uden titel

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 03 - side 62-62

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Den beklagelige Standsning, som Typografstrejken har paatvunget de fleste Blade, vil for Dansk Musiktidsskrifts Vedkommende blive gjort saa lidet følelig som muligt, idet vi vil forsøge i den resterende Del af Aaret at udsende Tidsskriftet med kortere Mellemrum end sædvanligt, saaledes at vi ved Aarets Slutning skulde kunne naa ol) paa de oprindelig planlagte 12 Numre. En ubetydelig Reduktion i Aargangens samlede Sideantal vil muligvis blive nødvendig som Følge af Papirprisernes 20 % Stigning i Begyndelsen af Juni iaar.

Dette første Nummer efter Strejkens Ophør er ifølge Omstændighederne belæsset med Meddelelser, der har hobet sig op i den lange Pause. Vi har derfor ikke kunnet tilvejebringe nogen tilfredsstillende Balance mellem det nødvendige og det behagelige.

Næste Nummer, som følger kort efter dette, bliver et Særnummer i Anledning af den internationale Musikfest i København i Forsommeren.

Redaktionen.

Årgang 22/1947, nr. 03