Musiklivet

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 03 - side 79-81

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

Musiklivet

Danmark

Det kgl. Teater

Don Giovanni fik den 18. April sin 350. Opførelse paa det kgl. Teater. Ved denne, Lejlighed optraadte Ruth Guldbæk som Zerlina for første Gang.

// Fløjtenisten Prebeiz Rasmusseiz er

efter Konkurrencen i Maj ansat i det kgl. Kapel.

// Det A-gl. Teater har nu endelil.. faaet sit Orgel. Det er skænket af en Kreds Privatinænd og bliver i Sommer installeret i

n

Scenerummets Bagrund. Orglet har 36 Stemmer og er bygget af Starup. Det vil faa sin første Opgave i Johan Hye- Knudsens nye Opera »Kirke og Orgel«.

Musilkfester o. I.

Ved den internationale Korkonkurrence i Llangollen i Wales blev det danske Mandskor »Bel Ganlo« placeret som det tredjebedste. Nr. 1 blev det ungarske Arbejdersangkor fra Budapest, Nr. 2 det engelske Birkenhead-Kor.

// Næste Nummer af Dansk Musiktidsskrift vil blive et Særnummer i Anledning

I

af den internationale Musikfesl i Københa v n.

Tivoli

Klarinettisten Per Nørland, Trompettisten John Søderberg og Janitscharen Jørgen Danielsen er efter Konkurrence ansat ved Tivoli Koncertsals Orkester.

Konservatoriet

Paa given Foranledning meddeles det, at Det kgl. danske'Musikkonservatorium har ansat Landsretssagfører Ebbe Graae som Forretningsfører o,, juridisk Konsulent.

Foreninger

D. 30. April stiftedes »Dansk Musikbearbejderforening« paa Initiativ af Komponisten Herman Hoffmark. Den første Bestyrelse kom til at bestaa af Hoffmark, Vilfred Kjoer, Peter Deutsch, Hans Schreiber og Henry Hagemann. Foreningens Formaal er at arbejde for kunstnerisk og, økonomisk Beskyttelse af Musikarnangørers Arbejder.

// Ved Dansk Solistforbunds Generalforsamling d. 15. Maj blev Magnus Andersen genvalgt som Formand.

Legater

Koncertmester ved Statsradiofoniens Orkester Leo Haizsen fik d. 27. Februar tildelt »Peder Møller Prisen« for 1947 med 500 Kr.

// Bratschisten Gunnar Frederiksen har faaet tildelt Gudrun Wilhelm Hansens Le,,at.

// Violinistinden Ellen Birgilte Nielsen, der for Tiden bor i G~iteborg og er gift med Cellisten Guido Vecchi, hat'faaet tildelt Tagea Brandts Legat med 10.000 Kr.

// Den kulturelle Fonds Bestyrelsesraad har tildelt Komponisten Kai Normann-Andersen Lange-Müller Stipendiet.

Kirkemusik

Organist ved Nykobing F. Kirke,

Svend-Ove Møller, er udnævnt til Organist

z:,

ved Viborg Domkirke.

// Organist ved Jægersborg Kirke, Magister Finn Viderø, er udnævnt til Organist ved Trinitatis Kirke.

Fødselsdage og Jubilæer

Pianisten Hans Hammer fejrede (1. 16. Maj sit 25 Aars Jubilæum som Koncertpianist. Begivenheden markeredes veet en Klaveraften i Paleeets mindre Sal.

Kgl. Operasanger Magnus Andersen fyldte d. 18. Maj 60 Aar. Som 32aarig debuterede han i Oslo paa den daværende. »Opéra Comnique«, kom 3 Aar senere til Folkeoperaen i Wien, hvor Egisto Tango. var Dirigent. Senere knyttedes han til Operaerne i Mainz og Prag, indtil han i 1938 vendte hjem til Danmark og efter nogen Tids Forløb engageredes til Det kgl.. Teater. Han har siden Begyndelsen af Trediverne v,-~eret en søgt Sampædagog.

I z:,

Komponisten, Skolemanden og Sangpæ.dagogen Ejnar Jacobsen fyldte d. 9.Juni 50 Aar. Blandt hans Kompositioner har navnlig Ouverturen »Konen i Muddergrøften«, Korværket »Danmarksrejsen« og. c-mol Klavertrioen været Milepæle. Haa har gjort et stort Arbejde indenfor vor Tids folkelige Musikoplysning -og, som Leder af Ungdomsskolens Kor. Endvidere. er han Medforfatter til det store to Binds, Værk »Musikens Mestre«, der netop iaarforeligger afsluttet og som vil blive anmeldt i et af de første Numre af Dansk Musiktidsskrift.

Kgl. Kammersangerinde Ida Møller, yldte d. 2. Juli 75 Aar. Hun debuterede i 1894 som Nattens Dronning i »Tryllefløjten« og i de 32 Aar, hun derefter tilhørte, Det kgl. Teater, har hun i en sjælden Grad baaret Operaens Repertoire indenfor sit Felt. Blandt hendes mange Partier kan nævnes Zerlina, Liden Kirsten, Mimi, Michaéla, Grevinden i »Figaros Bryllup«, Rosina i »Barberen«, Aase i »Drot og Marsk« og Margrethe i »Faust«. Efter sin Afgang fra Teatret har Ida Møller kun sjældent sunget offentligt, men hun h-,,,.ir udfoldet en ri.., pædagogisk Virksomhed.

