Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1944 Del 2

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 06 - side 141-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

Dansk musiklitterær Bibliografi for Aaret 1944

(Fortsat fra Nr. 3, hvor Overskriften beklageligvis angav Aaret 1941 i Stedet for 1944)


130. Herbert Steinthal: [Interview. med Danserinden Ruth Blenkow om Kordamernes økonomiske Forhold.] Pol. 22. Okt.
Se ogsaa Nr. 372.

F i I m s m u s i k:
131. M. W. Borberg: Underlægningsmusik i Spillefilm. Nat.tid. 24. Jan.

132. Niels Viggo Bentzon: Filmmusik. Aarstiderne. 3. Aarg. S. 68-71.
Se ogsaa Nr. 114, 161, 182.

S a n g m u s i k:
133. Claus Færgemand: Den danske Sang og de nye Melodier. Flensb. Avis 23. Maj.

134. Georg Fjelrad: Gamle Melodier. Aarh. Stiftstid. 25. Aug.

135. Knud Lyngbye, 0. Høgsbro, Aa. V. Andersen og Th. Lindhard: En dansk Nationalsang paa Melodi »God save the King«. Spectator, Sp. 204-06, 291, 355-56, 375-76.

Korsang:
136. [Om Københavns Drengekor.] Grammofonbranchen Nr.l.

137. Sv. Thomsen: Kor-Repertoiret. Arbejdersangeren, April; Bemmrkn. af A. C. Poulsen, Søren Christensen og Erik Hansen April, Juni.

138. Gunnar Madsen: Skat paa Sang. [Om Sangforeningernes økonomi. ] Jyll.posten 27. Juni.

139. »Sangens Dag« d. 3. Sept. i København. Sangerbl. Nr. 7.

140. Viggo Biisch: Danske Folkekor. Lev. mus. S. 188.

141. - : Folkekorene synger. Nat.tid. 26. Okt.

Se ogsaa Nr. 22, 383, 386, 387, 397, 400, 401, 406, 410, 411.

Dansemusik og Jazz:
142.* M. Holmegaard Nielsen: Dansk Jazz-Album. 80 S. Aarhus.

143. - : Vilfred Kjær om Jazz. Mus. Arnat. Au gust-Septernber.

M i I i t æ r m u s i k:
144. Niels Friis: Den danske Militærmusik. Folk og Værn, 8. 293-97.
Se ogsaa Nr. 117.

Koncert- og Musikliv.
M u s i k f o r e n i n ge r.

145. Vagn Hedemann. Solistkoncerterne for de arbejdsløse. Solisten Nr. 1-3.

146. Kirkekoncertprogrammer. København og Provinsen. Medl.bl. f. Da. Org.- o. Kantorsamt. S. 14-15, 34-36, 58-64, 7580, 90-92.

147. Koncerter i København. Lev. mus. 8. 2326, 79-82, 171-74, 198-202, 228-32, 253-55.

148. Svend Turning: Sangaftener. Lev. mus. S. 73-76, 103-05, 189-90, 246-48.

149. Knudåge Riisager: I Røg og Damp. [Musiklivet i Dag og dets Opgaver i Fremtiden.] Nat.tid. 29. Okt. Bemærkn. af Vagn Jensen, Nat.tid. 3. Nov., af Povl Hamburger, Jyll.posten 12. Nov.

150. Chr. Houmark: [Interview med Otto Lington om de blinde Musikere.] Bert. Aft. 4. Nov.

151. Knudåge Riisager: Musikens Sendebud. [Om Eksport af dansk Musik.] Nat.tid. 26. Dec.

Se ogsaa Nr. 421, 422.

152. Søren Sørensen: Det første Collegium mus!eum i Danmark. Lev. mus. 8. 1-6, 33 -37.

153. Frit Forum for Musik. Pol. 20. Nov.

Amatørmusik:

154. Erik Abrahamsen: Musikamatør eller Professionel. Bert. Aft. 13. Juli.

155. Vagn Hedemann: Amatøroptræden - og to Forslag. Solisten Nr. 8.

Rad i o fo n i e n:
156. Walter Zacharias: Radiokroniker. Lev.mus. S. 13-15, 47-49, 7,1-73, 101-03, 130 -32.

