Musiklivet

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 04 - side 119-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Musiklivet

Udlandet

Forskelligt

Det engelske Tidsskrift Music &- Let Jers bringer i Julinummeret en rosende 0mtale af Professor Knud Jeppesens Doktorafhandling »Palestrinastil med særligt ,Henblik paa Dissonansbehandlingen«, hvis ,,inden, reviderede engelske Oversættelse udkom paa Ejnar Munksgaards Forlag i Efteraaret 1946.

// Atonalismens og Tolvtonesystemets Foregangsmand, den østrigsk fødte I~omponist Arnold Sch6nberg, der nu lever i Los Angeles, har modtaget »Award of Merit for Distinguished Achievement«, en .Ærespris paa 1000 Dollars, der er indstif

tet for tre Aar siden, og som aarlig uddeles af »The American Academy« og »The National Institute of Arts and Letters«, til en fremragende udenlandsk Kunstner bosat i Amerika.

// En Opera »L'Oro« af den italienske Komponist Ildebrando Piz.-helti, der gjorde sig meget smukt bemærket ved I.S.C.M.'s, Musikfest i København med sine tre Koralkompositioner (se Side 92), havde Verdenspremié,re paa »La Scala« den 1. Januar i Aar under Komponistens Ledelse. Librettoen til Operaen, som er Pizzettis sjette, er skrevet af Komponisten selv, og »L'Oro«, som er blevet opført baade i Milano og Roni, er blevet vel modtaget af Publikum og Presse, ikke mindst paa Grund af de smukke Korpartier.

// Frank Martins »Petite syniplionie concertante«, der fik saa fin en Modtagelse ved I.S.C.M.'s Musikfest i Købenliavn. (se Side 95), har ogsaa været udset til Opførelse ved de internationale Musikfester i Prag, Luzern ol', Salzburg. I Luzern vil Værket, der nyli-g er udkommet paa Universal-Edition Wien, f aa sin Førsteopførelse i omarbejdet Skikkelse for stort Orkester.

// Ved den internationale, musikalske Festuge i Luzern vil »Englisli. Opera Group« opføre Benjamin Brittens to Kammeroperaer »The Rape of Lueretia« og z, »Albert Herring«. Sidstnævnte, livis Libretto er en fri Bearbejdelse af Maupassants Fortællin-, »Le Rosier de Madame Husson«, er Brittens, seneste Værk i denne Genre, skrevet for samme lille Besætning som »Lueretia« 1946-47.

// Til Minde om Bartók afholdes i Budapest i Dagene fra 22. til 31. Oktober 1947 en større Musikkonkurrence for Pianister, Violinister, Komponister og Kvarteiensembler. Første- og Andenprisen for de tre førstnævnte er paa lienholdsvis 10.000 og 5.000 fl. og for den sejrende Strygekvartet dog 12.000 og 6.000 fl. Alle Oplysninger om Konkurrencen faas ved Henvendelse til Engstrøm &- Sødring, Palægade 6.

I det engelske Musiktidsskrift »Tempo« har den danske Musikkritiker Magister Jårgen Balzer skrevet om den internationale Musikfest i København; til Belysning af de danske Værker anfører Balzer de ogsaa her i Tidsskriftet citerede Annieldelser fra svenske Aviser af Gósta Nystroeni, Kajsa Rootzén og Åke Sådstróin.

Dødsfald

// Den italienske Komponist Alfredo Casella er d. 5. Marts afgaaet ved Døden i Rom. Casell-a, der er født i Turin 1883, fik sin Uddannelse paa Pariser Konservatoriet som Pianist og Komponist hos Louis Diémer og Gabriel Fauré og virkede til 1915 som Pianist, Dirigent og Kritiker i Paris, hvorefter han i nogle Aar blev Lærer ved Santa Cecilia Konservatoriet i Rom. Han var Foregangsmand for den moderne Musik i Italien og stiftede i 1917 »Societå Italiana di Musica Moderna«, der senere, i 1923, blev italiensk Sektion af I.S.C.M. Blandt Casellas ca. 70 Værker, der ogsaa tæller flere sceniske Arbejder hvoraf den kendte Orkester Suite af Bal

letten »La Giara«, kan som de sene-,,te nævnes en Koncert for Harpe og en Messe, »Missa pro Pace«, der blev uropført i Roni. 1946.

// Den hollandske Komponist Willen? Pijper døde d. 19. Marts, 53 Aar gammel. Ligesom Casella i Italien hørte Pijper til

Foregangsmændene for den moderne hollandske Musik. Betydningsfuld i hans Produktion er "IMusiken til klassiske Dramaer af Sophokles og Euripides. Hans eneste Opera, det symfoniske Drama »Halewijn«, blev opført i Forbindelse med I.S.C.M.'s Musikfest i Anisterdam. 1933.

