Sagadrøm

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 03 - side 79-79

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Sagadrøm

I Dansk Musiktidsskrift 22. Aarg. 1947 Nr. 1 fandtes (ovenf. p. 18) med ovenstaa-ende Overskrift en af mag. art. Gunnar Heerup forfattet Artikel, der indeholder et Angreb paa Wilhelm Hansen, Musik-Forlag, for dettes Forhold til Udgivelsen af danske Komponisters, særlig Carl Nielsens Værker.

I denne Anledning har Forlaget under 18. Februar 1947 tilskrevet Formændene for Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening, Det unge Tonekunstnerselskab og Musikpædagogisk Forening

~1 11 ~1

saaledes:

»I Anledning af G. H.'s Artikel »Sa-a,elrøiii« Side 18-19 i Dansk Musiktidsskrift Nr. 1 1947 tillader vi os at forespørge, om det er med Deres Sanktion, at denne Artikel er optaget i Dansk Musiktidsskrift.

Da denne Artikel er lige saa misvisende som uretfærdig, maa vi beklage os over dens Fremkonist.

D'Herrer Formænd af Forenin-,erne vil sikkert til en vis Grad være orienteret om de faktiske Forhold med Hensvn til Udgivelsen af Værker af danske Komponister og værds,-ætte den Indsats Forlaget til enliver Tid har gjort paa dette Oniraade.

At nogle Komponister ikke deler vort Synspunkt o,,, er utilfredse, berettiger absolut ikke Hi-. G. H. til at fremkomme meddette usøninielige Angre]).

Asger ~Vilhelin Hansen.

Styend Wilhelin Hansen.«

Herp,a,,a har Organisationsformændene i Skrivelse af D. D. svaret saaledes:

»,,J Besvarelse af Deres Skrivelse af 18. Februar d. A. skal vi meddele, at liverken Frenikomsten eller Indholdet af den i Dansk Musiktidsskrift p. 18 indr N,kkede, af niag. art. Gunnar Heerup forfattede Artikel med Overskriften »Sagadroin« har

været os forud bekendt.

Det er de udgivende Organisationers ønske, at der i Dansk Musiktidsskrift skal veere Plads for en saglig Drøftelse af alle Spørgsmaal af Interesse for dansk Musikliv.

Skulde De derfor ønske til Imødegaaelse af det i Artiklen indeholdte Angreb paa Deres Forlagsvirksomhed at fremkomme med en nærmere Redegørelse, st-aar Tidsskriftets Spalter Dem aabne.«

København, den 11. Juli 1947.

sign. Hakoiz Børreseiz,

sign. Thorvald Nielsen,

sign. Kimdåge Riisager,

sign. Flemming Weis,

I Anledning af Dansk Tonekunstner Forenings Brev af 11. ds. skal vi oplyse, at vi for længe siden har forberedt Udgivelse af Studiepartiturer i stort Omfang af mange danske og udenlandske Værker, bl. a. Carl Nielsens Symfonier, som vi har paa Forlaget, samt hans Violinkoncert, sorn vil udkoninie snarest. »Det uudslukkelige« er under Optryk og vil foreligge i Handelen om ca. 14 Dage. Endelig kan vi oplyse, at vi udsender Partituret til Carl Nielsen: lste Akt af Operaen »-.~1,-iskerade« i Faksimile Udgave i Løbet af ca. 6 TN-laaneder. Saafremt det viser sig, at der er Interesse for dette Partitur, vil vi senere udsende hele Operaen »Saul og David« i Studiepartitur. Knud Jeppesen: »The Deum Danicum« foreligger snart fuldstændig færdigtrykt, idet doll Partituret endnu mangler, men vil udkoninie om nogle 2k1aaneder. Der vil ogsaa blive udsendt et Studiepartitur af »Te Deum Danicum«.

Med Hojagtelse Wilhelm Hansen.

Årgang 22/1947, nr. 03