157. Villie Hagbo Petersen: Engageringsforholdene ved Radioen. Solisten Nr. '13.

158. Kvartalsoversigter over Radioens Opførelser af dansk Musik. Ord og Toner Nr. 3, 6, 10.

159. Harald Graaskov: øren at høre med. [Hvordan man bliver en god Radiolytter. Nat.tid. 4. Juni.

G r a m m o f o n:
160. [Om nye, firkantede Grammofonplader.1 Interview med Fabrikant Tyring. Berl. Aft. 20. Maj

161. Knud Atlung: Stemmearkiv og Danefæ. [Om Statens Arkiv for historiske Film og Stemmer.] Pol. 27. Juni.

162. Grammofonplade-, Højfrekvenstraad- og Papirbaand-Musik. Radio Mag. S. 172-7-1.

162. Knud Wissum: En dansk musikhistorie i toner. [Grammofonplader.] Interview med Jdrgen Balzer. Lev. mus. S. 15355.

164. Knud Hegermann-Lindencrone: Diskografier I-III. Ellen Beck, Johanne Brun, Nordal Brun. Da. Musiktidss. S. 132-34, 153-55,181.

165. Knud 1Vissum: Samtale med gramniofoneksperten Jørgen Bang Haas [oin optagelser paa lakplader.1 Lev. mus. S. 245-46.

Se ogsaa 50-58.

Forlystelseslivet. Tivoli:
165a* Henry Hellsen: Harlekin og Columbine. 224 s.

166. Sigurd Berg: Koncertsæsonen i Tivoli. Lev. mus. S. 193-96.

167. Richard Dahl Eriksen: Branden i Tivoli.

[Koncertsalen med Nodearkivet.j Da. Musiktidss. S. 137-38.

167,a. Carl Langballe: Pantomimeteatret i 100 Aar.

Socialdem. 27. Maj.

168. Axel Kjerulf: Hvor skal Tivolis Koncertsal ligge? Pol. 9. Juli. Bemærkn. af Hakon Stephensen m. fl. d. 11., 13., 14., 16.,17., 18., 20., 22., 23., 24., 30. Juli.

168a. Sig noget, Pjerrot. Pol. 14. Juli.

Faglig Organisation:

169. Ejnar Boesen: Danmarks Sanglærerforenings

Musikstævne. Da. Musiktidss. S. 162-63.

170. Ernestine Nyrop: Fra »Dansk Kirkesang«s Sommermøde. Højskolebl. S. 454-55.

171. Søren Sørensen: »Dansk Kirkesang«s Sommermøde. Da. Musiktidss. S. 163-64.

Lovbeskyttelse. Forlag:
172.* Torben Lund: Om Forringelse af Litteratur-, Musik- og Hunstværker. Droit moral og Undervisningsministeriet. En Redegørelse. 84 S.

173. Kay Rostgaard-Frohne: Musikforlæggernes Salgsopgørelser til Autorerne. Ord og Ord og Toner, Nr.12.

174. Erik Abrahamsen: Statskontrolleret Musikundervisning, Aarh. Stiftst. 12. Juli.

175.* Povl Fledelius: Om den musikpædagogiske eksamen med særlig henblik på overgangsbestemmelserne for lærere med omfattende elevpraksis. Bilag til Lev. m u s. N r. 7. 7 S.

176. Viggo Bitsch: Læreren. og Kirkemusikken. Dda. Skolehaandb. S. 233-38.

Musikundervisning i Skolerne:

177. Karl Clausen: Musik for skole og folk - revy og kritik. [Omtale af Skolrnes Musikliv med Gennemgang af en Række Værker, egnede til skoleopførelser.] Lev. mus. S. 43-46, -37-71,9-1-101, 128-30, 155-60. [Fortsat fra1943]

178. Jørgen Drachmann: Skolekoncerter. Aalb. Stiftst. 27. Okt. Ogsaa i Da. Musiker Tid. S. 358-60.

179- E. F. Hansen: [Interview med Arthur Arnholtz om Julespil paa Skolerne.] Krist. Dagbl. 24. Nov.