// Mogens W,51dike fyldte d. 5. Juli 50 Aar o« kan allerede se tilbage paa en næ

z' sten trediveaarig Virksomhed i Musikkens. Tjeneste. Allerede 1919 blev han Organi.~t ved Reformert Kirke; 1925 fik han Organiststillingen efter Laub ved Holmen~,Kirke og 1931 blev han Organist og Kantor ved Christiansborg Slotskirke.

Hans store Betvdning blev dog paa Korsangens Omraade. 1 1922 dannede han Palestrinakoret, der opnaaede international Berømmelse, og faa Aar senere Københavns Drenge- og Mandskor. Siden 1937 har han ledet Radioens Madrigalkor. Vi kan takke W,51dike for, at vor Kor-kultur herhjemme, selv efter international Maalestok, staar paa et saa højt Niveau.

Dødsfald

Fhv. Domkantor H. P. E. Hansen døde d. 28. Febr., 86 Aar gammel. Han blev ansat ved Frue Kirke i København i 1896 og var tillige Musiklærer samt Sanglærer ved Københavns Kommuneskoler og Pastoralseminariet.

// Kgl. Kapelmusikus Anton Hansen, afgik efter længere Tids Sygdom ved Døden i Begyndelsen af Marts. Anton Hansen blev ansat som Basunist i det kgl. Kapel i 1905, hvorfra han i 1942 tog sin Afsked af Helbredshensyn. Han var tillige Lærer ved Konservatoriet og udgav for nogle Aar siden en Basunskole, som nu danner Grundlaget for Undervisningen lierhjemme.

// Harpenistinden Marie Kjeldskov døde d. 9. April. Hun var Elev af Det kgl. Kapels Harpenistinde Agnes Dahl og har spillet Harpe i Tivoli Koncertsals Orkester fra 1903-46.

// Koncertsangerinden Johanne Kar~ stens døde (1. 4. Maj, 66 Aar gammel. Hun var oprindelig udgaaet fra Konservatoriet og har hævdet sig som en dygtig Sangerinde med omfattende Stemmemidler. Ikke inindst i Radioen har Fru Karstens gjort udmærket Fyldest gennem Aarene.

første Musikanmelder. Desuden udgav han i 1931 en udmærket lille Bog om Carl Nielsen.

// Koncert- og Operasangeren Erik Alsing døde d. I. Juli, kun 42 Aar gammel. Han havde væsentlig faaet sin Uddannelse i Italien og Frankrig og fik sin Debut i Tivolis Koncertsal i 1932. Han har sunget ved Operaer i Italien, men fik aldrig Indpas ved Det kgl. Teater. Netop, da Døden indhentede ham, skulde han have tiltraadt en længere Studierejse til Frankrig.

// Komponisten og Musikforfatteren Hugo Seligmann døde d. 8. Juli, 70 Aar gl. Efter sin Studentereksamen i 1896 studerede han i nogle Aar Musik, væsentligt tinder Carl Nielsen og Fini Henriques og gjorde sig fordelagtigt bemærket ved en R2ekke Kammermusikværker og Sange. I henved 40 Aar har han været »Politiken«s

Forskelligt

// Cellisten Louis Jensen har dannet en nv Kammertrio sammen med Leo Hansen og Folmer Jensen.

Kgl. Kapelmusikus Peter Mollerup var i April i Paris, hvor han fik opført egne Kompositioner i den franske Radio.

// Solo-Cellist i Aarhus Byorkester Edmund Fabricius har faaet Navneforandring til Fabild.

// Det Udvalg, som Undervisningsministeriet har nedsat til Behandling af Landsdelsorkeslersagen, har nu afgivet sin Betænkning, der gaar ud paa, at der oprettes 4 Landsdelsorkestre paa hver 64 Mand. Udgifterne til disse Orkestre vil blive ca. 3 Millioner Kr. om Aaret. Grundstammerne i Orkestrene bliver rimeligvis Byorkestrene i Odense, Aarhus o,,,, Aalborg. For Københavns..Vedkommende overvejer man -at gøre Tivoli Koncertsals Orkester til Landsdelsorkester for Sjælland og Lolland-Falster.

// Wilheln7 Hansens Musikforlag har stiftet en Filial i Stockholm under Ledelse af Gustaf Finemann. Afdelingen skal arbejde dels med at skaffe danske Kunstnere Engagementer i Udlandet, dels med Engagement af udenlandske Kunstnere i Danmark og Sverige. Samtidig har Willi. Hansens Koncertdirektion ansat Hr. Einer Gylling som Leder af Afdelingen for Koncerter i danske Provinsbyer.

Provinsen

// Aarhus oplevede i Marts en mindre Operasæson paa 5 Dage. Sangere fra det kgl. Teater og Aarhus Byorkester med Gerhard Schepelern. som Dirigent opførte Webers »Jæ111erbruden« i Oversættelse og Bearbejdelse af Holger Boland.

// Odense Byraad har vedtaget at forhøje Lønningerne til Odense Byorkesters Medlemmer. Ingerslev Jensen er fremdeles Kapelmester og Orkestret vil som sædvanlig ved Siden af Teatertjenesten give 8 Symfonikoncerter om Aaret.

Årgang 22/1947, nr. 03