// Den berø-nite polsk fødte Violinist Bronislatv Hubermann døde d. 6. Juni, 65 Aar ganiniel, i sit Hjem i Schweiz.

z:,

Anmeldelser

Henry Purcell: Orphezis Britannicus og Harmonia Sucra (Boosey & Hawkes).

Under Redaktion af den store engelske Tenor Peter Pears og Komponisten Benjamin Brillen har Boosey & Hawkes ud,givet et Udvalg af Sange fra Henry Piii

cells »Orplieus Britannicus« og »Harinonja Sacra« som et Led af den lange Række z,

nye Purcell-Publikationer.

Benjamin Britten, der har arrangeret Klaverstemnien efter Purcells Genendbas, er ikke Komponist for ingenting. Med kompositorisk Fantasi har han udarbejdet Klaverpartiet, og man kan ikke sige, at det er gjort sniagløst, men i (le fleste Tilflælde har han skudt over Maalet ved pa,,.i lidt for tidssvarende Maade at tage sig Friheder, der afgjort strider sa,a meget mod Purcells Stil, at man er tilbøjelig til at fornemme Britten og ikke Purcell som den egentlige Autor.

Benjamin Britten: Folk Song (Boosey Hawkes).

I »Folk Song«-Arrangenienterne, hvoraf

andet Bind onifattende 8 franske Folke-

sange nu er udkommet, har Britten der-

imod ikke følt sig bundet af at skulle

snævre sig ind i nogen historisk korrekt

Stil, men blot skrevet løs i sine Bearbej-

delser af Klaverstemnien op, søgt herigen-

nem at give Teksten den Karakteristik,

som han, Britten, ønsker. Særligt vellyk-

kede er Nr. 3, 4 o-I 6; i den sidstnæviite

»Il est que1qu'un sur terre« bygger lian

Akkompagnementet op paa det gamle, sær-

z,

ligt i England anvendte »ground«-Princip, (basso ostinato) og karakteriserer smukt, trods den strofiske Opbygning, Teksten ved Variation og gradvis Udfyldnffig af Overstemmen i Klaveret, kun generer det lidt, at han af og til er for fed i det harnioniske, i den Retning kan han nærme sig Grænseii til det vulgære.

Benjamin Britten: String Quartet No. 2 in C. (Boosey .& Hawkes).

Brittens anden Strygekvartet er skrevet som en Hyldest til Henry Purcell i Anledning af 250 Aarsdagen for Komponistens Død (d. 21. Nov. 1695). Den er som alt fra Brittens Haand lagt til Rette for Ensemblet med en umaadelig Dygtighed og med stor Fantasirigdom i Opbygningen af Formen. Han kan skrive, saa det klinger forbistret godt for Kvartetsatsen, det kan syines, at han bestræber sig mest for Velklangen paa Bekostning af det tematiske Stofs Kvalitet, men hans Fantasi er uudtømmelig ikke mindst i Finalens (Chacony) 21 Variationer over et 9 Takters prægnant Sarabande-Tema.

8 MINUTTER OG 12 SEKUNDERS MIJSIK FOR 2 KLAVERER.

Bela Bartok: Seven Pieces from »Mikrokosmos« for two Pianos, four Hands ( Boosey & Hawkes) -

I en fint tilrettelagt Klaversats, der uden at være for svær byder de spillende ~adskillige forskelligartede Opgaver at løse har Bartok arrangeret disse syv velvalgte Stykker fra »Mikrokosmos«, som giver hans særegne Stil en miniature med

~n

hans karakteristiske folkemusikalske Melodik og rytmisk interessante Harmonik. Det sjette Stykke »Chromatie Invention« er en spidsfindig men elegant formet polyfon Rebus; en firstemmig Invention, hvori Stemmerne parvis føres mod hinanden i regelret Spejlvending. Paa ægte Bartok'sk Maner har han angivet nøjagtigt, hvorlænge hvert Stykke skal vare. Her er altsaa 8 Min. og 12 Sek.'s god Musik for Liebhavere.

Arthur Benjamin: Sonata for Viola and -Pianoforte (Boosey & Hawkes).

Den australsk fødte Komponist Arthur Benjamin (f. 1893) hører til den stilløse, harmonisk overbroderede Kategori af senromantiske Udløbere; hans Sonate for Viola o-, Klaver er skrevet med saa megen Omsorg for at gøre det klanglige saa tryktflydende som muligt ikke ulig visse - af Arnold Bax' Værker at den musikalske Værdi daler mod Nulpunktet proportio

nelt med Ophobningen af vamle Akkordforbindelser.