180. Erik Abraharnsen: Skolesangen. Aalb. Stiftstidende 11. Dec.

F o l k e I i g M u s i k o p d r a g e l s e-.

181. H. P. Kristensen: Sangbogen for hele Folket. Jyll.posten,. 25. Sept.

182. Jørgen Drachmann: Musikfilm eller fine Opus'er. Aalb. Stiftstid. 28. Sept.
Se ogsaa. Nr. 74, 75, 509-11.

M u s i k i n s t r u ni e n t e r:
183. Et moderne Klaver bliver til. Besøg paa Hornung &- Møllers Fabrikker. Mus. Amat. Febr.

184. T. 0. Veibel: [Interview med Planofabrikant Knud Møller om Klaverer.] Børsen, 9. Dec.

185. Niels Friis: Orgelbygning i Danmark efter Chr. d. 4. Da. Musiktidss. S. 169-7,6., 189-96.

Se ogsaa Nr. 232, 44 0.

186. Erik Eriksen: [Samtale med Violinbygger Anders Thomsen. Fyns Tid. Till. 6. Febr.

187. [Interview med Violinbygger Martin Basmussen om, Metoder for Violinbygning.l Hus og Hjeni, 17. Aug.

188. Niels Friis: Vor Frue Kirkes Sangværk. Hist. Medd. om Staden Kbh. S. 425-51.

189. P. S. Rung-Keller: Om Klokkespil [i Eirkerl. ~'Medl.bl. f. Da. Org.- o. Cantorsamf. S. 45-51. Bemrkn. af R. Her.skild S. 69-70.
Se ogsaa Nr. 399.

Pers onalia:
190.* Organist- og Kantorembederne i Xøbenhavn, paa Frederiksberg, i de danske Købstæder og købstadlignende Byer samt disses Indehavere i 1944. 4. Udg. 210 S.

191. Tage Wind: Nogle nulevende danske Komponister. Fædrel. 14. Maj.

192. J. Vejen Larsen: Gamle Spillemænd i Midtog Vestjylland. I-IL Ringkøb. Amts Dagbl. S., 9., 10. Nov.

193. F. J. Ring: Thorvald Aagaard. Julebogen.

194. "" L. Larsen Eske: En falstersk Musikerslægt. [Allertl. Loll-Falst. hist. Samf. Aarb. S. 260-64.

195. Hanna Allin. Solisten, Nr. 8.

196. [Interview med Carlo Andersen.] Berl. Aft. 20. Jan.

197. R. Bjarnhof: [Interview med Carlo Andersen.] Socialdem. 4. Juni.

198. N- V. Bentzon: Johs. Andersen' Kvartet f. Fløjte,-Obo, Horn og-Fagot. Da. Musiktidss. S. 40-4-, 64.

199. K. Rostgaard-Frøhne: Kai Normann Andersen. Grammofonbranchen Nr. 7.

'200. kipo: [Interview med Frans Andersson.1 Nat.tid. 20. Dec.

:201. Erik Dreyer: [Interview med Svend Asmussen.] B.T. 18. Okt. Jürgen Balzer, se Nr. 163.

202. Mogens Dam: [Interview med Emilius Bangert.1 B.T. 9. Sept.

203. Victor Gandrup: Julius Bechgaard, 18431943. Da. Musiker-Tid. S. 2-3, 18-20.

204.* Hans Beck: Fra Livet og Dansen. 168 S.

205. Sven Sabroe: [Interview med Hans Beck.] Socialdem. 10. Okt.

206. Knud Gantzel: [Interview med Hans Beck.] Pol. 13. Okt.

:207. K. Bjarnhof: [Interview med Ninna Bentzen.] Socialdem. 28. Maj.

