musik foranlediget af vor Tilsendelse af Materiale, og vi takker i denne Forbindelse de forskellige Musikforlag, som venligst har stillet Materiale vederlagsfrit til vor Raadighed.

Som Følge af det Tilbageblik, der altid ligger til Grund for en Aarsberetning, vil vi desuden udtale vor hjærtelige Tak til Undervisningsministeriet og den kulturelle Fonds Bestyrelse for ydet Tilskud. Vi takker Koda baade for Tilskud og for de overordentlig fordelagtige Vilkaar, der altid bydes os ved Arraiigementet af vore Koncerter. Vi takker Direktionen for det kgl. Teater for Adgang paa lempelige Vilkaar til Opera- og B-alletforestillinger. Vi

Z,,

takker Statsradiofonien for Adgang til Torsdagskoncerternes Generalprøver og vi takker Fru Foberg Petersen og Inspektør Kai Friis for udmaerket Hjælp ved Tilrettelægningen af vore Koncerter, - og tilsidst beder vi alle - Dirigenter, Ensembler og Solister modtage vor hjærtelige Tak for hver enkelt Bidrag til den forløbne Sæson, og vi vil ogsaa i denne Forbindelse rette en Tak til Ludvig Branisen, der udtræder af Bestyrelsen efter eget ønske baade for de Aar han har været Medlem af Det unge Tonekunstnerselskabs Bestyrelse og for den Tid han virkede som For,mand for Bestyrelsen for Unge Tonekunstneres Orkester.

Årgang 22/1947, nr. 03