Den 57-aarige czeckiske Komponist Bohuslav Marlinu har hos Boosey & Hawkes udsendt tre Hefter »Etudes and Polkas« for Klaver. Karakteristiskforhans»Smaatterier« er en temmelig farveløs Klaversats

t,

med en uinteressant Anvendelse af spæn-

dingsløse Tre- og Firklange og en helt

fantasiløs Udnyttelse af det rytmiske Ele-

ment. F. S. P.

Benjamin Frankels Strygekvartet Ni-. 2, der blev spillet ved I.S.C.M.'s Musikfest i København i Aar (se Side 95-96), er udkommet hos Augener Ltd. (London).

Richard Strauss' Rosenkavaler-Vals er udkommet i Studiepartitur hos Boosey & Hawkes.

J. -& W. Chester har ud-ivet en Strygetrio af den 44-aarige engelske Komponist

b

Lennox Berkeley, der repræsenterede England ved I.S.C.M.'s Musikfester i Barcelona (1936) og London (1938). Paa samme Forlag har den 43-aarige ungarsk fødte Komponist Måtyås Seiber, der har været Elev af Kodåly, og som nu virker i London som Kordirigent og Filmskomponist, udgivet en »Sonata da camera« for Violin og Cello.

Den 46-aarige engelske Komponist Gerald Finzil der er Professor i Komposition ved Royal Academy of Music i London, har hos Boosey & Hawkes udgivet en Kantate for Sopran (el. Tenor) og Strypeorkester:

~:1

Dies natalis.

Paa »Ars nova« (Goes, Holland) er udkommet »Fantasie en Fuga in Kerkstijl over Psalm 68« for Orgel af Jacob Bijster og »Hollandse Sonatine« for Klaver af Paul Chr. van Westering.

// Gammel Musik i Nyudgaver:

J. & W. Chester (London) har udgivet Sonate i C-Dur for Obo og Klaver af J. B. Loeillet i Evelyn Rothwell's Arrangement.

t,

I Arthur Benjamins Udsættelse har Boosey & Hawkes (London) publiceret Domenico Searlattis Suite for Fløjte og Strygere - Udgave: Fløjte og Klaver.

Danmark

// Vagn Holmboes 9. Kammerkoncert for Violin og Viola uropførtes i Tivoli ved Symfonikoncerten d. 26. Juli under Ledelse af Thomas Jensen og med Else Marie Bruun og Julius Koppel som Solister.

// Niels Viggo Bentzons 3. Symfoni fik under Sv. Chr. Felumbs Ledelse sin Uropførelse ved Symfonikoncerten i Tivoli d. 2. August. Værket er blevet købt til Udgivelse af Wilhelm Hansens Musikforlag.

// Den 18. Sept. skal Kapelmester Sv Chr. Felumb dirigere en dansk Koncert i ,Prag Radio. Af 20 foreslaaede Værker har Czeckerne udvalgt følgende Program: Tarp - Lystspilouverture, Holmboe

Kammerkoncert Nr. 10, Riisager - Slaraffenland Suite og Carl Nielsens »~Det Uudslukkelige«. Den 11. Marts skal Felumb ligeledes dirigere i Prag ved en offentlig Koncert med F.O.K.'s 100 Mands Symfoniorkester, og ved denne Lejlighed kommer bl. a. Carl Nielsens »Saga-Drøm« og Sibelius' anden Symfoni til Opførelse.

// Komponisten Vagn Holmboe er fra 1. Aug. blevet ansat som Musikkritiker ved Dagbladet »Politiken« efter Hugo Seligmanns Død.

// I Løbet af dette Efteraar gennenifører Københavns Folke-Musikskole i Saniarbejde med Det Unge Tonekunstnerselskab et Kursus, som udelukkende skal beskæftige sig med moderne Musik. Paa dette Kursus, som ledes af Dr. phil. Herbert Rosenberg, vil der blive gennemgaaet Værker af Debussy, Ravel, Stravinski, Seffi3nberg, Milhaud, Hindemith, Bartok, Jørgen Bentzon, Høffding og Niels Viggo Bentzon. Kursuset begynder Tirsdag den 16. September Kl. 20 paa Sangskolen i Hindegade og omfatter 12 Aftener. Sidste Aften, Tirsdag d. 2. December, formes som en Koncert. Medvirkende: Koppel Kvartetten og Niels Viggo Bentzon. Kontingent: Kr. 20,- for hele Kursuset.

Tilmeldelse til Københavns Folke-Masikskoles Sekretariat, Frederiksborggade 50. Telefon: PAIæ- 1912.

// Efter Anmodning af Lsf. Henry Kastel oplyser vi, at den ene af Dansk Musiktidsskrifts afgaaede Redaktører, iiiaz«- ,. art. Søren Sørensen har overdraget ham. at anlægge Sag mod D.U.T. til Opnaaelse af Erstatning for ukontraktsmæssig Opsigelse af Søren Sørensen sorn Redaktør.