208. [Interview med Johan Bent-zon.] Berl. Aft. 15. Marts.

Ami: [Interview med Jørgen Bentzon.] Berl. Aft. 15. Marts.

210. N. V. Bentzon: Jørgen Bentzons Kammermusik. Da. Musiktidss. S. 113-16, 13-1 -37, 155-59.

211. Nils Schiørring: Jørgen Bentzon - Debutant i, Operafaget. D. kgl. Tea.s. Progr. Dec.

212. H. Steinthal: [Interview med Jørgen Bentzon.] Pol. 5. Dec.

213. Fritz Crome: Jørgen Bentzons »Saturnalia«. Aarh. Stiftst. 9. Dec.

214. kipo: [Interview med Jørgen Bentzon.1 Nat.tid. 21. Dec.

215. [Interview med Niels Viggo Bentzon.j Ekstrabl. 21. Marts.

216. Knud Wissum: [Interview med Niels Viggo, Bentzon.] Lev. mus. S. 51-52.

217. Sverre Forchhammer: Niels Viggo Bentzons Symfoni Nr. I. Da. Musiktidss. S. 161 -62.

218. A. F.: Per Biørn død. Nat.tid. 18. Nov.

219. Axel Hjerulf: Per Biørn pludselig død. Pol. 18. Nov.

220. Aage Fønss: Per Biørn. D. kgl. Tea.s Progr. Dec.

221. Carsten Nielsen: [Interview med Lars Boe.l Berl. Tid. 6. Apr.

222. Tage Nissen: Motivet til Balletten »Fjernt fra Danmark« [af Aug. Bournonville.l Nat.tid. 24. Maj.F. C. Breitendich, se Nr. 188.

223. Tage Jensen: Carmen drømmer ... Else Brems.] Berl. Tid. 30. Jan.

224. [Interview med Gunna Breuning-Storm.l Berl. Aft. 18. Nov.

225. Chr. Houmark: [Interview med Johanne Brun.] Berl. Aft. 22. Aug.

226. Walter Schwartz: [Interview med Johanne Brun.] Pol. 23. Aug.

227. X. M.: Kosmopoliten blandt sin Tids danske Sangerinder. [011a Brønnum.] Berl. Tid. 22. Febr.

228. Finn Viderø: Dietrich Buxtehudes Klaverværker. Da. Musiktidss. S. 15-18, 29 -33, 53-57. [Fortsat fra 1943.1

229. Jul. Foss: Diderik Buxtehude har faaet en Mindetavle i Helsingborg. Krist. Dagbl. 9. Febr.

230. H. V. Rygner: Buxtehudes Klaverværker Fyns Stiftst. 30. Nov.

231. Sv. Kragh-Jacobsen: [Interview med Holger Byrding.] Berl. Tid. 16. Apr. Hakon Børresen, se Nr. 353.

232. Niels Friis.- Det gamle Viborg Domorgel og dets Bygmester. [Lambert Daniel Carsten.] Viborg Stiftst. 3. Okt.

233. Holger Jerrild : Hos Pianisten Chr. Christiansen. Gads d. Mag. S. 122-30. Peter Cornelius, se Nr. 56.

234. [Interview med Kai Euans.] Ekstrabl. 15. Febr.

235. [Interview med Svend Chr. Felumb.] Berl. Aft. 6. Maj. Georg Fjelrad, se Nr. 392.

236. Mogens Geismar: [Interview med Lavard Friisholm.] Fyns Tid. 5. Marts.

237. Knud Wissuni: [Interview med Lavard Friisholin.] Lev. mus. S. 226-27. J. F. Frølilich, se Nr. 4.

938. Erling Gribsø: Catharine Frydendahl. »Jul i Nordsjælland«.Johannes Fønss fortæller. Aftenbl. 14. Jan. - Ogsaa i Solisten, Nr. I.

240. K. Bjarnhoff: [Interview med Johannes Fønss.] Socialdem. 9. Jan.

241. Povl Sabroe: Fønsebassen [Johannes Fønss fortæller ... Pol. 13. Jan.

242. Marinus Børup: Johannes Fønss 60 Aar. Jyll.posten, 15. Jan.

243. Mogens Geismar: [Interview med Johannes Fønss.] Fyns Tid. 15- Jan.

244. Johs. Garøe: Kaj Fønss-Jørgensen. Højskolebl. S. 11-12.

245. Carsten Nielsen: [Interview med Jacob Gade.] Berl. Tid. 18. Maj.

246. Niels Rudolph Gade, se Nr. 297.

247. Johs. Nørgaard: Niels U'. Gade. Mus. Amat., Jan.

248. Stig Mervild: Niels «~~'. Gade. Grammofon-branchen, Nr. 2.

249. [Interview med Chr. Geisler.] Berl. Tid. 28. Apr. George Gerson, se Nr. 4.

250. Carsten Nielsen: [Interview med Ebbe Hamerik.] Berl. Tid. 8. Aug""

251. Chr. Houmark: [Interview med Arne melboe.] Berl. Aft. 2. Nov.

252. Scout: [Interview med Niels Hansen.] Ekstrabl. 9. Nov.

253. Aug. Felsing: [Om Kammersanger Niels Hansen.] Nat.tid. 26. Nov.

254. Finn: [Interview med Niels Hansen.] Pol. 26. Nov.

255. Th. Lumbye: [Om Niels Hansen.] Socialdem. 27. -Nov.

256. [Interview med Egil Harder.1 Berl. Aft. 4. Nov.

257. T. J.: Komponistslæg-ten Hartmann. Flensb. Avis 22. Jan.

258. Richard Hove: I anledning af EJ. P. E.] Hartmanns klaversonate. Da. Musiktidss. S. 138-40.

259. P. Ingerslev-Jensen: En Uropførelse af J.P. E. Hartmann. EKlavertrio: Andantino med 8 Variationer, C-dur.] Da. Musiktidss. S. 178-80.

J. P. E. Hartmann, se ogsaa Nr. 297.

Henning Haslund-Christensen, se Nr. 118.

260. 1. Blicher-Hansen: [Interview med Vagn Hedemann.] Solisten, Nr. 9.

261. Erik Abrahamsen: Peter Helse i Sorø. Danmark, S. 124-28.

262. Bengt Johnsson: Klaveret i [Peferj Heises Sange. Da. Musiktidss. S. 149-50, 176 -78.

263. M. H. N.: [Interview med Elvi Henriksen.] Mus. Amat. Ok-t.

264. [Interview med Elvi Henriksen.] Berl. Aft. 28. Nov.

265. J. S.: [Interview med Elvi Henriksen.-i Pol. 3. Dec.

266.* Sigurd Berg: Fini [Henriques.] 72 S.

267. Victor Gandrup: [Om Johan Henriques.Da. Musiker-Tid. S. 98-100.

268. Sigurd Berg: Fra det [J. 0. E.] Horneman'ske Hus. Charlotte Lorenz' Erindringer. Da. Musiktidss. S. 69-75.

269. Torben Krogh: »Genboerne« [af C. Hostrup}i musikalsk Belysning. Nat.tid. 19. Febr.

270. Johan Hye-Knudsen beretter. Berl. Tid. Till. 28. Maj.

271. blk.: [Interview med Johan Hye-Knudsen.] Berl. Aft. 9. Juni.

272. Chr. Houmark: [Interview med Johan Hye Knudsen.] B.T. 16. Sept.

273. Holger Jerrild: Samtale med Johan Hye Knudsen.] Da. Arb. S. 101-03.

274. Sv. K.-J.: [Interview med Albert Høeberg.Berl. Tid. 8. Apr.

275. W. Zacharias: Finn Høffdings Sinfonia concertante. Lev. mus. S. 29-33.

276. NL. V. Bentzon: Finn Høffding: »Det er ganske vist«. Da. Musiktidss. S. 86-87.

277. Laust Jensen: Spillemand, Kromand og Filosof [Frederik Iversen). Vejle Amts Folkebl. 25. Aug.

278. Kr. Weinholt Petersen: Ejnar Jacobsens Sangbøger. Da. Kirkemus. Tid. S. 57 -58.

279. Chr. Houmark: [Interview med Marius Jacobsen.] Berl. Aft. 12. Dec.

280. Haagen Falkenflet-h: [Interview med Marius Jacobsen.] Nat.tid. 13. Dec.

281. M. Lybeck Sørensen: [Interview med Marius Jacobsen.] Krist. Dagbl. 14. Dec.

282. [Interview med Thomas Jensen.] Ekstrabl. 4. Jan.

283. Sv. Kragh-Jacobsen: [Interview med Thomas Jensen.] Berl. Tid. 28. Maj.

284. Holger Christensen: [Interview med Thomas Jensen.] Jyll.posten, 26. Nov.

285. Svend Bay-Schmidt: Thorald Jerichaus tre. liniede' Nodesystem. Da. Musiktidss. S. 151-53, 199.

286. Carsten Nielsen: [Interview med Hans Kaufmann.] Berl. Tid. 5. Aug.

287. [Interview med Mogens Kilde.] Ekstrabl. 20. Marts.

288. Haagen Hetsch:' [Interview med Axel Kjerulf.] Ekstrabl. 15. Juli.

289. K. Rostgaard-Frøhne: Axel Kjerulf 60 Aar. Ord og Toner, Nr. 7-8.

290. Axel Kjerulf: Det er svært at rose - [Om Charles Kjerulf.] Pol. 3. Nov.

291. Holger Jerrild: Hos Dr. phil. Torben Krogh. Gads da. Mag. S. 413-20. Frederik Kuhlau, se Nr. 65.

292. Børge Friis: »Holger Danske«s Komponist. [F. L. Æ. Kunzen.] Nat.tid. 22. Juli.

293. Sven Lunn: Oberons Trylleliorn. [Om Kunzen's »Holger Danske«.] Da. Musiktidss. S. 75-80.

294. Jens Peter Larsen: Thomas Laub og den danske Sang. Danmark, S. 415-20.
Otto Lington, se Nr. 150.
Johan Lorentz, se Nr. 188. H. C. Lumbye, se Nr. 4.
Richard Mortensen, se Nr. 512.

295. Th. Lumbye: 50 Aar siden Ida Møller debuterede. Socialdem. 27. Nov.

296. Jens Bjerre: En ny dansk Passionskantate[af Svend-Ove Møller.] Lev.mus. S.275.

297.* Bodil Neergaard: M-inder fra Fuglsang. 158 S.

298. [Interview med Palle Nehammer.] Berl. Aft. 17. Nov.

299. 0. Geismar: Ved Carl Nielsens Jordefærd. I s. Forf.s »Mennesker jeg mødte«. S. 118-24.

300. Johs. Nørgaard: Carl Nielsen.. Mus. Amat. Febr.

301. Finn Høffding: Carl Nielsen !dag. I Anl. af Nyudgivelser ... Lev. mus. S. 87-92.

302. Mogens Geismar: [Anne Marie o,.. Carl Nielsen.] Fyns Tid. Till. 16. Juli.Carl Nielsen, se ogsaa. Nr. 4, 297.
Oda Nielsen, se Nr. 372.

303. K. Bjarnhof: Digter, Komponist og Bibliotekar [Mogens Jermiin Nissen] Socialdem. 2. Jan.

304. P. Westphal: Kgl. Kammersanger )-,jnar Nørby. Jyll.posten 15. Okt.

305. »top«: [Interview med Irene Osiander.] Berl. Aft. 15. Marts.

306. Aage Oxenvad fortæller om Samarbejdet i Blæserkvintetten. Berl. Tid. 8. Jan.

307. [Interview med Aage Oxenvad.] Berl. Aft. 11. Jan.

308. Aug. Felsing: Aage Oxenvad fylder 60.

Nat.tid. 16. Jan.

(fortsættes)

Årgang 22/1947, nr. 06